دانلود رایگان


كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 150 كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد نام و اسامي پزشكان بخش فك و ص

دانلود رایگان
كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و دردفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint,
( -- قابل ویرایش )
كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد نام و اسامي پزشكان بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد اتندينگ بخش دكتر خورشيدي (مدير گروه) دكتر يزداني (رئيس بخش) دكتر قويمي (مسئول امور رزيدنت ها) دكتر طاهري، دكتر آرتا، دكتر نظافتي، دكتر مسگرزاده دكتر آقامحمدي، دكتر موثقي رزيدنت هاي بخش: دكتر ثابت مهر ، دكتر دباغ دكتر قلي زاده، دكتر حاج محمدي ثمرين دكتر سعيد حاج محمدي، دكتر مرتضوي دكتر حاجي زاده، دكتر مقبولي اصل دكتر عبدي ، دكتر معصومه اماني، دكتر دهقان تعداد پرسنل در هر شيفت كاري شيفت صبح: يك نفر سرپرستار، يك نفر نرس، يك نفر كمك بهيار شيفت عصر: يك نفر نرس، يك نفر كمك بهيار شيفت شب: يك نفر نرس، يك نفر كمك بهيار نحوه تقسيم كاري بخش: تقسيم كار به شرح ذيل توسط سرپرستار انجام مي گيرد: شيفت صبح: تحويل گرفتن ترالي احيا، مخدرها، تحويل باليني يونيت بيماران ، وسايل اتاقها مانند يخچال و ساكشن ها، تحويل باليني بيماران و چگونگي انجام امور مربوط به بيماران از قبيل دارودرماني، سرم تراپي،ارسال آزمايشات و جواب آنها، آمادگي بيماران قبل از عمل، چك پرونده ها، چك تاريُُُِِِخ برانول ها، ست سرم ها، ميكروست ها، پانسمان ها، گلوكومتري ها، الكتروكارديوگرافي، انجام انواع گرافيها وسي تي اسكن ها طبق دستورات پزشك، چك علائم حياتي و ثبت آنها و اموال بخش با حضور نرس اجرايي توسط سرپرستار انجام مي گيرد. وظايف سرپرستار در شيفت صبح: ثبت آمار بيماران و ارسال آن به واحد آمار، شركت در ويزيت پزشكان، چك دستورات بيماران بستري، تازه بستري، قبل و بعد از عمل و ثبت آنها در كاردكس صورتي، تهيه ليست عمل روز بعد وارسال آن به اتاق عمل، چك كمبودهاو وسايل و خرابي ها، شركت در جلسات دفتر پرستاري، شركت در جلسات آموزشي، هماهنگي جهت مشاوره هاي داخل وخارج بيمارستاني، ارسال گرافي ها و سي تي اسكن هاي انجام شده درشيفت هاي عصر و شب جهت ريپورت، جوابگويي به پزشكان، ارباب رجوع، تقسيم كار كمك بهياران و خدمات، درآوردن ليست اضافه كاري ها، كارانه ها و نظارت كلي به كار كليه پرسنل و جوابگويي به مشكلات ناشي از نوع كاركرد، رفتار، اخلاق و... پرسنل به مافوق و پزشكان، دادن نسخه جهت داروهايي كه در مركز موجود نيست به بيماران، ارسال نمونه بيوپسي و پيگيري جواب آن، يادآوري به بيماران درحال ترخيص جهت فالوآپ منظم در روزهاي يادشده، هماهنگي جهت فرستادن بيمار به دانشكده دندانپزشكي براي انجام OPG و يا كشيدن دندان، پيگيري سمپاشي ها به طور منظم، ارسال درخواست پرونده قبلي. وظايف نرس اجرايي در شيفت صبح: بعد از تحويل گرفتن باليني بخش و بيماران همراه با سرپرستار، وظايف نرس اجرايي به شرح ذيل آغاز مي شود. ثبت رژيم غذايي بيماران برحسب موقعيت بيمار، كارهاي مربوط به ترخيص ازقبيل چك تمامي خدمات ارائه شده درطول زمان بستري و ثبت آنها در سيستم HIS و حذف يا اضافه كردن خدمات ارائه شده براي جلوگيري از كسورات و كنترل چك ليست و نصب در پرونده. جهت بيماران تازه بستري: تشكيل پرونده، درآوردن Lable مشخصات و چسباندن آن در كل برگ هاي پرونده و نرسينگ نوت. درمورد بيماران طب تسكيني: چك رويت كارشناسان بيمه و داشتن يك برگ از دفترچه بيمار روي پرونده و هماهنگي با اتاق عمل جهت اطلاع رساني، ثبت ليست داروهاي موردنياز هربيمار و اطلاع به داروخانه، نوشتن كاردكس آبي از روي كاردكس صورتي، اطلاع به سرپرستار در مورد داروهايي كه در داروخانه مركز موجود نيست جهت دادن نسخه و پيگيري تهيه آن، ثبت مخدرها وتنظيم برگه مخدرها وچك برگه هاي نوشته شده درشيفت هاي قبلي، ارسال برگه درخواست لوازم كه از طريق اتاق عمل در پرونده بيمار نصب شده است به كارپردازي، مديريت وحسابداري براي ترخيص به موقع بيمار واخذ هزينه هاي مربوطه، چك برگه هاي چارت پرستاري بالاي سربيمار روزانه، كنترل آي وي لاين ها از نظر نشت، فلبيت و تاريخ، چك تاريخ ست سرم ها و ميكروست هاي بالاي سر بيمار، سرم تراپي ها، انجام پانسمان ها، الكتروكارديوگرافي براي بيماران تازه بستري بالاي40سال وسابقه Smoking ، آماده سازي داروهاي ساعت am9، md12، pm1 واجراي آنها و ثبت در چارت پرستاري، گرفتن علائم حياتي بيماران، خونگيري از بيماران تازه بستري و يا موارد ديگري مثل چك اوره و كراتينين در بيماراني كه آمپول جنتامايسين وريدي دريافت مي كنند وCBC روزانه دربيماران آبسه فكي و ... ، هماهنگي با اتاق عمل جهت بيماران كنترل درد و طب تسكيني . به دليل تك نرسه بودن شيفت هاي عصر و شب، كليه موارد يادشده توسط همان يك نفر انجام مي شود. تقسيم كاري كمك بهيار: تحويل گرفتن شيفت به شيفت ست پانسمان ها، يونيت بيماران، تعداد پتوها، ساكشن دستي، ويلچر، برانكارد، پايه سرم ها، چك تلويزيون هاي اتاق ها، يخچال اتاق ها و... به دليل اينكه دربيشتر شيفت هاي صبح،كمك بهياردوم جهت همكاري به بخش هاي موردلزوم از طرف دفتر پرستاري اعزام مي شود شيفت صبح كار با يك نفر كمك بهيار اداره مي شود. - بردن پرونده هاي ترخيص به واحد ترخيص و داروخانه - بردن درخواست هاي پرونده هاي قبلي به بايگاني و تحويل گرفتن پرونده و تحويل آن به سرپرستار - بردن نمونه هاي پاراكلينيكي به آزمايشگاه و بانك خون - تحويل گرفتن داروها از داروخانه طبق برگه تايپ شده و تحويل به نرس بخش - بردن برگ مخدرها و تحويل گرفتن آنها و تحويل آنها به نرس بخش درحضور سرپرستار - بردن گرافي ها و اسكن ها جهت ريپورت و پيگيري و تحويل گرفتن آنها - بردن بيماران بدون همراه به دانشكده دندانپزشكي جهت انجام امورات محوله - بردن بيماران جهت گرافي و اسكن و سونوگرافي - تحويل بيماران بستري اورژانسي به اتاق عمل و تحويل گرفتن بيمار از اتاق عمل - پگ ست هاي پانسمان و تحويل آن ها به CSR و تحويل گرفتن آنها از CSR - نظافت يونيت بيماران در شيفت هاي عصر و شب، نظافت كلي بخش كه توسط سرپرستار تقسيم و در برگه اي ثبت شده است توسط كمك بهيار شيفت انجام شده و توسط سرپرستار و نرس اجرايي هر شيفت تحويل گرفته مي شود. - درست كردن گلوله هاي پنبه - درست كردن پرونده هاي بستري آماده جهت بيماران فك و صورت و طب تسكيني و درد و چارت پرستاري - نظافت اتاق كار رزيدنت ها - نظافت اتاق كار نرسينگ - نظافت اتاق استراحت كادر پرستاري - نظافت يخچال ها، تخت ها، لاكرها و كمد كنار تخت بيمار و ساكش ها و فلومترها - تحويل دادن لباس هاي كثيف به صورت شمارش شده به رختشويخانه و تحويل گرفتن آنها به تعداد شمارش شده شايان ذكر است براي هركمك بهيار اتاق جداگانه داده شده است. مثلاً كمك بهياري كه مسئول درست كردن پرونده هاي بستري و چارت پرستاري بالاي سر بيماران است نظافت اتاق بيمار را عهده دار نيست بجاي آن نظافت اتاق كار رزيدنت و نرسينگ واتاق استراحت به عهده ايشان گذارده شده است. تقسيم كاري كادر خدمات: براي شيفت هاي صبح بخش فك وصورت وطب تسكيني ودرد،كادر خدمات جداگانه وجود دارد ولي در شيفت هاي عصر و شب، كادر خدمات بخش ICU ريه، عهده دار مسئوليت بخش فك و صورت نيز مي باشد. - نظافت دستشويي ها، سالن، اتاق ها، سطل آشغال ها، روشويي اتاق كار رزيدنت و استيشن پرستاري، پنجره ها، درها به عهده خدمات شيفت صبح بوده و نظافت عمومي مانند تي كشيدن كف سالن واتاقها،خالي كردن سطل آشغال ها، همچنين موارد استثنايي مانند آب گرفتگي حمام و... در شيفت عصر وشب انجام مي شود. - نظارت بر اجراي صحيح موارد يادشده توسط نرس عصر و شب انجام مي گردد. روتين هاي بخش فك و صورت وطب تسكيني و درد: * تحويل گرفتن بيماران به صورت باليني با كاردكس * تحويل گرفتن ترالي احيا * تحويل گرفتن مخدرها كه شامل سه عدد پتيدين mg50 ، دوعدد مورفين mg10 و دو عدد فنتانيل 100 ميكروگرم * چك لاين وريدي بيماران از نظر تاريخ نصب، نشت، فلبيت * ارسال آمار بيماران، ثبت رژيم غذايي هر وعده با توجه به موقعيت و نياز بيماران * پذيرش و ترخيص بيماران * ارسال آزمايشات پاراكلينيكي * ارسال نمونه هاي پاتولوژي * تزريق هاي عضلاني و وريدي * درخواست روزانه دارو و لوازم * سرم تراپي، تعويض پانسمان ها * ارسال و پيگيري انواع مشاوره ها * آمادگي هاي قبل از عمل از قبيل داروهاي يك ساعت قبل از عمل و NPO نگهداشتن بيماران و ... * كنترل دستورات پزشك در زمان بستري و بعد از عمل و... * آماده كردن داروها * اكسيژن تراپي با كانول بيني يا ماسك برحسب موقعيت بيمار بعد از عمل و يا مواردي مانند اضطراب كه در بيماران IMF شده در دو روز اول بعد از جراحي ديده مي شود. * كنترل درد بيمار * كنترل بهداشت دهان بيمار و انجام فيزيوتراپي * ساكشن ترشحات دهاني و بازكردن راه هاي هوايي بعد از جراحي * تحويل بيمار به رابط اتاق عمل با كليه وسايل و كليشه ها با شمارش * تحويل گرفتن بيماران از رابط اتاق عمل بعد از جراحي * كاردكس نويسي * گزارش نويسي * گزارش استفاده از ناركوتيك ها و ثبت آن در كامپيوتر * ترانسفوزيون خون و فرآورده ها و ثبت و گزارش نويسي آنها * آموزش به بيماران آبسه فكي درمورد خوردن مايعات فراوان جهت جلوگيري از عوارض دارويي، استحمام روزانه و ماساژ ناحيه درگير صورت، استفاده از كيسه آب گرم و فيزيوتراپي و مسواك و دهانشويه كلرهگزيدين و تأكيد به اينكه موارد يادشده جزئي از درمان محسوب مي شود. معرفي بيماري هاي شايع بخش جراحي فك و صورت و طب تسكيني و درد: 14. شكاف لب و كام 15. استئو ميليت فكي 16. كيست ابرو 17. انواع آبسه 18. شكستگي منديبل، ماگزيلا، زايگوماتيك 19. رينوپلاستي و سپتوپلاستي 20. انواع بلوك ها جهت كنترل درد در بيماران مبتلا به انواع كانسر، چسبندگي هاي بعد از جراحي ، قطع اندام يا اعصاب، تنگي كانال و ... آبسه: Mandibula fx و Maxilla fx مداخلات پرستاري بعد از عمل جراحي (zmc fx) zygomatic fx رينوپلاستي و سپتوپلاستي: مداخلات