دانلود رایگان


بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود رایگان
بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایرانبررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
مقدمه
در این نوشتار، در حد امکان به گوشه ای از این موضوع بزرگ، یعنی معاملات مسلمانان با کافران پرداخته شده است.
این بخش از بحث، خود دو شاخه دارد:روابط و روابط دولتی؛ یعنی گاه بحث و تحقیق درباره ی روابط اقتصادی مسلمانان با کافران است، و گاهی سخن درباره ی روابط اقتصای دولتهای مسلمان با دولتهای کفر.
آنچه در این مقاله به قلم می آید، شاخه نخست است، یعنی روابط اقتصادی فردی.
در این باب، با پرسشهای بسیاری رو به روییم، از این دست:
اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمان با کافران چیست؟
این اصل بر چه مبنایی استوار ست؟
موارد استثنا از این اصل چیست؟
این استثناها، چگون تبیین می شوند؟ و ...
جهت آن که، نوشته، سیر منطقی داشته باشد، مباحث موردنظر بدین صورت عرضه می گردد:مقدمات که به تعریف مفاهیم و واژه ها اختصاص دارد.
مبانی دادوستدها در اسلام.
اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران بررسی موراد استثنا.جمع بندی مباحث.
1- فصل اول: کلیات
1- 1- بیان مسئله
از آنجائیکه که در این جهان گسترده، که شتاب به سوی دهکده بزرگ جهانی به پیش می رود و روابط انسان ها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملت ها و ملیت ها پس ضروری و دشوار شده است. ما مسلمانان نیز از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملت ها و ملیت برآییم. گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات از امری جدید و ضروری است. اگر چه در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمانان است و باید در سرلوحه پژوهش های فقهی قرار گیرد لذا بخاطر اهمیت موضوع بر آن شدن تا این مقوله را از دیدگاه فقهی و حقوقی بسنجم تا هرگونه شک و شبهه در این مورد زدوده گردد.
1-2- پرسشهای تحقیق
1- اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران چیست؟
2- مستندات و حکم معامله مسلمان با کافر چیست؟
3- نظرات فقهای امامیه درباره معامله مسلمان با کافر چیست؟
1-3- فرضیه های تحقیق
1- مبنای اصل روابط اقتصادی و موارد استثناء آن اصل مورد تبیین است.
2- حکم معامله مسلمان با کافر با توجه به آیات و روایت قابل اثبات است.
3- نظرات فقهای امامیه درباره معامله مسلمان با کافر مورد نقد و بررسی است.
1-4- سوابق تحقیق
در این زمینه مطالبی به صورت عربی در کتب مرجع از جمله جواهرالکلام و شرایع الاسلام،
آورده شده است که در این تحقیق از آنها بهره خواهم برد.
1-5- اهداف تحقیق
علمی و در صورت اثبات کاربردي خواهد بود.
1-6- روش گردآوري اطلاعات
کتابخانه اي
1-7- جنبه نوآوري و جدید بون تحقیق
براي اولین بار در این واحد دانشگاهی به صورت فارسی ارائه میگردد.
1-8- روش کار
تحلیلی و توصیفی
1-9- ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات به صورت فیش برداري و با بهره گیري از سی دي هاي آموزشی و
پایگاههاي اینترنتی میباشد.

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
1- فصل اول: کلیات 4
1-1- بیان مسئله 4
1-2- پرسشهای تحقیق 4
1-3- فرضیه های تحقیق 4
1-4- سوابق تحقیق 5
1-5- اهداف تحقیق 5
1-6- روش گردآوری اطلاعات 5
1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 5
1-8- روش کار 5
1-9- ابزار گردآوری اطلاعات 5
1-10- روش تجزیه تحلیل اطلا عات 5
فصل دوم: تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام
2- فصل دوم:تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام 7
2-1- بخش اول: تعاریف و اصطلاحات 7
2-1-1- تعریف معامله در لغت 7
2-1-2- معنی کفر 7
2-1-3- معنی حق و حقوق 8
2-1-4- معنی روابط اقتصادی 9
2-1-5- معنی لغوی مال 9
2-1-6- معنی اصطلاحی مال 10
2-1-7- معنی لغوی ربا 11

