دانلود رایگان


بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین شهر تهران می پردازد

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین شهر تهران چکیده
امروزه عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجودآن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی را فراهم کرده است. تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است و یک فرآیند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می دهند . هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در بانک اقتصاد نوین شهر تهران می باشد . روش تحقیق توصیفی پیمایشی - و براساس هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک اقتصاد نوین در شهر تهران به تعداد714 نفر، که با استفاده از جدول مورگان تعداد 250 نفر ازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن1993 ( و تعهد سازمانی آلن و می یر) 1991 ( استفاده شد، که ( روایی آنها با استفاده از نظرات خبرگانو کارشناسان تایید و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 86 % و 84 % به دست آمد. برای آزمون فرضیه ها از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی با ابعاد سه گانه )عدالت توزیعی، عدالت مراوده ای و عدالت رویه ای( با تعهد سازمانی کارکنان در بانک اقتصاد نوین شهر تهران رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
عدالت سازمانی


تعهد سازمانی


کارکنان


بانک اقتصاد نوین


تهران


مرجع دانش پارس


سازمان


مقاله علمی پژوهشی


مقاله isi


دانلود مقاله فارسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارشد بررسي تعهد سازماني و عوامل موثر

بازگوي وجود رابطه معني دار بين عدالت سازماني ، رضايت شغلي و مشاركت سازماني با
تعهد سازماني است . البته عدالت سازماني از طريق رضايت شغلي و مشاركت سازماني ت.

مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی ...

مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان هتل
های پارسیان, در اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های ...

ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻟﻔﻪ ﺆ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑ - پژوهشی پژوهشنامه بیمه

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣ. ﺆ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. در. ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ. ﺣﺎﻣﺪ دﻫﻘﺎﻧﯿﺎن. 1. اﻟﻬﺎم
ﺻﺒﻮر. 2. ﻋﻠﯽ. رﺿﺎ ﺣﺠﺘﯽ. 3. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :28/02/1390. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :11/06/1391.

مدیریت تحول، و تاثیر آن بر سازمانهای تکنولوژی بنیان - مدیریار

تحول در هر سازماني (کم يا زياد ) متاثر از فرهنگ حاکم بر آن است. بنابراين ... زمان
بيشتري لازم است تا مشکلات سازمان عميق تر بررسي شود. اگر سود .... با مقاومت
ايجاد شده در برابر تغيير مقابله نموده و تعهد افراد به تغيير افزايش مي دهد. ... براي
اطمينان از تناسب بين اجزاي مدل دو نوع کنترل کننده مهم وجود دارد: استراتژيکي و
سازماني.

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان | هزار و یک ...

تحقیق حاضر رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و عملکرد شغلی (عملکرد وظیفه ای، ...
گاهي اوقات كاركنان خدمات اضافي را با يك تعهد واقعي كه جزئي از عملكرد وظيفه‌اي و ...

SID.ir | رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني با رضايت شغلي در بين ...

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني با رضايت
شغلي در بين معلمان مدارس استثنايي شهرستان بندرعباس مي باشد. جامعه آماري اين ...

رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در بین معلمان ...

چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با
رضایت شغلی در بین معلمان مدارس استثنایی شهرستان بندرعباس می باشد. جامعه
آماری ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با تعهد ... - سپهر دانلود

18 ژانويه 2017 ... روش تحقیق بررسی رابطه بین انواع اختیار مدیران با تعهد سازمانی دبیران ... رابطه
بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی -کامل و جامع با ...

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و ...

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین پیشایندها و پسایندهای اعتماد سازمانی
در کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را ...

بررسي تأثير رهبري معنوي بر عدالت سازماني و تعهد سازماني کارکنان ...

تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر رهبري معنوي بر عدالت سازماني و تعهد سازماني .....
در بررسي. به رابطه بین تعهد. سازماني، عدالت سازماني و انگیزه كاركنان مالزیایي ...

بررسی رابطۀ بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی اداره کل ام

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ. ﺑﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. اداره ﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. اﺳﺘﺎن. ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮي. ) ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﺗﻪ ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻲ. 1. ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ زاده. 2. ﻳﻮﺳﻒ اﺣﻤﺪي. 3. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. : 19/11/.

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در ...

بررسي رابطة بین عدالت سازماني با تعهد سازماني در کارکنان موسسه مالی و اعتباری
میزان در شهرستان مشهد در سال 1390. دکتر غلامعباس شکاری استاد دانشگاه آزاد واحد ...

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سازمان های دولتی ...

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سازمان های دولتی. بهمن ۶, ۱۳۹۵
campiran بدون دیدگاه. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سازمان های
...

بررسی رابطه عدالت و تعهدسازمانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

این پژوهش درباره رابطه عدالت و تعهد سازمانی در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران انجام
شده ... و بررسی می¬گردد که بین عدالت¬ و تعهد سازمانی چه نوع رابطه¬ای وجود دارد.

بررسی رابطه مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان ...

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان
شهرداری های مرکزی و مناطق شهر اصفهان طراحی شد. در این پژوهش تعداد 223 نفر از ...

بررسی ارتباط میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارة کل ...

نتایج این تحقیق نشان داد که بین برخی از مؤلفه های عدالت سازمانی کارکنان با
یکدیگر و با مؤلفه های تعهد ســـازمانی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. تحلیل ...

رابطه ی بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین ...

چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و
رضایت شغلی در بین معلمان می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی479 نفر
معلمان ...

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی ...