پرستاري بعد از عمل جراحي رينوپلاستي و سپتوپلاستي شكاف لب و كام: cheiloplasty- palatoplasty اكسيژن تراپي با ماسك تا هوشياري كامل سرم تراپي طبق دستور چك دستورات بعد از عمل و اجراي آنها كنترل درد بيمار طبق دستور شروع رژيم p.o با مايعات صاف شده متعاقب ترميم لب معمولاً ترشحات در بيني و دهان تجمع مي يابد. وظيفه پرستار است كه راه هوايي را بازنگه دارد پرستار بافت دهان و بيني را از نظر وسعت ورم، تحت نظر مي گيرد. وجود لارنگوسكوپ ، لوله درون تراشه و ساكشن بالاي سربيمار ضروري است و بايد در دسترس قرار گيرد. ساكشن ترشحات دهان حدالامكان كمتر و بايد به آرامي انجام پذيرد. آموزش هاي لازم جهت رعايت بهداشت محل عمل و دهان ضروري است. بعد از دريافت هرنوع مايع صاف شده، نوشيدن مقداري آب ضروري است. مسواك ملايم دندان ها بدون اينكه آسيبي به محل عمل بزند و دهان شويه كلرهگزيدين تأكيد مي شود. اين كارها از تشكيل كروت و ايجاد اسكار جلوگيري مي كند. متعاقب ترميم كام، ايجاد راه هوايي مناسب از طريق ساكشن ترشحات دهان (نازوفارنكس) و اطمينان از باز بودن حفرات بيني ضروري است. جهت جلوگيري از صدمه به خط بخيه، ساكشن ترشحات دهان بسيار با احتياط انجام مي شود. دادن پوزيشن مناسب كنترل نشانه هاي خونريزي محل عمل مانند بلع مكرر و بي قراري ، كاهش فشارخون،افزايش تعداد نبض وهماتمز، به محض مشاهده گزارش سريع به پزشك به بيمار آموزش مي دهيم محل عمل را با زبان تحريك نكند. شروع تغذيه با مايعات صاف شده و در ادامه خوردن غذاهاي نرم با استفاده از قاشق هاي عريض مانند قاشق سوپ خوري توصيه مي شود. خوردن آب بعد از هر وعده جهت پيشگيري از تشكيل كروت، آموزش داده مي شود. خوردن شير تا ترميم محل عمل ممنوع مي شود به اين دليل كه دلمه هاي شير باعث ايجاد كروت و عفونت مي شود استفاده از ني ممنوع مي شود. دركل عمل مكيدن يا دميدن كه باعث ايجاد فشار در ناحيه جراحي مي شود ممنوع است. درمورد پايدار بودن عيب گفتاري شكاف كام به بيمار گفته مي شود. مواردي چند در مورد طب تسكيني و درد: داروهاي رايج مورد استفاده دربخش فك و صورت و طب تسكيني و درد: (حداقل 20 دارو) ويال سالين نرمال هيپرتون تزريقي آمپول ماركائين آمپول پتيدين آمپول مرفين آمپول فنتانيل آمپول ترانسيك اسيد آمپول گلوگزاسيلين آمپول ويتامين C شربت برم هگزين شربت مولتي ويتامين شربت اكسپكتورانت دهان شويه كلرهگزيدين پودر پروتئين شياف ديكلوفناك قرص استامينوفن قرص استامينوفن كدئين شياف استامينوفن شربت mom پماد تتراسايكلين 3% و 1% آمپول انوكساپارين آمپول آمپي سيلين آمپول ايمي پينيم ويال انسولين ريگولار و NPH آمپول هپارين استانداردها و پروسيجرهاي شايع بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد: مراقبت از دهان خون گيري وريدي تهيه نمونه وسط ادرار انتقال بيمار به اتاق عمل منشور حقوق بيمار مسئوليت هاي مدني پرستار وظايف غيرباليني پرستار در تحويل شيفت تحويل بيماران ساعات ورود و خروج ساعات دارو دادن ساعات صرف غذا ساعات استراحت پرسنل در شيفت شب وظايف پرستار در تحويل شيفت نحوه كاردكس نويسي چگونگي گزارش نويسي نكات مهم در گزارش نويسي گزارش كردن پروسيجرها گزارش انجام دستورات دارويي گزارش دستورات PRN گزارش استفاده از ناركوتيك ها گزارش IV درماني گزارش ترانسفوزيون فرآورده هاي خوني گزارش مراقبت از عمل جراحي شستشو از محل درن با سرم نرمال سالين يا آب اكسيژنه يا سرم حاوي بتادين نوع فعاليت: تزريق عضلاني هدف: تجويز دارو طبق نياز بيمار 4- برچسب روي آمپول يا ويال را به دقت بخوانيد و دوباره با كارت دارو مقايسه كنيد 5- دارو را از نظر تاريخ مصرف كنترل كنيد 6- از روش سه بار كنترل براي تجويز دارو پيروي كنيد بدين صورت كه برچسب روي شيشه دارو را: الف- قبل از برداشتن از قفسه دارويي ب-قبل از كشيدن دارو ج- هنگام برگرداندن دارو به قفسه كنترل كنيد 7-از صحت داروي دستور داده شده اطمينان حاصل كنيد 8- دست هاي خود را به روش جراحي بشوييد 9- سرنگ و سوزن را به طريق استريل آماده كنيد. 10- از ثابت بودن سوزن به گردن سرنگ مطمئن شويد مجددا سرنگ و سوزن را روي سطح استريل پوشش اوليه سرنگ قرار دهيد. 11- دارو را به روش زير در سرنگ بكشيد: الف- درصورتي كه از ويال حاوي داروي مايع استفاده مي كنيد: - درصورت لزوم براي مخلوط شدن محتويات ويال آن را در كف دست قرار داده به آرامي بچرخانيد ولي هرگز آن را به شدت تكان ندهيد. - حفاظ فلزي را كه روي لاستيك سر ويال قرار گرفته است برداريد. - لاستيك درب ويال را با ماده ضدعفوني كننده (الكل 70%) تميز كنيد. بدين منظور آن را به طريق دوراني با پنبه آغشته به الكل تميز كنيد. - پيش از خشك شدن سر ويال پوشش روي سوزن را برداريد. در اين حال دقت كنيد كه آن را به طور مستقيم خارج كنيد تا از آلوده شدن سوزن جلوگيري شود سپس برابر حجم دارويي كه قرار است در سرنگ وارد شود هوا داخل سرنگ بكشيد. - با دقت سوزن را از مركز لاستيك درب ويال وارد كنيد مراقب استريل بودن سوزن و سرنگ باشيد. - درحالي كه نوك سوزن خارج از محلول دارويي قرار گرفته است هواي داخل سرنگ را به داخل ويال تزريق كنيد. - سوزن را از داخل ويال خارج كرده و پوشش رويي سوزن را روي آن قرار دهيد. -سرنگ محتوي محلول دارويي رادرون پوشش سرنگ درظرف ياسيني تزريق قرار دهيد. - ويال را دورانداخته و يا چنانچه لازم است محتويات آن بعدا مورداستفاده قرار گيرد در محل مربوطه قرار دهيد. - تاريخ بازكردن سرويال را روي آن قيد نماييد. ب- درصورتيكه از ويال حاوي پودر استفاده مي كنيد: - دستور كارخانه سازنده را به دقت بخوانيد. - با رعايت تكنيك استريل، به اندازه حجم حلالي كه قرار است اضافه شود از داخل ويال هوا خارج كنيد. - آب مقطر يا سرم فيزيولوژي موردنياز را طبق روش به ويال اضافه كنيد. - درصورت لزوم براي مخلوط شدن محتويات ويال آن را در كف دست قرار داده به ارامي بچرخانيد. - حجم داروي موردنياز را در سرنگ بكشيد. - تاريخ بازكردن سر ويال را روي آن قيد كنيد. - چنانچه لازم است محلول آماده داخل ويال براي تزريقات بعدي مورد استفاده قرار گيرد تاريخ،ساعت،مقدار دارو در هر ميلي ليتر و نام خود را به صورت برچسب روي ويال بنويسيد. - ويال داراي برچسب را داخل يخچال قرار داده يا طبق دستور كارخانه سازنده عمل كنيد. ج- درصورتي كه از آمپول استفاده مي كنيد: - آمپول را برداشته به صورت دوراني بچرخانيد به طوري كه تمام محلول در قسمت پايين و پهن پوكه قرار گيرد. درصورت لزوم با وارد كردن ضرباتي به قسمت فوقاني آمپول دارو را به قسمت پهن پوكه منتقل كنيد. - درصورتي كه در گردن آمپول خط مشخص جهت شكستن آن وجود ندارد با پنبه الكلي قسمت گردن آمپول و اره را پاك كنيد سپس درحالي كه گردن آمپول بر پنبه الكلي روي انگشت سبابه دست چپ تكيه دارد آن را با اره خراش دهيد. - پنبه الكلي را در اطراف گردن آمپول قرار داده با فشار دست به طرف داخل يا خارج سر آمپول را از بدنه جدا كنيد. - پوشش روي سوزن را به طريق مناسب برداريد. - سوزن را در آمپول قرار داده و مقدار دارويي را كه لازم است در سرنگ بكشيد. درصورتيكه به كل محتويات آمپول احتياج داريد با كج كردن آمپول با دقت، كل محتوي را در سرنگ بكشيد. - پوشش رويي سوزن را روي آن قرار داده مراقب استريل بودن سوزن و سرنگ باشيد. - سرنگ محتوي داروي تزريقي را درون پوشش سرنگ داخل ظرف يا سيني تزريق قرار دهيد. - آمپول مصرف شده را دور اندازيد. - ظرف محتوي سرنگ حاوي دارو، پنبه الكلي و كارت دارويي را برداشته طبق رو آموخته شده تزريق را انجام دهيد. 12- چنانچه دارو موجب تحريك بافت زير جلدي مي شود قبل از تزريق سوزن را عوض كنيد. 13- كارت دارو را با كارت مشخصات بيمار از نظر نام بيمار، شماره تخت و اتاق مقاسيه كرده، نام بيمار را از او سئوال كنيد. 14- خلوت بيمار را فراهم كنيد او را از اقدام موردنظر مطلع كنيد. 15- دست هاي خود را بشوييد. 16- بسته به حجم محلول تزريقي و جثه و سن يبمار ، محل تزريق را انتخاب كرده و بيمار را در وضعيت مناسب قرار دهيد. 17- محلي را كه براي تزريق انتخاب مي كنيد بايد عاري از هرگونه ضايعه، حساسيت به لمس، تورم، سفتي و التهاب موضعي بوده و به طور مكرر استفاده نشده باشد. 18- درصورت نياز به تزريق مكرر، محل تزريق را به طور چرخشي انتخاب كنيد. 19- محل انتخاب شده را برهنه كنيد. 20- درصورت لزوم دستكش بپوشيد. 21- محل انتخاب را طبق مقررات موسسه با ماده ضدعفوني كننده به صورت دوراني از مركز به سمت خارج به وسعت 5 سانتي متر ضدعفوني كنيد. 22- پنبه الكلي را براي استفاده بعدي بين انگشت سوم و چهارم دست غيرفعال خود (معمولا دست چپ) قرار دهيد. 23- درحالي كه منتظر خشك شدن پوست از ماده ضدعفوني كننده مي باشيد پوشش روي سوزن را برداريد. براي اين منظور به طريقي اقدام كنيد كه سوزن آلوده نشود. 24- سرنگ را طوري در دست بگيريد كه هواي داخل آن به طرف نوك سرنگ متمايل باشد. دراين حال تنها 2% ميلي ليتر هوا در سرنگ باقي گذاشته و بقيه هواي اضافي را خارج كنيد (اين عمل خصوصاً جهت داروهايي كه موجب تحريك پوست و بافت هاي زيرجلدي مي شوند مفيد خواهد بود) 25- سرنگ را در دست راست خود بين انگشتان و شست بگيريد. 26- با استفاده از دست ديگر پوست را كشيده يا جمع كنيد. انتخاب اين روش بسته به محل تزريق و وضعيت بيمار (قطر بافت زيرجلدي) مي تواند متقاوت باشد. 27- قبل از وارد كردن سوزن، بيمار را از نظر ايجاد حس سوزش ناشي از وارد كردن سوزن مطلع كنيد. 28- با يك حركت ثابت، آرام و سريع بسته به محل تزريق،سوزن را با زاويه 90 درجه وارد عضله كنيد. 29- با دست چپ بدنه سرنگ و با دست راست دسته پيستون را بگيريد. 30- با دست راست خود پيستون را به آهستگي به طرف خارج بكشيد. اگر خون وارد سرنگ شد آن را خارج كرده سرنگ و سوزن را دور انداخته تزريق ديگري آماده كنيد. درغيراينصورت تمام محلول را به ارامي تزريق كنيد. 31- پنبه الكلي را به آرامي در محل تزريق فشار دهيد.درصورت ادامه خونريزي محل را با گاز استريل خشك فشار دهيد تا خونريزي قطع شود. 32- پس از اتمام تزريق، بدون برگردانيدن سرپوش روي سوزن، سرنگ استفاده شده را داخل ظرف تزريق قرار دهيد. 33- وسايل را به محل مربوطه برگردانيده توجه لازم را از آنها به عمل آوريد. سوزن استفاده شده را در ظرف سيفتي باكس بياندازيد. 