2-2- بخش دوم:مباحث عام 12
2-2-1- اقسام کافر 12
2-2-1-1- مشرک 13
2-2-1-2- اهل کتاب 13
2-2-1-2-1- کفار ذمی 14
2-2-1-2-2- کفار حربی 14
2-2-1-2-3- کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد 15
2-2-1-2-4- کسانی که برای آنان کتابی نیست ولی حدود و احکام دارند 15
2-2-1-2-5- مرتد 16
2-2-2- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار 17
2-2-3- رابطه مال و ملک 18
2-2-4- تحلیل لزوم مالیت مورد معامله 19
2-2-5- مبانی داد وستدها در اسلام 20
فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران
3- فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران 23
3-1- بخش اول: اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران 23
3-1-1- خرید و فروش مسلمان با کافر 26
3-1-2- مزارعه مسلمان با کافر 26
3-1-3- شرکت مسلمان با کافر 26
3-1-4- اجاره مسلمان با کافر 27
3-1-5- قرض مسلمان با کافر 28
3-1-6- استثناها 28
3-1-6-1- موارد استثناها 35
3-1-6-1-1- فروش قرآن به کافران 35
3-2-6-1-2- فروش برده مسلمان به کافر 38
3-2-6-1-3- شفعه بین مسلمان و کافر 40
3-2-6-1-4- ربا بین مسلمان و کافر 42
3-2-6-1-5- فروش سلاح به کافران 45
3-2-6-1-6- فروش زمین به کفار 47

3-2- بخش دوم:مستندات 50
3-2-1- آیات 50
3-2-1-1- آیه 141 سوره ی نساء 50
3-2-1-2- آیه ی 51 سوره ی مائده 50
3-2-1-3- آیه ی 7و 8 سوره ممتحنه 51
3-2-2- روایات 51
3-2-3- سیره معصومان 53

3-3- بخش سوم: دیدگاهها 54
3-3-1- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی 54
3-3-2- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با اهل ذمه 55
3-3-3- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با معاهدین و اقلیت های دینی کشور 57
3-3-4- دیدگاه فقهای امامیه درباره قاعده نفی سبیل 60
3-3-5- دیدگاه فقهای که ازدواج را یک معامله می دانند (ازدواج مسلمان با کافر) 62

3-4- بخش چهارم: معامله مسلمانان با کافر در حقوق 81
3-4-1- کاربرد قاعده نفی سلطه در حقوق ایران 81


فصل چهارم: نتیجه گیری
4- فصل چهارم: نتیجه گیری 87
منابع 91
چکیده انگلیسی 95

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
معامله مسلمان با کافر


بررسی معامله مسلمان با کافر


فقه امامیه و حقوق ایران


دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی و نقد ادله روایی بحرانی بر کفر فقهی مخالف

بعدها و در طول تاریخ، پیروان افراطی هر کدام از فریقین، یکدیگر را به کفر متهم ... همه
علمای امامیه نیز قائل به نجاست ناصبی هستند؛ پس مخالف، کافر و نجس است. ... کند،
مسلمان است و رعایت احکام اسلامی بر او بار می‌شود و اگر چنین نکند کافر و نجس خواهد
بود. در نتیجه با او همانند کفار رفتار خواهد شد؛ یعنی نمی‌توان با او معامله کرد، ارث به
...

روابط حقوقى مسلمانان با كفار از نگاه قرآن - پژوهش های قرآنی

فعال وهمه جانبه دین را در همه میدانهای معامله و تجارت، کارخانه و صنعت، مدرسه و هنر، جنگ
... پیش از پرداختن به اصل بحث، لازم است مفهوم کفر و اقسام کافر را از دید مفسران
وعالمان .... قاعده نفی سبیل کفار بر مسلمانان، از قواعد ثانویه فقهی است، یعنی هر
گونه ..... (آیه [۲۲۱ بقره در نزد امامیه، شامل همه کفار است نه نسخ شده است و نه تخصیص
خورده.

اصل مقاله (446 K)

بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیر اسلامی. ،. م2. سید احمد ... نهاد داوری بین المللی
جایز است یا خیر و آیا در صورتی که قاضی غیر مسلمان به نفع مسلمان قضاوت کند،
جایز است .... و چه در باب معاملات و چه در سیاسات، جعل نشده است و بنابراین، هر گونه
حکمی که. از ناحیه آن حکم، موجبی برای علو و سلطنت کافر بر مسلم باشد، به مقتضای
این آیه.