21 ژانويه 2017 ... بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی ... بررسی رابطه بین
ابعاد رضایت شغلی در بین دبیران تعهد سازمانی و رضایت شغلی ...

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭاﺑﻄﻪ. ي ﺑﯿﻦ ادﺭاک اﺯ ﻋﺪاﻟﺖ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ و ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ. ،". ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ... ﺗﻌﻬﺪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ و ﺭاﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ. ،" ... ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎﺯ.

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی

چکیده زمینه و هدف: حساسیت کار پرستاران، اضطراب در شغل و مراقبت از بیماران، لزوم
رفتار داوطلبانه فراتر از نقش در بین آن‌ها را در قالب رفتار شهروندی مشتری مدار ...

مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی ...

مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان هتل
های پارسیان, در اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های ...

(خلاصه پایان نامه )بررسي رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني

اين پژوهش درباره رابطه عدالت و تعهد سازماني در شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران انجام
... مي شود و بررسي مي گردد که بين عدالت و تعهد سازماني چه نوع رابطه اي وجود دارد.

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی اداره کل ...

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی
استان خراسان رضوی). نویسنده, شعبانی کلاته ملامحمد قلی علی ,حسین زاده علی ,احمدی
...

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭاﺑﻄﻪ. ي ﺑﯿﻦ ادﺭاک اﺯ ﻋﺪاﻟﺖ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ و ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ. ،". ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ... ﺗﻌﻬﺪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ و ﺭاﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ. ،" ... ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎﺯ.

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با تعهد سازمانی و عملکرد ...

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان.
ادارات دولتی شهر بوشهر. نگارش: حسین عباسی. چکيده. پژوهش حاضر با هدف بررسی ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - بررسي رابطه عدالت و تعهدسازماني

اين پژوهش درباره رابطه عدالت و تعهد سازماني در شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران انجام
شده ... و بررسي مي¬گردد که بين عدالت¬ و تعهد سازماني چه نوع رابطه¬اي وجود دارد.

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش ...

27 دسامبر 2016 ... بررسی رابطه‌ ساده و چند‌گانه توسعه‌ی کارکنان و تعهد سازمانی ... رابطه ی عدالت و تعهد
سازمانی با بهره وری شغلی در بین دبیران دبیرستانهای دخترانه ...

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی ...

حاجیه رجبی فرجاد,آمنه مالمیر,علی طاهری ; مجله: توسعه مدیریت منابع انسانی و
پشتیبانی ; بهار 1393، سال نهم- شماره 31 ;

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧ

5 ژوئن 2012 ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن. 2 ... ﻫﺎي
ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜـﻞ: ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﻓﺘـﺎر ﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ و.

ﮐﺎري ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراك - فصلنامه مدیریت توسعه ...

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراك ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ...
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪ. ﮐﺎري. و ﺗﻌﻠﻖ. ﺧﺎﻃﺮ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. اﺛﺮ. ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﺪاﻟﺖ ...

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در ...

بررسي رابطة بین عدالت سازماني با تعهد سازماني در کارکنان موسسه مالی و اعتباری
میزان در شهرستان مشهد در سال 1390. دکتر غلامعباس شکاری استاد دانشگاه آزاد واحد ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن - همایش

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎ. ﻧﯽ. ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺎن.
ﻟﺮﺳﺘﺎن. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .... ﻫﺎي داراي اﻋﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻏﯿﺒﺖ،
ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ. ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺴﺘﻨﺪ. ...... ﻋﺪاﻟﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣ. ﺤﯿﻂ ﮐﺎري ﭼﺎﻟﺸﯽ
و ...

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با عدالت سازمانی با تأکید بر نقش ...

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد سازمانی یا عدالت سازمانی با نقش
واسطه‌ای اعتماد سازمانی و توانمندسازی روان شناختی در بین پرستاران بیمارستان ها ی
...

همبستگی بین عدالت سازمانی و بهره وری کارکنان سازمان بهزیستی شهر ...

بررسي زمان انتﻈار مراجعین به بﺨﺶ اورژانﺲ بیمارستان هاﻱ آموزشي دانشگاه علوﻡ
پزشکي کرمان . .... )9( رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در 295.

دانلود پایان نامه بررسي رابطه عدالت سازماني با سلامت سازماني

13 دسامبر 2015 ... دانلود پایان نامه هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و میزان ...
رضايت تعهد سازماني، سلامت سازماني دررفتار شهروندي سازماني است .

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و ...

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین پیشایندها و پسایندهای اعتماد سازمانی
در کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را ...

همبستگی بین عدالت سازمانی و بهره وری کارکنان سازمان بهزیستی شهر ...

بررسي زمان انتﻈار مراجعین به بﺨﺶ اورژانﺲ بیمارستان هاﻱ آموزشي دانشگاه علوﻡ
پزشکي کرمان . .... )9( رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در 295.

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در
بین کارکنان ادارات امور مالیاتی شهر همدان است. در این پژوهش دو فرضیه اصلی و ده ...

طراحی اجزاء

جناس مركب ( آرايه هاي ادبي )

شب در مسير غرب

مقاله نقش فرهنگ در اصلاح الگوی مصرف

اقدام پژوهی آموزگارابتدایی چگونه توانستم میزان

کتاب انتقال حرارت پیشرفته آرپاچی حل

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی:

انواع روش های آبیاری

کار تحقیقی جهاني شدن ، حقوق بشر وگفتگوي تمدن ها

دانلودتحقیق در مورد امنیت اطلاعات در اینترنت