34- درصورت پوشيدن دستكش آن را خارج كنيد و دستها را بشوييد. 35- اطلاعات خود را درمورد نوع داروي تزريقي،مقدار،روش تجويز و هرگونه بررسي انجام شده، باذكر تاريخ،ساعت و نام پرستار در پرونده بيمار يادداشت كنيد. 36- تاثير داروي تزريق را در زمان موردانتظار ارزشيابي كنيد. وسايل موردنياز: ست خون، فرآورده هاي خوني، نرمال سالين، كاتتر وريدي (با سرسوزن شماره 20 و بزرگتر)، پايه سرم، چسب، دستكش، فرم رضايت نامه عامل انجام كار: پرستار- بهيار مراحل انجام كار: 1- دستور پزشك را به دقت كنترل كنيد. 2- با بيمار ارتباط برقرار كنيد ودلايل انجام كار و مراحل آن را براي وي توضيح دهيد. 3- هرگونه واكنش هاي قبلي نسبت به تزريق خون را از بيمار سوال كنيد. 4- فرم رضايت نامه تزريق خون را توسط بيمار و يا همراه وي به امضا برسانيد. 5- به بيمار توصيه كنيد كه لرز، سرگيجه، خارش، راش وياهرگونه علائم غيرطبيعي را گزارش دهد. 6- برگ درخواست خون را با برچسب كيسه خون ازنظر نوع گروه خوني RH، تاريخ انقضا، شماره كيسه و نام بيمار كنترل كنيد. 7- كيسه خون را از نظر وجود لخته يا حباب و يا هرگونه موارد غيرطبيعي دركيسه خون بررسي و درصورت اشكال به بانك خون برگردانيد. 8- درصورت نيازبه گرم كردن خون ازگرمكن مخصوص استفاده كردن وازروش هايي چون فن كوئل و ... استفاده نكنيد. 9- در صورتي كه چند واحد براي بيمار خون تجويز شده، بقيه كيسه را داخل يخچال نگهداري كنيد (دماي 4 درجه سانتيگراد) 10- دست هاي خود را بشوييد، دستكش بپوشيد و كليه وسايل لازم را بر بالين بيمار ببريد. 11-يك خط وريدي مناسب از بيمار (طبق استاندارد خط وريدي) بگيريد. 12- درصورت ترزيق نرمال سالين همراه با خون به طور همزمان از يك وريد از رابط Yشكل استفاده كنيد. 13- ست خون را به كيسه خون وصل كنيد، به پايه سرم آويزان كنيد و ست خون را هواگيري كنيد. 14- قبل از شروع تزريق خون علائم حياتي بيمار را كنترل و درفرم علائم حياتي ثبت كنيد. 15- جريان خون را به آرامي شروع كنيد(براي 15 دقيقه اول بيشتر از25 تا50 ميلي ليتر نياشد يعني 10 الي 15 قطره در دقيقه) 16- به مدت 5 تا 15 دقيقه اول تزريق كنار بيمار مانده و به دقت وي را از نظر علائم حساسيت كنترل كنيد. 17-درصورت بروز برافروختگي،تنگي نفس،خارش،سرگيجه ويا راش، جريان خون را سريعا قطع كرده ونرمال سالين تزريق كنيد و پزشك را درجريان قرار دهيد. 18- براي نيم ساعت اول هر15 دقيقه يكبار وبعد از آن هرنيم تا يك ساعت علائم حياتي بيمار را كنترل و ثبت كنيد. 19- درصورت عدم واكنش نسبت به خون، سرعت تزريق را به تدريج افزايش دهيد. 20- بعد از اتمام تزريق خون،نرمال سالين را تزريق وعلائم حياتي را مجددا كنترل وثبت كنيد. 21- كيسه خون مصرف شده را جمع آوري و طبق مقررات بيمارستان به بانك خون برگردانيد. 22- نحوه اجراي تزريق خون، شماره كيسه خون، زمان شروع و اتمام، مقدار و نوع فرآورده خوني، واكنش هاي بيمار، ميزان سرم تزريقي و مداخلات پزشكي و پرستاري حين تزريق خون را به صورت دقيق در گزارش پرونده ثبت كنيد. نكات آموزشي: تزريق هركيسه خون نبايد بيش از 4 ساعت به طول انجامد زيرا در تركيب فرآورده خوني مشكلاتي را ايجاد و باعث بروز عوارض در بيماران مي شود. نوع فعاليت: دارو دادن بنا به تقاضاي بيمار يا تشخيص پرستار (P.R.N) اهداف: 1- دادن دارو جهت تسكين درد 2- پايين آوردن درجه حرارت بدن 3- كمك به اجابت مزاج،رفع بي خوابي،تسكين هيجانات عصبي يا رفع حالت تهوع و استفراغ وسايل موردنياز: كارت دارويي،ويال يا آمپول حاوي داروي استريل، سيني تزريق شامل:سوزن و سرنگ استريل (متناسب با حجم دارو، نحوه تزريق و وضعيت بيمار)، ظرف محتوي پنبه الكل 70% يا ماده ضدعفوني كننده ديگر، اره درصورت لزوم،آب مقطر يا سرم فيزيولوژي استريل درصورتيكه دارو به صورت پودر است، ظرف تزريق و رسيور عامل انجام كار: پرستار- بهيار مراحل انجام كار: 1- كارت دارو را با كاردكس تطبيق دهيد. 2- كليه وسايل را آماده كنيد. 3- داروي دستور داده شده را از داخل قفسه دارويي، يخچال يا قفسه داروهاي مخدر برداريد. 4- برچسب روي آمپول يا ويال را به دقت بخوانيد و دوباره با كارت دارو مقايسه كنيد. 5- دارو را از نظر تاريخ مصرف كنترل كنيد. 6- از روش سه بار كنترل براي تجويز دارو پيروي كنيد بدين صورت كه برچسب روي شيشه دارو را : الف- قبل از برداشتن از قفسه دارويي ب- قبل از كشيدن دارو ج- هنگام برگرداندن دارو به قفسه كنترل كنيد. 7- دست هاي خود را به روش جراحي بشوييد. 8- سرنگ و سوزن را به طريق استريل آماده كنيد. 9- از ثابت بودن سوزن به گردن سرنگ مطمئن شويد مجدداً سرنگ وسوزن را روي سطح استريل پوشش اوليه سرنگ قرار دهيد. 10- دارو را به روش زير در سرنگ بكشيد: الف- درصورتي كه از ويال حاوي داروي مايع استفاده مي كنيد: - درصورت لزوم براي مخلوط شدن محتويات ويال آن را در كف دست قرار دادن به آرامي بچرخانيد ولي هرگز آن را به شدت تكان ندهيد. - حفاظ فلزي را كه روي لاستيك سر ويال قرار گرفته است برداريد. - لاستيك درب ويال را با ماده ضدعفوني كننده (الكل 70%) تميز كنيد. - پيش از خشك شدن سر ويال پوشش روي سوزن را برداريد. در اين حال دقت كنيد كه آن را به طور مستقيم خارج كنيد تا از آلوده شدن سوزن جلوگيري شود سپس برابر حجم دارويي كه قرار است در سرنگ وارد شود هوا داخل سرنگ بكشيد. - با دقت سوزن را از مركز لاستيك درب ويال وارد كنيد مراقب استريل بودن سوزن و سرنگ باشيد. - درحالي كه نوك سوزن خارج از محلول دارويي قرار گرفته است هواي داخل سرنگ را به داخل ويال تزريق كنيد. - ويال را وارونه كرده و آن را هم سطح چشم خود بگيريد. درحالي كه سر سوزن داخل محلول دارو قرار دارد برابر حجم موردنياز در سرنگ بكشيد. - سوزن را از داخل ويال خارج كرده و پوشش رويي سوزن را روي آن قرار دهيد. - سرنگ محتوي محلول دارويي را درون پوشش سرنگ در ظرف يا سيني تزريق قرار دهيد. - ويال را دور انداخته و يا چنانچه لازم است محتويات آن بعدا مورد استفاه قرار گيرد در محل مربوطه قرار دهيد. - تاريخ بازكردن سر ويال را روي آن قيد نماييد. ب- درصورتيكه از ويال حاوي پودر استفاده كنيد: - دستور كارخانه سازنده را به دقت بخوانيد. - با رعايت تكنيك استريل، به اندازه حجم حلالي كه قرار است اضافه شود از داخل ويال هوا خارج كنيد. - آب مقطر يا سرم فيزيولوژي موردنياز را طبق روش به ويال اضافه كنيد. - درصورت لزوم براي مخلوط شدن محتويات ويال آن را دركف دست قرار داده به آرامي بچرخانيد. - حجم داروي موردنياز را در سرنگ بكشيد. - چنانچه لازم است محلول آماده داخل ويال براي تزريقات بعدي مورداستفاده قرارگيرد تاريخ ،ساعت، مقدار دارو درهر ميلي ليتر و نام خود را به صورت برچسب روي ويال بنويسيد. - ويال داراي برچسب را داخل يخچال قرار داده يا طبق دستور كارخانه سازنده عمل كنيد. - آمپول را برداشته به صورت دوراني بچرخانيد به طوري كه تمام محلول در قسمت پايين و پهن پوكه قرار گيرد. درصورت لزوم با وارد آوردن ضرباتي به قسمت فوقاني آمپول دارو را به قسمت پهن پايين پوكه منتقل كنيد. - درصورتي كه در گردن آمپول خط مشخص جهت شكستن آن وجود ندارد با پنبه الكلي قسمت گردن آمپول و اره را پاك كنيد سپس درحالي كه گردن آمپول بر پنبه الكلي روي انگشت سبابه دست چپ تكيه دارد آن را با اره خراش دهيد. - پنبه الكلي را در اطراف گردن آمپول قرار داده با فشار دست به طرف داخل يا خارج سر آمپول را از بدنه جدا كنيد. - پوشش روي سوزن را به طريق مناسب برداريد. - سوزن را در آمپول قرار داده و مقدار دارويي را كه لازم است درسرنگ بكشيد. درصورتي كه به كل محتويات آمپول احتياج داريد با كج كردن آمپول با دقت، كل محتوي را در سرنگ بكشيد. - پوشش رويي سوزن را روي آن قرار داده مراقب استريل بودن سوزن و سرنگ باشيد. - سرنگ محتوي داروي تزريقي را درون پوشش سرنگ داخل ظرف يا سيني تزريق قرار دهيد. - آمپول مصرف شده را به دور اندازيد. - ظرف محتوي سرنگ حاوي دارو، پنبه الكلي وكارت دارويي را برداشته طبق روش آموخته شده تزريق را انجام دهيد. چنانچه لازم است محلول آماده داخل ويال براي تزريقات بعدي مورد استفاده قرار گيرد، تاريخ، ساعت، مقدار دارو در هر ميلي ليتر و نام حود را به صورت برچسب روي ويال بنويسيد. -ويال داراي برچسب را داخل يخچال قرارداده ياطبق دستور كارخانه سازنده عمل كنيد. ج- درصورتي كه از آمپول استفاده مي كنيد دارو را به طريق زير در سرنگ بكشيد: -آمپول را برداشته به صورت دوراني بچرخانيد به طوري كه تمام محلول در قسمت پايين و پهن پوكه قرار گيرد. درصورت لزوم با وارد آوردن ضرباتي به قسمت فوقاني آمپول دارو را به قسمت پهن پايين پوكه منتفل كنيد. -درصورتي كه در گردن آمپول خط مشخص جهت شكستن آن وجود ندارد با پنبه الكلي قسمت گردن آمپول و اره را پاك كنيد سپس درحالي كه گردن آمپول بر پنبه الكلي روي انگشت سبابه دست چپ تكيه دارد آن را با اره خراش دهيد. - پنبه الكلي را در اطراف گردن آمپول قرار داده با فشار دست به طرف داخل يا خارج سر آمپول را از بدنه جدا كنيد. - پوشش روي سوزن را به طريق مناسب برداريد. - سوزن را در آمپول قرار داده و مقدار دارويي را كه لازم است در سرنگ بكشيد. در صورتي كه به كل محتويات آمپول احتياج داريد با كج كردن آمپول با دقت، كل محتوي را در سرنگ بكشيد. - پوشش رويي سوزن را روي آن قرار دادن مراقب استريل بودن سوزن و سرنگ باشيد. - سرنگ محتوي داروي تزريقي را درون پوشش سرنگ داخل ظرف يا سيني تزريق قرار دهيد. - آمپول مصرف شده را به دور اندازيد. - ظرف محتوي سرنگ حاوي دارو، پنبه الكلي و كارت دارويي را برداشته طبق روش آموخته شده تزريق را انجام دهيد. اهداف: 1- بررسي درصد اكسيژن اشباع شده شرياني(بررسي درصد اشباع اكسيژن خون شرياني) 2- يك روش غيرتهاجمي جهت سنجش اشباع هموگلوبين ها از اكسيژن در بيماران با احتمال هيپوكسي 3- همراهي وحمايت از بيمار تا زمان رفع اشكالات مربوط به اختلالات تنفسي در بيماران 4- بررسي ميزان اكسيژن خون در طي عمل جراحي در اتاق عمل 5- بررسي ميزان اكسيژن خون درضمن اقدام درماني در راه هوايي بيمار، گذاشتن لوله تراشه، ساكشن كردن ترشحات و راه هوايي 6- بررسي ميزان اكسيژن خون درضمن انتقال بيمار 7- بررسي ميزان اكسيژن خون درضمن نقل و انتقال بيماراني كه اختلالات تنفسي دارند. 