پژوهشی فقهی در بیع مصحف از منظر آیت الله خویی و امام خمینی

9 ژوئن 2018 ... در ادله حرمت بیع مصحف به کافر نیز مهمترین دلیل آیه نفی سبیل و ... یکی از
مسائلی که نیازمند بررسی دقیق و عمیق فقهی است مسألۀ «بیع مصحف به مسلمان و
کافر» است. ... در بین فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز خرید و فروش مصحف
دیدگاههای ... در خطوط و کتابت قرآن شده اند نمی توانند معامله را بر هم بزنند و خیاری در ...

روابط بین الملل در قاعده نفی سبیل بررسی فقهی - فقه و مبانی حقوق ...

قاعده نفی سلطه از قواعد عام و کاربردی در فقه، اعم از شیعه و اهل سنت است . .... علو و
عزت و شرف کافر بر مسلمان شود منتفی است و اعتبار حقوقی ندارد. در سایر ... اطلاقات
ادله معاملات، معاملات اقتصادی با کافران جایز است، ولی در صورتی که معامله با کافر.

:خمس کافر ذمی و فروعات پیرامونی - مدرسه فقاهت

11 مارس 2014 ... طبعا معامله در یک پنجم زمین نافذ نیست و خمس زمین بر عهده ذمی باقیست. ... استاد
خوئی بین مسلمان سنی و مسلمان شیعه در حکم مساله تفاوت می‌گذارند بدین ... بدین
ترتیب برای تحفظ بر حق سادات باید گفت که قیمت خمس به ذمه مرد ذمی بازگشت
می‌کند. در ... سوال: در فقه فراوان خوانده ایم که «الاسلام یجب ما قبله» یعنی همه ...

معامله با کفار - ویکی فقه

بدین معنی که بررسی موارد استثنا در معاملات و استثناء فقها به ... مسلمان به کافران و
امام خمینی در باب فروش سلاح با کافران، ...

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران… – لاین

2 ا کتبر 2018 ... بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران… فهرست مطالب عنوان
صفحه چکیده.. 1 مقدمه… 2 فصل اول: کلیات 1- فصل اول: کلیات…

وحدت جهان اسلام از منظر فقه روابط بین الملل شیعی/دکتر سید محمد ...

22 جولای 2017 ... در دوران صفویه، با توجه به شکل گیری دو نظام شیعه و سنی (در قالب خلافت ... و روابط
بین المللی که در کشورهای اسلامی توسط متفکرین مسلمان استفاده می شد، ... اما
بررسی فقهی، مشخص می کند در دوران مشروطه و بعد از آن، رویکرد فقها، همچنان .... منع
معاملات و معاشرات منجر به تقویت کفار ، نفی سبیل، لزوم حفظ اعتلای ...

روابط اقتصادى مسلمانان با کافران - پرتال جامع علوم انسانی

گرچه فقه ما, سرشار از احکام و فروع در این باره است, اما منسجم کردن و به نظام .... بر این
اساس, مى توان نتیجه گیرى کرد که اصل نخستین در معامله با کافران غیر حربى, ...
روایتى در منابع حدیثى شیعه و اهل سنت آمده که مشارکت مسلمان با کافر را در .....
حضرت فرمود: ببرید او را به مسلمانان بفروشید و قیمت او را به صاحب او, برگردانید.

دانلود پایان نامه:بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه ... - هما تز

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد « M . A». رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی.
موضوع : بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران. استاد راهنما :.

حکم سود گرفتن مسلمان از کافر/ فقها مسائل جدید حکومتی و فقهی را ...

2 دسامبر 2014 ... حکم سود گرفتن مسلمان از کافر/ فقها مسائل جدید حکومتی و فقهی را تبیین کنند ...
همچنین بیان شد که اطلاق وارد شده در این روایات هم شامل معامله ربوی و هم قرض ربوی
می‌شود. ... فقیه است که باید بررسی کند و حکم دهد و حکم این مسئله هم عدم وجود رباست.
... به گزارش پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه وی افزود: مرحوم ...

دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه – planet

3 ا کتبر 2018 ...

به نظر مي رسد در اماكن تجاري در بسياري ازشغلها محل كار براي شخص
اهميت ... بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران.

بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام

12 فوریه 2018 ... تحقیق پیش رو، تلاشی در جهت تبیین احکام فقهی قاچاق و معاملات قاچاقی .... مانند عدم
تولیت کافر بر اوقاف مسلمین و عدم اخذ شفعه کافر از مسلمان (طوسی، ... اما به طور
کلی فقهای شیعه و سنی، جرم های خاصی را تحت عنوان افساد فی الارض ...

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران - دانشجویی

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران. مقدمه. در این نوشتار، در
حد امکان به گوشه ای از این موضوع بزرگ، یعنی معاملات مسلمانان با کافران پرداخته ...

بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام

12 فوریه 2018 ... تحقیق پیش رو، تلاشی در جهت تبیین احکام فقهی قاچاق و معاملات قاچاقی .... مانند عدم
تولیت کافر بر اوقاف مسلمین و عدم اخذ شفعه کافر از مسلمان (طوسی، ... اما به طور
کلی فقهای شیعه و سنی، جرم های خاصی را تحت عنوان افساد فی الارض ...

ي اﻣﻮال ﮐﺎﻓﺮان ﺣﺮﺑﯽ از ﻧﮕﺎه ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﺑﺎﺣﻪ - مجله پژوهش های فقه و حقوق ...

در ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ... ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎور ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮال ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ
ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﺧـﺎص، آﻧﻬـﻢ ﺑـﺎ. ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﯾﮋه ﻣﯽ ..... اي ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻫﺮﯾﮏ اراﺋﻪ و دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﯿﻬﺎن در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﮔﺮدد . -3. -1. ﮐﺎﻓﺮ ... و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﯿﻌﻪ، ﺑﻪ درﺳﺘﯽ وﻗﻒ اﻣﻮال ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﺮاي ﮐﺎﻓﺮ ذﻣﯽ. (. آﺧﻮﻧﺪ .... ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮال وي ﻣﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ د ...

پژوهشی فقهی در بیع مصحف از منظر آیت الله خویی و امام خمینی

9 ژوئن 2018 ... در ادله حرمت بیع مصحف به کافر نیز مهمترین دلیل آیه نفی سبیل و ... یکی از
مسائلی که نیازمند بررسی دقیق و عمیق فقهی است مسألۀ «بیع مصحف به مسلمان و
کافر» است. ... در بین فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز خرید و فروش مصحف
دیدگاههای ... در خطوط و کتابت قرآن شده اند نمی توانند معامله را بر هم بزنند و خیاری در ...

بایگانی‌های وضعیت حقوقی معامله مسلمان با کافر - پارس شاپ

20 آگوست 2018 ... بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران نوع فایل: word (قابل
ویرایشتعداد صفحات : 114 صفحهاجتهاد به معناي عام آن يکي از ...

معامله با کفار - ویکی فقه

بدین معنی که بررسی موارد استثنا در معاملات و استثناء فقها به ... مسلمان به کافران و
امام خمینی در باب فروش سلاح با کافران، ...

برون شدی از ابهام قانونی نکاح مسلم با غیر مسلمه - پرتال جامع علوم انسانی

درباره ی نکاح مسلمين و غیر مسلمين ، فقط همین مقدار در قانون مدنی ایران آمده است ....
ولی باید دانست که در فقه امامیه ، نکاح مرد مسلمان با مشرک و کافر غیر ... بررسی های
دانشکده الهیات دانشگاه تهران، دفتر ۸۰ تابستان ۱۳۸۵، عبدالرضا محمدحسین زاده ... می
توان پذیرفت که «نكاح» هم از معاملات بوده و چه بسا می توان با صدور حکم روشنی
درباره.