8- بررسي ميزان افزايش اكسيژن خون در بيماراني كه اكسيژن دريافت مي كنند. 9- همراهي با بيمار 10- بررسي ميزان اكسيژن خون شرياني دربيماراني كه از دستگاه تهويه مصنوعي جداشده و تحت مراقبت جداسازي از دستگاه مي باشند. وسايل موردنياز: دستگاه پالس اكسي متري، پروب انگشتي، محلول مناسب، سنسور درصورت لزوم، برس ناخن، پنبه الكل عامل انجام كار:پرستار – كاردان هوشبري مراحل انجام كار: 1- دفترچه راهنماي كارخانه توليد كننده پالس اكسي متر موردنظر را مطالعه كنيد. 2- با بيمار ارتباط برقرار كنيد و مراحل انجام كار را به وي توضيح دهيد. 3- نوع مناسب سنسور را براساس سن بيمار و محل اتصال مشخص كنيد (نوزاد، اطفال، بزرگسال) 4- از انگشت اشاره بيمار استفاده كنيد. 5- درصورتيكه مشكلي در انگشتان دست بود مي توان از سنسورهاي انگشتان پا و يا لاله گوش استفاده كرد. 6- اگر انگشتان دست بيمار خيلي بزرگ باشد انگشت كوچك بيمار را براي پروب انتخاب كنيد. 7- مطمئن شويد كه ناخن مربوطه با لاك يا ماده ديگري پوشانده نشده است. 8-اگر موردنياز است ناخن را با برس ناخن تميز كنيد. 9- اگر موردنياز است روي سنسور پروب را با پنبه الكلي تميز كنيد. 10- سنسور را به انگشت بيمار كه انتخاب نموده ايد طوري وصل كنيد كه چراغ نوري و سنسور پروب در دو نقطه مقابل هم قرار گيرند. 11- آگر ناخن هاي بيمار خيلي بلند باشد پروب را به حالت عمودي به انكشت انتخاب شده وصل كنيد. 12- درصورت لزوم ناخن بيمار را كوتاه كنيد. 13- دست بيمار را هم سطح قلب او قرار دهيد. 14- ميزان spo2 (علامتي كه ميزان اشباع شرياني را نشان مي دهد) را يادداشت كنيد. 15- تعداد نبض بيمار را با نبض ثبت شده روي دستگاه پالس اكسي متري مقايسه كنيد. 16- پس از انجام دستورالعمل، پروب را خارج كنيد. 17- دستگاه را خاموش كنيد. 18- پروب را با پارچه نرم و پد الكلي تميز كنيد. 19- مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت كنيد: الف- تفاوت نبض اندازه گيري شده بوسيله خود بانبض اندازه گيري شده توسط دستگاه ب- ميزان spo2 را با وضعيت باليني بيمار مقايسه و درچارت مربوطه ثبت كنيد. پ- ميزان spo2 را درصورت غيرطبيعي بودن به اطلاع پزشك برسانيد. ت- تغييرات ايجاد شده در بيمار نكات آموزشي: 1- درصورت ايجاد اختلال درنمايش o2 sat (اشباع اكسيژن) توسط پالس اكسي متري اقدامات زير را انجام دهيد: الف- ناحيه انتخاب شده را ماساژ دهيد يا با الكل ايزوپروپيل بماليد. ب- محل سنسورها را تغيير دهيد. پ- سنسور را با پنبه الكل تميز كنيد. ت- منبع نور سنسور را درست در مقابل گيرنده دستگاه نور قرار دهيد. ث- لامپ هاي اطراف بيمار را خاموش كنيد. ج- بررسي كنيد كه دست بيمار درست هم سطح قلب وي باشد. 2- در موارد زير پالس اكسي متر جواب صحيح نمي دهد: - اختلالات هموديناميك و فشار خون زير mmHg50 - شوك، ايست قلبي، انقباض شديد عروق محيطي به خاطر پايين آمدن دماي بدن، خونريزي ها و كاهش هموگلوبين - فشاردادن يا گرفتن خط وريدي از اندامي كه پالس اكسي متر به آن وصل است. - در بيماري كه سيگاري بوده يا در مجاورت با مونواكسيدكربن باشد ميزان اكسيژن خون شرياني پايين خواهد بود. - افزايش ميزان بيلي روبين خون فرد باعث مي شود اكسيژن خون فرد به طور كاذب پايين نشان داده شود. وسايل موردنياز: كاردكس، كارت دارويي، پرونده بيمار عامل انجام كار:پرستار واجد شرايط مراحل انجام كار: 1- توجه كنيد كه يك دستور كامل داراي تاريخ، ساعت و امضاي پزشكي مي باشد. 2- توجه كنيد دريك دستور دارويي بايد نوع،نام،مقدار،طريقه مصرف و دفعات مصرف دارو دقيقا قيد شده باشد. 3- دقت كنيد كه دستورات كتبي باشند و درپرونده بيمار قيد گردند. 4- درموارد اضطراري دستورات شفاهي بخش را دريافت كنيد كه لازم است بلافاصله در ورقه دستور پزشك“ وارد شود تا در اولين فرصت توسط پزشك امضا شود. 5- دستورات شفاهي را يك بار براي پزشك قرائت كنيد. 6- دستورات كتبي را اول از پرونده بيمار وارد كاردكس و سپس وارد كارت دارويي كنيد. 7- پس از وارد كردن دستورات در كاردكس و كارت دارويي در مقابل هر دستور در ورقه دستور پزشك علامت تيك بگذاريد. 8- درصورت خوانا نبودن دستورات ويا هرگونه اشكال بلافاصله از پزشك سوال كنيد. 9- پس از كنترل كردن دستورات، در زير آخرين دستور پزشك خطي افقي رسم نموده و در محل مخصوص امضا كنيد. نكات آموزشي: - پرستاري كه دستور را كنترل مي كند مسوول اجراي آن براي اولين بار مي باشد. - دستوراتي كه فقط براي يك بار مي باشند را نيز در كاردكس وارد كنيد. اهداف: 1- اكسيژن رساني به روش ساده و ايمن به بيمار مبتلا به هيپوكسي 2- اكسيژن رساني به بيمار به آسان ترين و راحت ترين وضعيت 3- اكسيژن رساني براي بيماراني كه نياز به حجم و سرعت كم اكسيژن دارند. 4- اكسيژن رساني دربيماراني كه قادر به خوردن،آشاميدن ويا صحبت كردن مي باشند. 5- اكسيژن رساني درافرادي كه تحرك كافي داشته ونياز به بستري دربيمارستان ندارند. وسايل موردنياز: منبع اكسيژن، فلومتر، مخزن آب مقطر، آب مقطر غيراستريل، وسيله رساندن اكسيژن (كانولاي بيني)، كانكشن در اندازه هاي مختلف عامل انجام كار: پرستار، بهيار، كاردان هوشبري مراحل انجام كار: 1- نحوه كار با وسايل اكسيژن رساني را بياموزيد. 2- خروجي اكسيژن را جهت اطمينان از وجود جريان مناسب بررسي كنيد. 3- دستور پزشك مبني بر اكسيژن رساني را بررسي كنيد. 4- دست هاي خود را بشوييد. 5- وضعيت بيمار را بررسي كنيد (وضعيت اورژانس با وضعيتي كه راه هوايي بيمار باز مي باشد فرق مي كند.) 6- با بيمار ارتباط برقرار كنيد و مراحل پروسيجر را به وي توضيح داده و بيان كنيد كه چرا به اكسيژن نياز دارد. 7- اتاق بيمار را از نظر امنيت در زمان اكسيژن رساني بررسي كنيد. 8- درصورت لزوم دوشاخه وسايل برقي را از پريز خارج كنيد. 9- تابلوي كشيدن سيگار ممنوع را در اتاق بيمار نصب كنيد. 10- درمورد بچه ها و بيماراني كه از چادر اكسيژن استفاده مي كنند وسايل مولد جرقه را از اتاق خارج كنيد. 11- تابلو درحال اكسيژن گرفتن را بالاي تخت بيمار و درپشت دراتاق وي نصب كنيد. 12- چنگك هاي كانولا را درسوراخ هاي بيني بيمار وارد كنيد ومطمئن شويد كه انحناي آن متناسب با سوراخ هاي بيني بيمار مي باشد. 13- لوله هاي كانولا را از پشت گوش ها به پايين و زيرچانه آورده ومحكم كنيد. 14- پيچ اكسيژن را به اندازه دستور داده شده باز كنيد. 15- حين اكسيژن تراپي بيمار را بررسي كنيد (تعداد و نوع تنفس) 16- ABG بيمار را چك كنيد. درصورت نياز و صلاحديد پزشك ABGكنترل شود. 17- بيمار را به تنفس از راه بيني با دهان بسته تشويق كنيد. 18- مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت كنيد: الف- زمان و تاريخ دريافت اكسيژن ب- نوع وسيله اي كه جهت اكسيژن رساني استفاده كرده ايد. ج- ميزان جريان اكسيژن، علائم حياتي بيمار، رنگ پوست، مشكلات تنفسي، صداهاي تنفسي بيمار و پاسخ هاي قبل و بعد از درمان د- زمان و تاريخ پايان اكسيژن تراپي وتغييرات گازهاي خون شرياني درپاسخ به اكسيژن رساني نكات آموزشي: - وجود مداوم سوند بيني باعث تحريك و خشك شدن بافت مخاطي بيني مي شود، با نرم كردن مخاط اثرات ناشي از خشك شدن مخاط از بين مي رود. - سرعت ورود اكسيژن نبايد بيش از 6 ليتر در دقيقه باشد. - بيماران مبتلا به انسداد حفره بيني ، مقدار كمتري اكسيژن دريافت مي كنند. - بيماران مبتلا به انسداد حفره بيني ، مقدار كمتري اكسيژن دريافت مي كنند. - با هر سرعتي كه اكسيژن داده مي شود غلظت اكسيژني كه وارد دستگاه تنفس بيمار مي شود به نسبت تنفس دهان به بيني و همين طور به الگوي تنفسي فرد بستگي دارد. - كودكان شيرخوار، خردسال و سن مدرسه سوند بيني را به خوبي تحمل مي كنند. اما كودكان نوپا اغلب آن را از روي صورت بر مي دارند. اكسيژن نبايد مستقيما به صورت كودك خصوصا نوزاد دميده شود. در نوپايان استفاده از ماسك براي رساندن اكسيژن مناسب تر است. وسايل موردنياز: منبع اكسيژن، فلومتر، مخزن آب مقطر، آب مقطر غيراستريل، وسيله رساندن اكسيژن (ماسك ساده صورت)، پدهاي گازي عامل انجام كار: پرستار، بهيار، كاردان هوشبري مراحل انجام كار: 1- نحوه كار با وسايل اكسيژن رساني را بياموزيد. 2- خروجي اكسيژن را جهت اطمينان از وجود جريان مناسب بررسي كنيد. 3- دستور پزشك مبني بر اكسيژن رساني را بررسي كنيد. 4- دست هاي خود را بشوييد. 5- وضعيت بيمار را بررسي كنيد (وضعيت اورژانس با وضعيتي كه راه هوايي بيمار باز مي باشد فرق مي كند.) 6- با بيمار ارتباط برقرار كنيد و مراحل پروسيجر را به وي توضيح داده و بيان كنيد كه چرا به اكسيژن نياز دارد. 7- اتاق بيمار را از نظر امنيت در زمان اكسيژن رساني بررسي كنيد. 8- درصورت لزوم دوشاخه وسايل برقي را از پريز خارج كنيد. 9- تابلوي كشيدن سيگار ممنوع را در اتاق بيمار نصب كنيد. 10- تابلو درحال اكسيژن گرفتن را بالاي تخت بيمار و در پشت در اتاق وي نصب كنيد. 11- اندازه مناسب ماسك را انتخاب كنيد. 12- ماسك را بالاي بيني، دهان و چانه بيمار قرار دهيد. 13- باند قابل انعطاف را روي پل بيني بيمار محكم كنيد. 14- باند كشي را دور سر بيمار قرار دهيد. 15- براي افراد مسن يابسيار لاغراندام،بالاي گونه بيمارپدهاي گازي درماسك قرار دهيد. 16- به مقدار موردنياز (معمولا 8-6 ليتر در دقيقه) پيچ اكسيژن را باز كنيد (بسته به دستور پزشك و جواب ABG) 17- واكنش بيمار را به اكسيژن تراپي بررسي كنيد. 18- به بيمار آموزش دهيد كه به جز موارد غذا خوردن، تميزكردن بيني يا خارج كردن خلط، ماسك را برندارد. 19- به بيمار و اطرافيان آموزش دهيد كه از سيگار كشيدن امتناع ورزند. 20- درزمان غذاخوردن طبق نظر پزشك معالج از كانولاي بيني استفاده كنيد. 21- درصورت نياز و صلاحديد پزشك، ABG بيمار را كنترل كنيد. 22- علائم حياتي بيمار را چك كنيد. 23- مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت كنيد: الف- تاريخ و زمان شروع اكسيژن تراپي ب- نوع وسيله اي كه با آن به بيمار اكسيژن مي رسانيد. ج- ميزان جريان اكسيژن، علائم حياتي بيمار، رنگ پوست،واكنش ها و صداهاي تنفسي د- تاريخ و زمان قطع اكسيژن رساني و تفسير ABG و اقدامات انجام شده وسايل موردنياز: داروي هپارين،ميكروست،سرم 5% D/W،پرفيوزر،سرنگ، آنژيوكت،پنبه، الكل، بتادين، چسب،سرنگ cc50+ لوله رابط پرفيوزر عامل انجام كار: پرستار واجد شرايط مراحل انجام كار: 1- با بيمار درمورد شروع دارو صحبت كنيد و هدف از استفاده اين دارو را به اور توضيح دهيد. 2- وسايل موردنياز را آماده كنيد. 3- بيمار را وزن كنيد. 4- دست ها را بشوييد. 5- دستكش بپوشيد. نكات آموزشي: - ماسك را به حالت صحيح روي صورت بيمار قرار دهيد. - اكسيژن تراپي با ماسك در بيماران دچار سوختگي صورت، ممنوع است. - سرتخت بيماران بيهوش و يا درحالت كما را به علت احتمال آسپيراسيون و خطر خفگي كمي بالا بياوريد. 6- يك رگ مناسب براي بيمار بگيريد. 7- ميكروست را به سرم وصل كنيد و cc100 محلول %5 d/w5 درآن بريزيد. طبق دستور هپارين را به حلال اضافه كنيد (يك سرنگ را براي وصل به پروفيوزر از حلال پركنيد و دارو را اضافه كرده و هواگيري كنيد. 8- قبل از شروع انفوزيون دوزبلوس u/kg60 تا ماكزيمم 4000 واحد وريدي تزريق كنيد. 9- انفوزيون را با u/kg/hr12 تا ماكزيمم u/hr1000 براي بيمار تنظيم كرده و شروع كنيد. 10- 4-6 ساعت پس از شروع انفوزيون و درصورت لزوم 12 ساعت پس از PTT را كنترل كنيد. 11- سپس روزانهPTT بيمار را چك كنيد (PTT 2-5/1 برابر زمان نرمال باشد) 12- چنان چه زمان PTT دراين محدوده نبود طبق دستور ميزان هپارين را تغيير دهيد. 13- بيمار را از نظر خونريزي در نقاط مختلف بدن بررسي كنيد (ادرار،مدفوع،پوست، مايعات برگشتي معده و..) 14- بيماران خانم و افراد مسن را بيشتر ازنظر عوارض خونريزي بررسي كنيد (به علت احتمال بيشتر خطر) 15- شروع دارو و اقدامات انجام شده و مشاهدات خود را در پرونده يا چارت بيمار ثبت كنيد. نكات آموزشي: - تزريق عضلاني اين دارو منع شده است. - به درد بيمار در ناحيه شكم توجه كنيد (خونريزي رترو پريتوان) - كنترل آزمايشات پايه شامل PT و PTT قبل از شروع پروتكل براي Base اوليه ضروري است. سولفات پروتامين در دسترس داشته باشيد. مقدمه: درد يك تجربه حسي وعاطفي همراه با آسيب بالقوه و واقعي بافتي است. به خاطر داشته باشيد كه گزارش خود بيمار مبني بر درد شاخص قابل اطميناني از وجود درد مي باشد. عموماً بيماران به هنگام درد شديد به سيستم مراقبت بهداشتي مراجعه مي كنند زيرا آنها نيز مي دانند كه درد نشان دهنده يك مشكل جدي است. اهداف: 1- كاهش يا از بين بردن درد بيمار 2- ايجاد راحتي و اسايش بيمار وسايل موردنياز: ابزار بررسي درد يا مقياس ارزيابي درد وسايل بهداشت دهان،آب،مسكن هاي غيرمخدر(ماننداستامينوفن ياآسپرين)، داروهاي مخدر با اثر متوسط (كدئين)، داروهاي مخدر با اثر قوي (مرفين) عامل انجام كار: پرستار، بهيار مراحل انجام كار: 1- در بيمار را بررسي كنيد: الف- وضعيت درد بيمار را با پرسيدن سوالات كليدي و پاسخ وي به سوالات بررسي كنيد. ب- از بيمار بخواهيد كه طول مدت، شدت ومكان درد را بيان كند. پ- درد بيمار را بوسيله مقياس درد در فواصل منظم،به طور مثال هر2 ساعت (براساس مقررات موسسه) بررسي كنيد. 2- درد بيمار را با استفاده از متدهاي زير ساكت كنيد: الف) استفاده از داروها: 1- درصورتي كه بيمار مي تواند از راه دهان غذا بخورد از مسكن هاي غيرمخدر مانند استامينوفن و داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي عموماً هر4تا 6 ساعت و با توجه به دستور پزشك استفاده كنيد. 2- درصورت عدم تسكين دردبيمار با استفاده از روش بالا از مسكن هاي مخدر با اثر متوسط مانند كدئين و غيره طبق تجويز پزشك استفاده كنيد. 3- درصورتيكه با اقدامات بالا دردبيمار هنوز ادامه دارد طبق تجويز پزشك از داروهاي مخدر با اثرات قوي تر مانند مرفين و پتيدين استفاده كنيد. ب) حمايت رواني: 1- نگراني خود را نسبت به درد بيمار بامحبت كردن به او نشان دهيد زيرا دردو ناتواني وي را ناراحت و نگران مي كند كه اين خود سبب تشديد درد بيمار مي شود. ج) دردسترس قراردادن وسايل راحتي جهت بيمار وايجاد آسايش براي وي: 1- بيمار را هر2 ساعت يكبار تغيير پوزيشن دهيد (جهت كاهش اسپاسم عضلاني برداشتن فشار از روي برجستگي هاي استخواني ضروري است) 2- درصورت درد اندام ها، اندام بيمار را جهت كاهش التهاب بالا نگه داريد. 3- درصورت داشتن برش زخم جراحي درناحيه شكم زاويه تخت بيمار را كاهش دهيد. 4- برش هاي زخم جراحي روي ناحيه شكم و قفسه سينه بيمار را با يك بالش حمايت كنيد. 5- جهت كاهش ناراحتي و درد بيمار درصورت لزوم از كمپرس سرد استفاده كنيد. 6- جهت ريلكس شدن عضلات بيمار از ماساژ پشت استفاده كنيد. 7- از تمرينات حركتي غيرفعال استفاده كنيد (passive-range of motion) اين نوع تمرينات به شل شدن عضلات، ايجاد راحتي وكاهش سختي عضلات كمك مي كند. 8- به بيمار دهان شويه بدهيد. ليوان آب را دركنار وي قرار دهيد زيرا بسياري از داروهاي ضد درد، دهان بيمار را خشك مي كند. 9- دست ها و صورت بيمار را بشوييد. مراقبت هاي جانبي: الف- از بيمار بخواهيد كه با تكنيك هايي مانند تنفس عميق و تن آرامي اثرات ضددرد مسكن ها را روي درد خود افزايش دهد. ب- سر و صداي محيط را كاهش دهيد، نور اتاق را كم كنيد. پ- از بيمار بخواهيد كه تجربيات خوشايند خود را يادآوري كند و يا به فعاليت هاي موردعلاقه و لذت بخش خود فكر كند. ت- با پخش كردن موزيك و يا روشن كردن راديو و تمركز دادن بيمار به آن، دردهايي كه درمدت كوتاهي بعد از انجام پروسيجرهاي دردناك ايجاد مي شوند را بكاهيد. 4- تنفس عميق: الف- از بيمار بخواهيد كه به يك شيء خيره شود و سپس به آرامي دم و بازدم كند و به بالا و پايين رفتن شكم خود تمركز كند. ب- او را تشويق كنيد كه درهر تنفس احساس بي وزني كند. 5- آرام سازي عضلاني: الف- از بيمار بخواهيد كه بريك گروه از عضلات خود متمركز شود. ب- وي را تشويق كنيد كه عضلات خود را منقبض كند و بعد از 5 تا7 ثانيه مجدداً عضلات خود را شل كند. ضمناً روي نواحي كه شل نموده است متمركز كند. ج- از او بخواهيد كه تقاوت ميان وضعيت انقباض و انبساط عضلات خود رابيان نمايد. د- بعد از آن به ترتيب گروه هاي ديگر عضلات خود را منقبض و منبسط نمايد. 6- هر مرحله گام هاي برداشته شده جهت اداره درد بيمار را ثبت كنيد. 7- اطلاعاتي را كه به صورت ذهني و عيني از بيمار كسب كرده ايد يادداشت كنيد. 8- مكان، كيفيت و طول مدت درد و هر فاكتور تسريع كننده يا تخفيف دهنده درد را ثبت كنيد. 9- درصورتي كه درد بيمار كاهش پيدا نكرده آن را ثبت كنيد. 10- همچنين عوارض درمان دارويي را ثبت كنيد. نكات آموزشي: - پاسخ بيمار را به كنترل درد ارزيابي كنيد. درصورتيكه بيمار هنوز درد دارد وي را مجدداً بررسي كنيد وطرح درماني خود را تغيير دهيد. - توجه داشته باشيد عقايد وفرهنگ بيمار پاسخ هاي رفتاري او را به درد تحت تأثير قرار مي دهد. بيماراني كه مرتب از مسكن هاي مخدر استفاده مي كنند ممكن است درخطر وابستگي به دارو يا اعتياد به اين گونه داروها باشند. مطالعات نشان داده است كه اعتياد به مخدر درطول درمان درد حاد كمتر از 1 درصد مي باشد. اعتياد به معناي وابستگي رواني به مصرف دارو مي باشد كه درحقيقت اعتقاد به مصرف مداوم دارو برخلاف آگاهي از عواقب جسمي، رواني و اجتماعي آن دارو مي باشد. مهمترين عوارض جانبي مسكن ها شامل دپرسيون تنفسي (جدي ترين عارضه)،يبوست، تهوع و استفراغ مي باشد. سالمندان: درسالمندان، درد نبايد به عنوان يك پديده طبيعي به علت فرآيند پيري محسوب گردد. جهت كم كردن درد بيمار سالمند از داروها و تكنيك هاي غيردارويي استفاده كنيد. درنظر داشته باشيد كه رعايت نكات ايمني به ويژه جهت بيماران مستعد به سقوط ناشي از اختلالات حركتي و درد و عوارض مخدرها ضروري است. فاكتورهاي وابسته به سن و سوء تأثير آنها را بركنترل درد بيمار بررسي كنيد، عوارض دارويي داروهاي خاص در افراد پير بايد شناسايي شوند. كودكان: به خاطر داشته باشيد كه كودكان درد را مانند افراد بزرگسال تجربه مي كنند، اما فاكتورهاي تكاملي ممكن است بررسي درد كودكان را دشوار نمايد. نوزادان و كودكان در بيان درد به صورت كلامي مشكل دارند، درنتيجه مهم است كه درد را در رفتار آن ها مشاهده كنيد (مثل گريه كردن، درهم كشيدن صورت يا بستن چشم ها). جهت بررسي درد كودكان از مقياس هاي مناسب استفاده كنيد. وسايل موردنياز: ماده غذايي ميكس شده طبق دستور و رژيم غذايي خاص بيمار، ظرف مدرج، آب به ميزان كافي (80 سي سي)، كلمپ، حوله يا پدنگهدارنده،سرنگ 60 سي سي، گوشي، ست گاواژ عامل انجام كار: پرستار واجد شرايط مراحل انجام كار: 1- با بيمار ارتباط برقرار كنيد. 2- محيط امن براي بيمار ايجاد كنيد. 3- دستان خود را بشوييد. 4- دستكش تميز بپوشيد. 5- وسايل موردنياز را از قبل آماده كنيد. 6- به بيمار كمك كنيد تا در وضعيت نشسته يا نيمه نشسته قرار گيرد. 7- از محل صحيح لوله غذايي اطمينان حاصل كنيد (با آسپيراسيون) 8- ماده غذايي را از ئظر دما كنترل كنيد (درجه حرارت بايد ولرم باشد) 9- قبل از انجام گاواژ 30 سي سي آب گاواژ كنيد. 10- لوله را كلامپ كرده، سرنگ حاوي ماده غذايي را سرلوله قرار دهيد. 11- سرنگ را بالا بگيريد تا با نيروي جاذبه مواد غذايي وارد معده شود. 12- اگر لوله غذايي ژژنوستومي و گاستروستومي است مواد به آهستگي تزريق شود. 13- بعد از انجام گاواژ مقدار cc50 آب مجددا گاواژ كنيد تاداخل لوله شسته شود. 14- پوزيشن سر بيمار را حداقل به مدت نيم ساعت 30 درجه نگه داريد. 15- درصورت عدم تحمل بيمار گاواژ را متوقف كرده و به پزشك اطلاع دهيد. 16- وسايل را جمع آوري كرده دست ها را بشوييد. 