ارشد الهیات دانشگاه آزاد اسلامی اراک - موضوعات جهت پژوهش

18 ژانويه 2012 ... موضوعات اخذ شده در رشته اصول فقه فقه عبادات و فقه معاملات. 1- آسیب شناسی
حجیت ... 6- اتصال ماء قلیل و نجاست کافر 7- اثبات .... 232- بررسی جهاد و دفاع از
دیدگاه فقه امامیه و اهل سنّت ... 314- بررسی موارد اختلاف احکام مسلمان و کافر

:خمس کافر ذمی و فروعات پیرامونی - مدرسه فقاهت

11 مارس 2014 ... طبعا معامله در یک پنجم زمین نافذ نیست و خمس زمین بر عهده ذمی باقیست. ... استاد
خوئی بین مسلمان سنی و مسلمان شیعه در حکم مساله تفاوت می‌گذارند بدین ... بدین
ترتیب برای تحفظ بر حق سادات باید گفت که قیمت خمس به ذمه مرد ذمی بازگشت
می‌کند. در ... سوال: در فقه فراوان خوانده ایم که «الاسلام یجب ما قبله» یعنی همه ...

کفر - ويکی شيعه

15 آوريل 2018 ... اعتقادات شیعه ... کفر واژه‌ای عربی است که در لغت به معنای پنهان کردن و پوشاندن
است. ... ما با بررسی دلایل شرعی به این نتیجه رسیده‌ایم که کفر عبارت است از ... که
در این صورت مربوط به ظاهر و بیانگر نحوه معامله دنیایی مسلمانان با کفار است. ...
طبق احکام فقهی اسلام، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و ازدواج وی با مسلمان ...

ملاحظه ترتیبی - کتابخانه آیت الله بروجردی

بررسي مصاديق مولفه قلوبهم در روايات و کتب فقهي با ذکر اقوال و نظريات فقهاء
معاصر ... حکم ارتداد در فقه اماميه · خيار الحيوان ... معامله به قصد اضرار ديان با مطالعه
تطبيقي در حقوق اسلام و ايران · معاملات کودک در فقه · بررسي فقهي ازدواج مسلمان با
کافر.

بررسی تطبیقی ازدواج با زنان یهود و نصاری در نگاه مذاهب اسلامی

کفر در اصطلاح فقه: محقق حلی اولین فقیهی است که کافر را تعریف کرده و نوشته ....
بدون شک این آیه کریمه بر حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان دلالت دارد، ولی چنان
... رسول خدا(ص) خود با اهل‌کتاب معامله می‌کرد، از جمله با بسیاری از آن‌ها عقد ذمه بست. ....
برای بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پیش از ملاحظه روایات می‌توان نظر فقها را ...

کفر - دانشنامه‌ی اسلامی

20 مه 2013 ... ۱ اسباب کفر; ۲ اقسام کفر; ۳ اقسام کفر در قرآن و روایات; ۴ مراتب کفر; ۵ پانویس; ۶
منابع ... ما با بررسی دلایل شرعی به این نتیجه رسیده‌ایم که کفر عبارت است از ... که
در این صورت مربوط به ظاهر و بیانگر نحوه معامله دنیایی مسلمانان با کفار است. ... و
بنابراین بر طبق احکام فقهی اسلام کافر از مسلمان ارث نمی برد و ...

بررسی فقهی موضوع قتل غیر مسلمان به دست مسلمان | ثبت فردا

24 آوريل 2016 ... اگر مسلماني فرد كافري را بكشد از نظر مشهور فقها قصاص نمي شود و در مانحن فيه اگر
فردي كه خود ... ثبت نام ارزش افزوده · تنظیم گزارشات معاملات فصلی · تنظیم اظهارنامه
مالیات برعملکرد ... تعزير كرد و البته ديه كافر نيز كه 800 درهم است (حدود ديه كامل يك
فرد مسلمان) بر عهده قاتل و در ... اين حكم نظر مشهور فقهاي اماميه است.

وحدت جهان اسلام از منظر فقه روابط بین الملل شیعی/دکتر سید محمد ...

22 جولای 2017 ... در دوران صفویه، با توجه به شکل گیری دو نظام شیعه و سنی (در قالب خلافت ... و روابط
بین المللی که در کشورهای اسلامی توسط متفکرین مسلمان استفاده می شد، ... اما
بررسی فقهی، مشخص می کند در دوران مشروطه و بعد از آن، رویکرد فقها، همچنان .... منع
معاملات و معاشرات منجر به تقویت کفار ، نفی سبیل، لزوم حفظ اعتلای ...