17- ميزان مايع گاواژ شده، ساعت آن و موارد عدم تحمل بيمار را ثبت كنيد. 18- ميزان مايعات گاواژ شده را در فرم جذب و دفع ثبت كنيد. نوع فعاليت: گذاشتن كاتتر ادراري سرنگ cc10، نرمال سالين، صابون مايع، مشمع و رويي آن،دستكش استريل، محلول ضدعفوني كننده، ژل لوبريكانت استريل،كيسه جمع آوري ادرار استريل،برگه كنترل جذب و دفع درصورت نياز،چسب ضدحساسيت،برگه درخواست آزمايش درصورت نياز، منبع نور،بالش يا ملحفه هاي رول شده، رسيور عامل انجام كار: پرستار واجد شرايط مراحل انجام كار: 1- دستور پزشك مبني بر سونداژ را بررسي كنيد 2- درصورتيكه اندازه يا نوع مشخصي از كاتتر موردنظر پزشك مربوطه مي باشد آن را آماده كنيد. 3- دست هايتان را بشوييد. 4- وسايل را آماده كنيد و آنها را به اتاق بيمار بياوريد. 5- با بيمار ارتباط برقرار كنيد. 6- چارت بيمار را چك كنيد و زمان خالي شدن مثانه درنوبت قبلي را سوال كنيد. 7- مثانه را معاينه و لمس كنيد تا زمان تخليه آن را حدس بزنيد. 8- از همكارتان بخواهيد كه چراغ را طوري تنظيم كند كه شما بتوانيد ناحيه را به خوبي ببنيد. 9- تخت را طوري تنظيم كنيد كه مجراي ادراري را به وضوح ببينيد. 10- در مورد بيماران زن: الف- بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار دهيد (supine) ب- زانوهاي وي را كاملاً خم كنيد. پ- زانوها را از هم دور كنيد. ت- پاهاي او را به صورت شل دوطرف تخت بگذاريد (به صورت جداازهم) ث- اگر بيمار در اين وضعيت ناراحت است يك زانوي او را خم كنيد و پاي ديگر او را به حالت صاف روي تخت قرار دهيد ج- درصورت ضعف شديد بيمار زير زانوهاي اوبالش بگذاريد تا به حالت خميده دربيايد. 11- درمورد بيماران مرد: الف- بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار دهيد. ب- پاهايش را باز كنيد و صاف روي تخت بگذاريد. ج- از بيمار بخواهيد كه وضعيت خود را به همين شكل حفظ كند. د- درصورت نياز از يك نفر كمك بخواهيد تا وضعيت بيمار را حفظ كند و چراغ را تنظيم كند. 12- دست هايتان را بشوييد و دستكش بپوشيد. 13- بيمار را به روش صحيح شستشوي پرينه بدهيد. 14- ناحيه ژنيتال را خشك كنيد. 15- مشمع و رويي آن را زير باسن و پاهاي بيمار پهن كنيد. 16- پك استريل را در بيماران خانم بين دوپاي او قرار دهيد. 17- پك را به روش استريل بازكنيد. 18- در بيماران آقا پك استريل را روي ران هاي او باز كنيد. 19- دستكش استريل بپوشيد. 20- شان استريل را روي ران هاي بيمار پهن كنيد (يا تعدادي گاز استريل) 21- ناحيه ژنيتال را باز نگه داريد. 22- از عدم حساسيت بيمار به يد يا محلول هاي ضدعفوني مطمئن شويد. 23- درب ظرف محتوي محلول ضدعفوني كننده را باز كنيد. 24- به آرامي بدون ريختن محلول روي وسايل كمي از محلول را در ظرف محتوي پنبه بريزيد. 25- درب تيوپ ژل لوبريكانت استريل را باز كنيد. 26- پاكت كاتتر را به روش استريل باز كنيد و در محيط استريل قرار دهيد. 27- مقداري از ژل لوبريكانت را در محيط استريل بگذاريد. 28- درصورت آلوده شدن دستكش ها آن ها را عوض كنيد. 29- با دست پوشيده شده به وسيله دستكش استريل ، سر كاتتر را به ژل لوبريكانت آغشته كنيد. 30- انتهاي كاتتر را به سر كيسه تخليه ادرار استريل وصل كنيد. 31- اطمينان پيدا كنيد كه درپوش انتهايي كيسه جمع آوري ادرار بسته است. 32- تمام كاتتر را استريل نگه داريد. 33- قبل از انجام سوندگذاري، بالون آن را با 10 سي سي آب مقطر امتحان كنيد. (جهت اطمينان از عدم وجود منفذ) 34- با سرنگ 10 سي سي آب مقطر به داخل بالن تزريق كنيد. 35- مجددا آن را خالي كنيد. 36- در بيماران خانم: الف- لب هاي ماژور و مينور را از هم بازكنيد (توسط انگشتان شست،اشاره و مياني دست غيرغالب خود) ب- درطول انجام پروسيجر فاصله لب ها را از هم حفظ كنيد. پ- با دست غالب خود با استفاده از پنبه سوآپ آغشته به محلول ضدعفوني، دورتادور مجراي خروج ادرار را به صورت دوراني ضدعفوني كنيد. ت- قسمت هاي ديگر را با يك پنبه سوآپ ديگر ضدعفوني كنيد (به همان روش) ث- با يك گاز ناحيه خروج ادرار و ژنيتال را خشك كنيد. ج- دستكش هايتان را استريل حفظ كنيد. 37- در بيماران آقا: الف- پنيس بيمار را با دست غيرغالب خود نگه داريد. ب- پنيس را از 90-60 درجه زاويه بدهيد. پ- تا آخر پروسيجر اين وضعيت را حفظ كنيد. ت- با دست غالب خود نوك آلت را به كمك پنس با پنبه سوآپ ضدعفوني كنيد. ث- با يك حركت دوراني نوك آلت را تميز كنيد. ج- ناحيه اطراف را در مرحله بعد ضدعفوني كنيد. 38- دستكش هايتان را استريل حفظ كنيد. 39- كاتتر را با دست غالب خود برداريد. 40- كاتتر را به ژل لوبريكانت آغشته كنيد. 41- از بيمار بخواهيد همزمان با فروبردن كاتتر سرفه كند. 42- از بيمار بخواهيد كه تنفس آرام وعميق داشته باشد تا اسفنكتر ادراري شل شود. 43- كاتتر را از سمت سر آن برداريد. 44- در بيماران خانم: الف- كاتتر را 5/7 سانتي متر داخل ببريد. ب- درضمن فروبردن كاتتر لب ها را از هم دورنگه داريد (تا زماني كه ادرار شروع به خارج شدن كند) پ- اگر كاتتر اشتباهاً وارد واژن شد آنرا خارج كنيد. ت- در دوشيزگان تا مطمئن نشديد كه كاتتر وارد مجراي ادراري مي شود كاتتر را وارد نكنيد. ث-مجددا اجراي مراحل پروسيجر را شروع كنيد. 45- در بيماران آقا: الف- كاتتر را 19- 5/12 سانتي متر داخل كنيد. ب- خروج ادرار را بررسي كنيد. 46- وقتي خروج ادرار قطع شد سرنگ را به محل مجراي بالن كاتتر وصل كنيد. 47- بالون كاتتر را پر كنيد. 48- كاتتر را به بغل ران بيمار با چسب ضدحساسيت ثابت كنيد. 49- كيسه جمع آوري ادرار را در محل مخصوص درسطح پايين تر از مثانه آويزان كنيد. 50- اطمينان پيدا كنيد كه لوله ادراري در لاي ريل نرده كتار تخت قرار نگرفته باشد. 51- درصورتيكه بيمار دستور جمع آوري نمونه جهت آزمايش دارد نمونه را از طريق پيچ انتهاي بگ ادراري به طريق استريل جمع آوري كنيد. 52- نمونه جمع آوري شده را به آزمايشگاه ارسال كنيد (به روش صحيح) 53- جهت اندازه گيري مقدار ادرار رفع شده بيمار (جهت كنترل) بگ ادرار را هر8 ساعت تخليه كنيد. 54- كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت كنيد: الف- تاريخ و زمان گذاشتن كاتتر ب- اندازه و نوع كاتتر ج- ميزان، رنگ و ديگر مشخصه هاي ادرار د- درصورت داشتن دستور كنترل ميزان حجم ادرار، ثبت دربرگه چارت جذب و دفع ه- ميزان تحمل و همكاري بيمار در انجام رويه ي- ميزان و نمونه آزمايش درخواست شده نكات آموزشي: درصورت كمبود پرسنل و انجام اين كار به صورت يك نفره قبل از پوشيدن دستكش استريل وسايل را آماده كنيد. اگر بيمار با كاتتر ادراري به جاماندني مرخص مي شود به خود و خانواده او اصول مراقبت از خود را در رابطه با كاتتر از قبيل رعايت اصول بهداشتي با شستشوي دست ها قبل و بعد از آويزان كردن يگ ادراري به محل مخصوص خود، شستشوي پرينه و اطراف كاتتر با آب و صابون، نوشين 7 تا 8 ليوان آب در روز، مراقبت و پيشگيري از كشيده شدن كاتتر، دقت و توجه به اينكه بگ ادراري هميشه درسطح پايين تري نسبت به مثانه قرار گيرد گزارش موارد غيرعادي مثل ادرار خوني و كدر، يا تب به پزشك مربوط خود را آموزش بدهيد. يادآوري كنيد كه هميشه كاتتر را به بغل پاي خود ثابت كند و اين كه هر 15-10 روز سوند دائم را تعويض كند (يا به مركز درماني مراجعه كند و يا از پزشك و پرستاري كه مي شناسد بخواهد تا جهت تعويض كاتتر مراجعه كند) اهداف: 1- حفظ تميزي دهان و دندان ها 2- جلوگيري از پوسيدگي دندان ها 3- ايجاد طعم مطلوب در دهان وسايل موردنياز: حوله،مسواك،خميردندان،دستكش يكبار مصرف،رسيور،آب تميز،نخ دندان،ژل پتروليوم، پنبه، سرنگ بدون سرسوزن عامل انجام كار: پرستار- بهيار مراحل انجام كار: 1- دست ها را بشوييد. 2- خلوت بيمار را با كشيدن پاراوان حفظ كنيد. 3- روش كار را به مددجو توضيح دهيد. 4- مددجو را در وضعيت نشسته قرار دهيد درصورت وجود محدوديت مددجو را در وضعيت خوابيده به پهلو قرار دهيد. 5- حوله را زيرچانه مددجو قرار دهيد. 6- دستكش بپوشيد. 7- مسواك را با آب مرطوب كنيد. 8- كمي خميردندان روي آن قرار دهيد. 9- مسواك را به دست مددجو بدهيد. 10- به بيمار بگوييد مسواك را در زاويه45 درجه نسبت به خط لثه ها نگه دارد. 11- با حركات كوتاه و از بالا به پايين و ازسمت لثه به تاج، دندان ها را تميز كند. 12- اين عمل را براي سطوح داخلي و خارجي تكرار كند. 13- سطوح جونده را با عقب و جلوبردن تميز كند. 14- ازبيماربخواهيد روي زبان را آهسته برس بزند ومراقب تحريك رفلكس gagباشيد. 15-به مددجو بگوييد دهان خود را با آب بشويد و آب را داخل رسيور برگرداند. 16- دهان مددجو را با حوله خشك كنيد. 17- از نخ دندان استفاده كنيد. 18- يك قطعه 25 سانتي متري نخ دندان را برداريد. 19- هر انتها را بين انگشت ميان دو دست بپيچيد. 20- نخ را از بالا به پايين بين دندان هاي پايين حركت دهيد. 21- اين كار را براي دندان هاي بالا تكرار كنيد. 22- به مددچو بگوييد دهان خود را با آب بشويد و آب را به داخل رسيور برگرداند. 23- دهان مددجو را خشك كنيد. 24- وسايل را برداريد. 25- دست ها را بشويي. نكات آموزشي: درمددجوي بي هوش وي را به پهلو بخوابانيد. براي خروج ترشحات از ساكشن استفاده كنيد. چوب زبان پيچيده شده با پدهاي نرم را بين دندان هاي بيمار قرار دهيد. هرگز دست خود را وارد دهان مددجو نكنيد. لب ها را به منظور پيشگيري از خشكي و تركيدگي با ژل پتروليوم چرب كنيد. استفاده مكرر از مخلوط گليسيرين و ليمو مي تواند موجب خشكي مخاط دهان شود. وسايل موردنياز: تورنيكه، دستكش،سرنگ و شيشه و لوله هاي جمع آوري خون، پنبه الكلي،برچسب، گاز كوچك 5*5 سانتيمتر استريل، برگه درخواست آزمايش وجعبه وسايل خون گيري عامل انجام كار: پرستار واجد شرايط مراحل انجام كار: 1- دست ها را كاملاً بشوييد و دستكش بپوشيد. 2- بيمار را با صدا كردن نامش شناسايي كنيد. 3- به بيمار توضيح دهيد كه نمونه را براي چه منظوري مي خواهيد و چه كاري انجام خواهيد داد. 4-ازبيمارسوال كنيد آياهنگام خون دادن دچارحالت غش ياحالت تهوع وضعف ميشود 5- اگر بيمار درتخت دراز كشيده است بخواهيد كه در وضعيت به پشت خوابيده قرار گيرد. 6- دربيماري كه نشسته است بخواهيد كه دست خود را روي لبه صندلي يا ميز بگذارد. 7- وريدهاي بيمار را براي انتخاب محل خون گيري بررسي كنيد. 8- تورنيكه را 5 سانت بالاي محل موردنظر ببنديد. 9- براي راحتي دسترسي به عروق ازبيمار بخواهيد كه چندبار مچ خود را بازوبسته كند. 10- محل خون گيري را با پنبه الكل يا بتادين به شكل دايره اي ضدعفوني كنيد. 11- اجازه دهيد تا محل ضدعفوني كاملاً خشك شود. 12- وريد را با فشار دادن شست خود زيرناحيه خون گيري بكشيد تا پوست به طرف پايين ثابت شود. 13- سوزن را با زاويه 30 درجه درحالي كه سمت شيب دار سوزن رو به بالاست وارد وريد كنيد. 14- هنگامي كه خون وارد سرنگ شد به آرامي خون را بكشيد تاميزان موردنياز خون بگيريد. 15- تورنيكه را باز كنيد. 16- بعد از نمونه گيري،گاز كوچك را روي محل سوزن گذاشته و به آرامي سوزن را از وريد خارج كنيد. 17- فشار ملايمي روي محل ورود سوزن به مدت 2 الي3 دقيقه وارد كنيد تا خون بند بيايد. 18- بعد از توقف خون ريزي روي آن چسب بزنيد. 19- اگر از سرنگ استفاده كرده ايد نمونه را به شيشه مخصوص نمونه انتقال دهيد. 20- نمونه را در محل نگهداري نمونه قرار دهيد. 21- در پايان، محل خون گيري را از نظر توقف خون ريزي چك كنيد. 22- اگر خونريزي متوقف نشده بود محل موردنظر را مجدداً حدود 5 دقيقه فشار دهيد. 23- وسايل را جمع كنيد. 24-زمان،تاريخ،ناحيه خونگيري،نام تست،زماني كه خون به آزمايشگاه فرستاده شد، ميزان خون جمع آوري شده، درجه حرارت بيمار و هرنوع عكس العمل بيمار به خونگيري را ثبت كنيد. نكات آموزشي: از رگي كه درمان وريدي مي شود يا به آن خون وصل شده است خونگيري نكنيد (زيرا باعث تغيير نتايج آزمايش مي شود) به علت احتمال انتقال آلودگي به داخل سيستم عروقي از محل هاي عفوني و آلوده خونگيري نكنيد. از اندام هاي داراي ادم، شانت هاي شرياني، وريدي و نواحي كه صدمه عروقي يا هماتوم دارند خونگيري نكنيد. اگر بيمار عروق واضح و برجسته دارد از تورنيكه استفاده نكنيد. دربيماراني كه داروهاي ضدانعقاد دريافت مي كنند فشار به ناحيه خونگيري را حتما تا 5 دقيقه بعد از خروج سوزن ادامه دهيد. نوع فعاليت: جمع آوري نمونه تميز وسط ادرار 3-به بيمار بگوييد قبل از ادرار كردن ناحيه پرينه را با آب و صابون بشويد وسه بار با گازهاي استريل 5*5 سانتيمتر آغشته به محلول بتادين شستشو دهد (به شستن از جلو به عقب ناحيه تناسلي در خانم ها تأكيد كنيد) 4- به بيمار خانم بگوييد كه هنگام ادرار كردن با انگشت شست و اشاره لب هاي فرج را از هم باز كند و تا پايان ادرار به همان حالت نگه دارد. 5- به بيمار بگوييد كه شروع به ادرار كردن كند سپس بدون اينكه جريان ادرار را قطع كند ظرف را زير ادرار نگه دارد و حدود 50-30 سي سي ادرار جمع آوري كند. 6- در صورتيكه بيمار برگه جذب و دفع دارد بقيه ادرار بيمار را نيز جمع كرده و اندازه گيري كنيد. 7- ظرف استريل حاوي ادرار را از بيمار بگيريد. 8- از دست زدن به قسمت داخلي ظرف پرهيز كنيد. 9- دستكش هاي خود را خارج كنيد. 10- دستان خود را بشوييد. 11- برچسب حاوي نام بيمار، شماره اتاق، نوع نمونه، زمان جمع آوري و تشخيص را روي ظرف نمونه بچسبانيد. 12- در صورتي كه نمونه ادرار جهت كشت تهيه مي شود هرنوع درمان آنتي بيوتيكي را يادداشت كنيد. 13- نمونه را بلافاصله به آزمايشگاه بفرستيد يا اينكه در يخچال مخصوص نمونه ها قرار دهيد. نوع فعاليت: نقل و انتقال بيمار از بخش به اتاق عمل هدف: انتقال بيمار جهت جراحي با حفظ ايمني و حريم 6- خلوت بيمار را باكشيدن پرده، بستن درب يا قراردادن پاراوان فراهم كنيد. 7- برانكارد را كنار تخت برده و پس از قفل كردن آن، به بيمار درانتقال كمك كنيد. 8- جهت حفط حريم بيمار پوشش مناسب براي وي فراهم كنيد. 9- درحين و بعد از انتقال درصورت داشتن سرم، سوند يا انواع كاتترها آنها را به نحو صحيح و ايمن حفظ و ثابت كنيد. 10- كليه وسايل موردنياز بيمار (گرافي ها،CT، MRI، تجهيزاتي مانند شنت و...) را پس از كنترل مسئول بخش با توجه به تعداد و نوع آن تحويل بگيريد. 11- نرده هاي دوطرف برانكارد را بالا بكشيد. 12- اجازه انتقال بيمار را از مسئول بخش بگيريد و بيمار را از بخش خارج كنيد. 13- درطول انتقال، بيمار را به آرامي منتقل كرده و با او ارتباط برقرار كنيد (اين امر به كاهش اضطراب بيمار كمك مي كند) نكات آموزشي: انتقال بيمار از اتاق عمل به بخش يا بالعكس بايستي همراه با پرسنل حرفه اي بخش صورت گيرد. خلاصه اي از منشور حقوق بيمار: تبعيض قايل نشدن بين بيماران حفظ اسرار و حريم بيمار دادن اطلاعات به بيمار در مرد پروسيجرها حمايت از استمرار مراقبت حفظ جامعه از عملكرد غيرقانوني و خلاف قانون حمايت از حرفه پرستاري حمايت از خط مشي هاي بيمارستان تشريك مساعي با ساير حرف ارائه كننده خدمات افزايش كوشش و مجاهدت به منظور رفع نيازهاي بهداشتي عمومي اموري كه پرستار از آن نهي شده است و درحيطه قانون مسئوليت مدني شناخته مي شود عبارتند از: عدم صلاحيت حرفه اي پرستاري عدم حضور و ترك محل خدمت هتك حرمت جامعه پزشكي تحميل مخارج غيرضروري انجام ندادن وظايف حرفه اي عدم همكاري لازم در موارد خاص وظايف غيرباليني پرستار در تحويل شيفت تحويل بيماران ساعات ورود و خروج ساعات دارو دادن ساعات صرف غذا شيفت استراحت پرسنل در شيفت شب نحوه كاردكس نويسي چگونگي گزارش نويسي نكات مهم در گزارش نويسي تمامي اقدامات درماني بلافاصله پس از اجرا ثبت گردد نه قبل از آن مشاورات، نوع، محل ، قدرت تداوم وهرگونه فاكتورهاي ديگر كه همراه با علائم و نشانه هاي درد است بايد توصيف و ثبت گردد. ب) اختصارات: ثبت اطلاعات بايد كوتاه و كامل باشد. از مبهم بودن اطلاعات بايد اجتناب گردد و لغات اضافي بايد حذف گردد. پ) خوانايي: پرونده خوانا نوشته شود يا تايپ گردد. نام پرستار (يا بهيار) در پرونده خوانا باشد با اسم كامل (نام-نام خانوادگي) و ذكر سمت باشد و در پايان گزارش خط كشيده شود و امضا و ممهور گردد. از خودكار آبي يا مشكي جهت ثبت گزارش پرستاري استفاده شود. درصورتي كه يك يا چند مورد از دستورات پزشك اجرا نشد (بنا به عللي) ضروري است پرستار دستور اجرا نشده را با ذكر علت آن ثبت نمايد. كليه اطلاعات ضروري درمورد دستورات دارويي اجرا شده ثبت گردد. (نام دارو، دوز دارو، ساعت و تاريخ شروع، زمان ، راه تجويز و...) با توجه به تشخيص هاي افتراقي بيمار، علائمي را كه مي تواند كمك كننده باشد حتما گزارش نمايد. با توجه به داروهايي كه بيمار مصرف مي كند عوارض جانبي احتمالي درنظر گرفته شده و درصورت بروز گزارش نمايد. انواع آزمايش هاي پاراكلينيكي بيمار را درصورت انجام گزارش نمايد. پاسخ آزمايش هاي پاراكلينيكي را پس از دريافت مطالعه كرده و درصورت وجود موارد غيرطبيعي ساعت دقيق دريافت آزمايش گزارش شود و درصورت ضرورت بلافاصله به پزشك معالج بطور شفاهي اطلاع داده شود و اين موضوع را ثبت كند. ضروري است پرستارپس ازمشاهده وضعيت غيرطبيعي درمددجو ويا ارائه مراقبت خاص پرستاري در اسرع وقت اقدام به ثبت گزارش نمايد. از تصحيح عبارات اشتباه با لاك يا سياه كردن اجتناب گردد و لازم است بر روي اشتباه خط كشيده شود بطوريكه نوشته قابل خواندن باشد و درقسمت بالاي آن كلمه اشتباه است نوشته شود. هيچگاه براي فرد ديگر مدارك جمع آوري نكنيد مراقبت هايي كه خود انجام داده ايد يا بر اجراي آن نظارت داشتيد ثبت كنيد درصورتي كه فرد بيمار شفاهاً مسئولين درماني بيمارستان را تهديد به تعقيب مواردي نمود دقيقاً گزارش گردد. گزارش كردن پروسيجرها انجام دادن دستورات دارويي اگر چارت شما كامپيوتري است بلافاصله پس از انجام ثبت نماييد به خصوص اگر شما براي ثبت پرينت نمي گيريد. اگر پارامتر ويژه اي بايد درطول انجام دارو درنظر گرفته شود بايست در گزارش نوشته شود. براي مثال در تزريق ديگوكسين نبض بيمار بايد كنترل و ثبت گردد. اگر دارويي داده نشد دور زمان مربوطه را دايره كشيده و دليل عدم دادن دارو را بطور كتبي بنويسيد. اگر شما مظنون هستيد به اينكه بيمار در نتيجه داروي خاصي دچار عارضه يا مرگ شده است آن را به دپارتمان دارويي گزارش دهيد تا به وزارتخانه گزارش گردد. گزارش دستورات prn استفاده از ناركوتيك ها گزارش IV درماني اگر در محل انفوزيون عوارضي وجود داشت و نيز درصورتي كه آنژيوكت يا ست سرم تغيير داده شد و عوارضي چون نشت فلبيت انسداد مسير و يا تغييرات ديگر وجود داشت بنويسيد. عوارض احتمالي بايد به طور واضح نوشته شود براي مثال اگر نشت زيرجلدي وجود داشت و شما مداخله اي ازقبيل متوقف كردن سرم، بررسي ميزان مايع فيلتره شده و اطلاع به پزشك را انجام داده ايد بايد كامل ثبت نماييد. اگر داروهاي شيمي درماني، نشت زيرجلدي داشت بايد انفوزيون را بلافاصله قطع و براساس سياست بيمارستان رقتار نماييد. (مثلاً استفاده از آنتي دوت و ...) اگر بيمار درطي انفوزيون واكنش آلرژيك داشت پزشك را مطلع نماييد. اگر بيمار تغذيه TPN داشت نوع و محل وريد مركزي و شرايط جاگذاري را نوشته و حجم و سرعت جريان انفوزون را يادداشت نماييد. گزارش ترانسفوزيون فرآورده هاي خوني زمان و تاريخ شروع ترانسفوزيون و كامل شدن آن نام كارمندي كه اطلاعات روي بگ را تأييد كرده است. نام و شماره كاتتر مورد استفاده مقدار كل ترانسفوزيون علائم حياتي بيمار درطي، قبل و پس از ترانسفوزيون وسيله انفوزيون مورد استفاده و سرعت جريان گرم كننده خون درصورت استفاده شدن گزارش مراقبت از عمل جراحي درمورد تدابير انجام شده درخصوص درد و مراقبت پرستاري و مقدار ترشحات با جزئيات كامل ثبت نماييد. اگر نياز است كه بيمار پس از ترخيص آموزش ببيند آن را هم ثبت نماييد. توضيحات درمورد تكنيك آسپتيك و نيز آموزش درمورد عفونت زخم يا ديگر عوارض ، تعويض پانسمان و موارد ديگر مراقبت در منزل را ثبت نماييد. همچنين درمورد يادگرفتن آموزش هاي داده شده و نحوه انجام پانسمان ها توسط بيمار را يادداشت كنيد. مفاهيم شرح شغل: 1. فعاليت ها/ مداخلات مستقل: فعاليت هايي است كه براساس بررسي و شناخت و تشخيص پرستاري انجام مي شود (تغيير وضعيت در بيماران بي حركت، ارتقاء سطح آگاهي مددجو وخانواده در مراقبت بهداشتي، استفاده از روش هاي آرام سازي و كاهش اضطراب و ...) 