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران... - داناکده

24 آوريل 2018 ... بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران… فهرست مطالبعنوان
صفحه چکیده.. ۱ مقدمه… ۲ فصل اول: کلیات ۱- فصل اول: کلیات… ۴

Archive of SID فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا بررسی چکیده :ها ...

2 سپتامبر 1991 ... بين پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و موال و كافر مسلمان ربا نيست. طبق آيۀ قرآن ربا ...
در صدد است با استفاده از روش تحليلی توصيفی و بررسی اسناد موجود. در مورد ..... ربا
اليد و آن معامله دو هم. جنس است ..... نظری كه منحصر به اماميه. است اين ...

معاونت آموزش حوزه های علمیه

اخبار > موضوعات اخذ شده در رشته اصول فقه فقه عبادات و فقه معاملات ... 10ـ اتصال
ماء قلیل و نجاست کافر 11ـ اثبات انجمن NE (ترک ... 74ـ احکام فقهی اسلام درباره
مسلمان و کافر 75ـ احکام .... 293ـ بررسی تطبیقی جایگاه مصلحت در فقه امامیه و اهل
سنت

معامله - فروشگاه بلاگفا - (فروش انواع فایل های دانش آموزی و دانشجویی)

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران نوع فایل: word (قابل
ویرایشتعداد صفحات : 114 صفحهاجتهاد به معناي عام آن يکي از اساسي ترين و عمومي ...

دانلود پایان نامه:بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه ... - هما تز

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد « M . A». رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی.
موضوع : بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران. استاد راهنما :.

بررسی تطبیقی ازدواج با زنان یهود و نصاری در نگاه مذاهب اسلامی

کفر در اصطلاح فقه: محقق حلی اولین فقیهی است که کافر را تعریف کرده و نوشته ....
بدون شک این آیه کریمه بر حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان دلالت دارد، ولی چنان
... رسول خدا(ص) خود با اهل‌کتاب معامله می‌کرد، از جمله با بسیاری از آن‌ها عقد ذمه بست. ....
برای بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پیش از ملاحظه روایات می‌توان نظر فقها را ...

روابط حقوقى مسلمانان با كفار از نگاه قرآن - پژوهش های قرآنی

فعال وهمه جانبه دین را در همه میدانهای معامله و تجارت، کارخانه و صنعت، مدرسه و هنر، جنگ
... پیش از پرداختن به اصل بحث، لازم است مفهوم کفر و اقسام کافر را از دید مفسران
وعالمان .... قاعده نفی سبیل کفار بر مسلمانان، از قواعد ثانویه فقهی است، یعنی هر
گونه ..... (آیه [۲۲۱ بقره در نزد امامیه، شامل همه کفار است نه نسخ شده است و نه تخصیص
خورده.

معامله با کفار - ویکی فقه

بدین معنی که بررسی موارد استثنا در معاملات و استثناء فقها به ... مسلمان به کافران و
امام خمینی در باب فروش سلاح با کافران، ...

بررسی و نقد ادله روایی بحرانی بر کفر فقهی مخالف

بعدها و در طول تاریخ، پیروان افراطی هر کدام از فریقین، یکدیگر را به کفر متهم ... همه
علمای امامیه نیز قائل به نجاست ناصبی هستند؛ پس مخالف، کافر و نجس است. ... کند،
مسلمان است و رعایت احکام اسلامی بر او بار می‌شود و اگر چنین نکند کافر و نجس خواهد
بود. در نتیجه با او همانند کفار رفتار خواهد شد؛ یعنی نمی‌توان با او معامله کرد، ارث به
...

هورمونهای گیاهی 14 ص

مقاله64_بررسی مسائل متعه یا ازدواج موقت74ص

تحقیق درباره پيشگيري كننده هاي تزريقي (جمعيت و

مقاله درباره آتش سوزی مرگبار

انجمن ملل جنوب شرق آسیا آسه آن

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی

APAپاورپوینت درمورد

تحقیق درمورد سازمان حكومتي در صدر اسلام

جزوه درس اصول انعقاد قرارداد و پیمان کاری استاد

مقاله درباره ايران خودرو