2. فعاليت ها/ مداخلات غيرمستقل: فعاليت هايي است كه در حيطه هاي بهداشتي درماني و توانبخشي بنا به تجويز و توصيه پزشك و ساير اعضاي تيم بهداشتي انجام مي شود. 3. فعاليت ها/ مداخلات بينابيني: فعاليت هايي است كه پرستار با همراهي و مشاركت ساير اعضاي تيم مراقبت بهداشتي با توجه به عكس العمل هاي بيمار نسبت به درمان هاي تجويز شده انجام مي دهد (كمك به مددجو در كاهش عوارض شيمي درماني، داروهاي قلبي و ....) شرح وظايف عمومي كارشناس پرستاري: شرح وظايف عمومي پرستار با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد: 1. جلب اعتماد و اطمينان مددجو (فرد، خانواده، جامعه) برقراري ارتباط حرفه اي مؤثر (آشناسازي با محيط، معرفي خود وهمكاران به مددجو، پاسخ صحيح به سؤالات، درخواست ها و مشكلات با دادن اختيار به وي با بكارگيري مهارت هاي كلامي و غيركلامي و درنظر گرفتن تفاوت هاي فردي مددجويان) تلاش در ايجاد محيطي امن و حفظ استقلال و كيفيت زندگي و سلامت مددجو 2. بررسي ، شناخت و كسب اطلاعات از وضعيت سلامت مددجو و ثبت در پرونده 3. تعيين ، ثبت مشكلات ، نيازهاي بهداشتي مددجو و تشخيص پرستاري مبتني بر دانش، مهارت و پژوهش 4. برنامه ريزي اقدامات مراقبتي براساس اهداف و اولويت ها و ثبت آن در پرونده 5. مشاركت و همكاري با پزشك درانجام معاينات و نظارت بر فعاليت هاي تيم پيراپزشكي 6. انجام اقدامات مراقبتي براساس استانداردهاي خدمات پرستاري و ثبت و پيگيري آن، با توجه به : الف: نيازهاي جسمي تأمين بهداشت فردي(پوست،مو، دهان و...) خواب ، استراحت و آسايش تغذيه: تعيين نيازهاي تغذيه اي و رژيم غذايي بيمار، سوندگذاري معده (NGT)، گاواژ و انجام مراقبت هاي لازم تأمين نيازهاي دفعي بيمار، كنترل و ارزيابي عملكرد سيستم ادراري و گوارشي، سوندگذاري مثانه،شست و شوي مثانه، مراقبت از سوند و درن ها، لاواژ، مراقبت از كلستومي و انواع تنقيه تنفس(تمرينات تنفسي،اكسيژن رساني،ساكشن،مراقبت ازلوله ترانشه وتراكئوستومي) گردش خون (كنترل علائم حياتي) نظارت برايجاد حداكثر تحرك دربيمار(حركت درتخت،خروج ازتخت،انتقال به صندلي، تغييروضعيت،انجام حركات فعال وغيرفعال،بكارگيري ازوسايل كمك حركتي) تعادل آب الكتروليت ها(كنترل جذب و دفع، بررسي و حفظ تعادل الكتروليتي، توزين روزانه) مراقبت ازسيستم پوستي(مراقبت ازپوست ومخاط،مراقبت ازانواع زخمها،كشيدن بخيه ها) مراقبت از سيستم عصبي(كنترل سطح هوشياري بيمار و كنترل تحريكات محيطي مناسب) حفظ و ارتقاء كيفيت زندگي و خودكفايي در فعاليت هاي روزمره زندگي با مشاركت تيم توانبخشي،اعتلاي مفهوم خود دربيمار، تطابق رواني،اجتماعي مددجو (تشويق بيمار به شركت فعال تر در تصميم گيري هاي درماني خود و...)، ايجاد محيط مناسب جهت تأمين نيازهاي معنوي و مذهبي مددجو، دفاع از حقوق مددجو براساس منشور حقوق بيمار ب) انجام مراقبت هاي تشخيصي،درماني تجويز شده در موارد زير: دادن داروهاي خوراكي، واژينال، ركتال، تزريقي (جلدي، زيرجلدي، وريدي، عضلاني و واكسيناسيون)، مايعات وريدي،تزريق خون و فرآورده هاي آن، كنترل اثر درمان و پيشگيري ازعوارض جانبي آنها، تغذيه كامل وريدي،انجام ECG،انجام EEG،گذاشتن سوند فولي،گذاشتن سوند معده (NGT)،گچ گيري،آتل گيري،كشش پوستي،بخيه لايه اول پوست، برقراري خط وريدي (iv line ) ج) انجام اقدامات اوليه احياي قلبي ريوي تا حضور احيا ه) ارائه اقدامات پرستاري در انتقال بيمار از بخش به بخش ديگر و ارائه گزارشات مربوطه 7- ارزشيابي نتايج خدمات ارائه شده به مددجو ودرصورت لزوم بررسي و برنامه ريزي مجدد به منظور ارائه مراقبت هاي لازم 8- ارائه اقدامات پرستاري جهت كنترل درد 9- شركت در تيم بحران و اجراي وظايف محوله از پيش تعيين شده در موقعيت ها و حوادث غيرمترقبه 10-اقدامات مناسب درجهت تأمين ايمني بيمار يامددجو وپيشگيري ازحوادث احتمالي 11- سرپرستي و نظارت مستمربرحسن اجراي اقدامات مراقبتي توسط ساير اعضاي گروه پرستاري 12- بررسي نيازهاي آموزشي،تعيين سطح انگيزش،توسعه برنامه هاي آموزشي، اجراي آموزش و ارزيابي يادگيري درمددجو، خانواده و جامعه به منظور تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت 13- ارائه اقدامات پرستاري قبل و بعد از عمل 14- راهنمايي و مشاوره با مددجو، درصورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي حمايتي و اجتماعي 15- آماده سازي مددجو جهت ترخيص 16- پيگيري و ارائه خدمات پرستاري و اقدامات مراقبتي در منزل پس از ترخيص با هماهنگي مركز درماني 17- انجام اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها (آموزش و پژوهش) 18- همكاري با گروه بهداشتي جهت رفع مشكلات محيطي، حفاظتي و خدماتي با استفاده از همفكري وهمياري ومشاركت جامعه (فرد،خانواده،گروه مدرسه،كارخانه و..) 19- شركت در دوره هاي آموزشي و همكاري در برنامه ريزي آموزشي پژوهشي (آموزش ضمن خدمت،بازآموزي ها،آموزش دانشجويان پرستاري و ساير اعضاي گروه بهداشتي درماني، همكاري در انجام پژوهش هاي موردنياز درجهت اعتلاي كيفيت خدمات پرستاري ...) 20- مشاركت در ارائه خط مشي هاي مراقبتي و بهداشتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم كيفيت خدمات 21- مراقبت از بيمار درحال احتضار و خانواده بيمار و نظارت بر امر مراقبت از جسد مطابق موازين شرعي 22- تحويل بخش از پرسنل شيفت قبل و به پرسنل شيفت بعد بربالين بيماران و گزارش اقدامات انجام شده 23- شركت و همراهي با پزشكان در ويزيت بيماران، گزارش و اقدامات انجام شده، مشاهدات و پاسخ هاي بيمار جهت تعيين خط مشي درماني مناسب از سوي تيم پزشكي 24- ثبت كليه اقدامات انجام شده شرح وظايف كمك پرستار: 7- آماده كردن تخت ها (با يا بدون بيمار) و برانكارد 8- شمارش البسه قبل از تحويل به رختشويخانه و هنگام تحويل گرفتن آنها 9- آماده كردن بيمار براي معاينه پزشك شامل: برقراري ارتباط، دادن وضعيت مناسب به بيمار، حفظ محيط مناسب براي معاينه، برداشتن پوشش و درمعرض قراردادن عضو مورد معاينه، در دسترس قراردادن وسايل موردنياز جهت معاينه با رعايت موازين شرعي و اصول طرح انطباق امور پزشكي باشرع 10- پاكيزه نگه داشتن كليه وسايل و تجهيزات پزشكي موجود (تخت بيمار، ميزبيمار، مانيتوها، وسايل كمك تنفسي و...) 11- مراقبت در حفظ نظم و نظافت بخش و پاكيزگي و شست وشوي كليه لوازم بخش 12- تحويل وسايل بخش طبق روتين درهر شيفت 13- تخليه كردن ترشحات، كليه كيسه ها و ظرف هايي كه نياز به تخليه دارد و همچنين نظافت و ضدعفوني آنها مانند كيسه هاي ادراري، شيشه هاي ساكشن و ... 14- مشاركت در انجام انما بيماران طب دستور و روتين بخش 15- حفظ امنيت بيمار در رابطه با پيشگيري از بروز حوادث احتمالي 16- كمك در امر توانبخشي مددجو (كمك دربكاربردن چوب زيربغل و...) 17- انجام مراقبت از جسد طبق موازين شرعي 18- حفظ و نگهداري وسايل و اموال شخصي بيمار براساس سياست هاي مركز مربوطه 19- جمع آوري و كنترل نمونه هاي آزمايشگاهي تحت نظارت پرستار مربوطه 20- انجام كليه امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطه شرح وظايف سرپرستار: 7- برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديدالورود به مقررات اداري، استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز 8- برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي 9- پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تأمين آن 10- برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه درهر شيفت كاري 11- برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورداستفاده در بخش درهرشيفت ب: سازماندهي 12- تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان درجهت حل مشكلات واحد مربوطه (كاركنان، مددجويان/ بيماران و...) 13- توجه به نيازهاي كاركنان و ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي 14- برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها 15- انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس 16- ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها 17- شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان، مددجويان/بيماران جهت بهبود وضعيت 18- همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم 19- ثبت و گزارش كليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط (شامل: درخواست ها، وقايع غيرمترقبه، حوادث، كمبودها و نقايص، نيازها و ...) 20- مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت، بازآموزي و ... كاركنان 21- مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوطه 22- مشاركت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري 23- برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش ومهارت حرفه اي پرستاري ج: هدايت و رهبري: كنترل هدايت و ارزشيابي 24- كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي 25- تكميل فرم ارزشيابي كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي 26- ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق: بررسي رضايت مندي مددجويان، بيماران، همكاران با ابزار مناسب (مشاهده،چك ليست و ...) 27- نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس 28- ارزشيابي اثربخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، مددجويان، خانواده و دانشجويان 29- كنترل و پيگيري ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت بر اجراي آن 30- مشاركت وهمكاري با كميته هاي بيمارستان بنا به صلاحديد سرپرست مربوطه 31- نظارت برحسن اجراي تعرفه هاي پرستاري 32- نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها 33-همكاري وهمراهي وارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق وگروه هاي بازرسي 34- نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق، پاورپوینت دانشجویی،مقاله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت عملکرد

دانلود پاورپوینت ورزش و نیرو

تحقیق هویت 33 ص

دانلود پایان نامه بررسی ساختار وب معنایی وتحول

تحقیق هویت 33 ص

تحقیق درباره تولید گندم د ر ایران 12 ص

رفتار سازمانی

دانلود دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان

مقاله جايگاه مردم

کتاب ساز آندروید