دانلود رایگان


مقاله درباره معرفی رشته مهندسی پزشکی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 7معرفیرشتهمهندسیپزشکی (کارشناسی) هدف: علممهندسیپزشکیعبارتاستازکاربردمهندسیدرپزشکیا

دانلود رایگان
مقاله درباره معرفی رشته مهندسی پزشکیفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
معرفیرشتهمهندسیپزشکی (کارشناسی) هدف: علممهندسیپزشکیعبارتاستازکاربردمهندسیدرپزشکیازطریقمطالعه یاصولوعملکردسیستم هایزندهومدل سازیآن،بهکارگرفتناطلاعاتونتایجحاصلدرجهتتشخیصودرمانبیماری هاوهمچنینجایگزینکردناسکلتبندی هایصدمهدیدهدربدن. هدفاینرشتهتربیتمتخصصانیاستکهبتوانندازعهده یتجهیز،نگهداریوطراحیدستگاههایپزشکیبرآیند؛یعنیمهندسالکترونیکمجربیباشندکهبازمینه هایپزشکینیزآشناییداشتهودرنتیجهمی تواننددستگاه هایپزشکیراطراحیکردهوبسازندیااینکهمسؤولسفارشدستگاهازخارجکشورباشند. دیگرتوانایی هایداوطلبانورودبهاینرشتهبهشمارمی آید. تواناییهایفارغالتحصیلان اینرشتهبهگونه ایطراحیشدهاستکهدانش آموختگان (فارغالتحصیلان) آنمی تواننددرزمینه یطراحی،بهره برداری،نظارت،مدیریت،ونگهداریازسیستمهایمربوطبهاینرشتهواردشوند. آنهادراینراستاوظایفزیررامی توانندبرعهدهگیرند: الف) نصبوراه اندازیدستگاه ها،وسایلپزشکیوتجهیزاتفنیبیمارستان ها. ب) تعمیرونگهداریتجهیزاتبیمارستانی. ج) مشاوره یفنیدرسفارشوخریددستگاه هایپزشکی. د) کمکدربهکارگیریبهینهازدستگاه هایپزشکی. هـ) همکاریدرطراحیدستگاه هایپزشکی. و) همکاریدرطرح هایتحقیقاتیپزشکی. ز) مسؤولیتفنیومهندسیبیمارستان. ح) ساختوسایلوتجهیزاتبیمارستانی. زمینه هایتحقیقاتیدررشتهمهندسیپزشکی:برخیاززمینه هایتحقیقاتیکهدانشجویاناینرشتهمی تواننددرآنفعالیتکنندعبارتنداز: ۱ـپردازشسیگنالهایحیاتی EMG/ECG/EEG . 2ـپردازشتصویردرپزشکیوسیستم هایآندوسکوپی. ۳ـکاربردلیزردرپزشکی. ۴ـمدل سازیوتجزیهوتحلیل (آنالیز) سیستم هایفیزیولوژیک. ۵ـبهکارگیریرباتیکدرطراحی هایپزشکی. ۶ـسیستم هایهوشمندوعلومشناختی. ۷ـدستسیبرنتیکیوسیستم هایعصبیـعضلانی. ۸ـمهندسیتوانبخشیواندام هایمصنوعی. ۹ـپردازشگفتارونوشتار. ۱۰ـبررسیپدیده یخوابوبیهوشی. ۱۱ـکاربردفلزاتوسایرمواددربدن. ۱۲ـرگ هایمصنوعیوکاربردلیزردرتولیداجزایزیستسازگاردربدن. ۱۳ـشبکه هایعصبی،مدل سازیساختاروتوابععملکردمغزانسانی،مدل سازیدرکوتولیدگفتاردرانسان… .گرایش هایمقطعلیسانس:اینرشتهدرخارجازکشوردارایدوگرایشالف) مهندسیزیستپزشکیب) مهندسیپزشکیبالینیمی باشد. کهمهندسیزیستپزشکیبیشتردرزمینه یطراحیوساختابزارپزشکیوثبتسیگنال هایحیاتیمی باشدوارتباطزیادیبامهندسیبرقدارد. مهندسیپزشکیبالینیبیشتربهبیمارستان هاومراکزدرمانیارتباطدارد. درایراندرمقطعکارشناسیفقطمهندسیپزشکیبالینییابیوالکتریکتدریسمی شودولیبااینحالدرس هایگرایشمهندسیزیستپزشکیهمارایهمی شود. آینده یشغلی،بازارکار،درآمد: درحالحاضربازارکارهیچرشته ایدرحدایده آلنیستواینشاملحالرشته یمهندسیپزشکینیزمی شودامابدونشکوضعیتفارغ التحصیلاناینرشته،نسبتبهرشته هایمهندسیدیگر،مطلوب تراست. چونارزشاقتصادیوسایلیکهمهندسینپزشکیطراحی،تعمیر،نگهدارییاخریداریمی کنند،بسیاربالااست. برایمثالاگریککامپیوتریکیادومیلیونتومانقیمتدارد،یکدستگاهپزشکیبطورمتوسطده هامیلیونتومانمی ارزد. برایهمینمسؤولانبیمارستان هابطورنسبیبرایحفظونگهداریآنهااهمیتبسیاریقائل اند. اینامرباعثشدهتابسیاریازفارغ التحصیلانماحتیدانشجویانترم هایآخرجذببازارکارشوند. بویژهاگرفارغ التحصیلاینرشتهاصرارینداشتهباشدکهدرتهرانکارکند،می توانددرشهرستان هاجذببیمارستان ها،سازمانتامیناجتماعیومراکزمتعدددیگرشود .فارغ التحصیلانهمچنینمی تواننددرمراکزتحقیقاتیازقبیلموسسه یاستاندارد،بنیادمستضعفانوجانبازان،مرکزتحقیقاتوزارتدفاعوسایرمراکزتحقیقاتیمشغولکارشوند.وزارتبهداشت،وزارتفرهنگوآموزشعالی،وزارتصنایع،سازمانتامیناجتماعی،بیمارستان هایدولتیوخصوصیو… ازسایراماکنیهستندکهمهندسینپزشکیمی توانددرآنجامشغولبهکارشوند. صنعتوبازارکاررشتهمهندسیپزشکی:گرایش هاوجهت گیری هایکاریرشتهمهندسیپزشکی،واقعاًوسیعاستوزمینه هایمختلفیازالکترونیکوپردازشسیگنالومباحثنرمافزاریگرفتهتاطراحی،ساخت،راهاندازی،نصبوتعمیردستگاههاوقطعاتپزشکییاانداممصنوعی،همچنینموادبهکاررفتهدراینوسایلراشاملمی شود. جداازاینتوضیحات،زمینه هایکاریاینرشتهرامی توانبه ۳ بخشکلیتقسیمکرد: طراحیوساخت:الف- طراحیوساختدستگاههایآزمایشگاهیوالکترونیکیوتجهیزاتمربوطبهآنها،نظیروسایلمخصوصیکهباتکنیکهایخاص،عناصرموجوددریکنمونه (مثلاُنمکخونو…) رابهطرزدقیقیاندازه گیریکندماننداسپکتروفتومترکهباتکنیکهاینوینیکارمی کنند. ب- طراحیوساختبخشهایمکانیکیوبرقیسیستم هایتصویرگرپزشکی،مانندسیستم هایسونوگرافی،رادیوگرافی،سی تی اسکنودیگردستگاههایکهتصاویرثابتیامحرکیراازبسیاریازبخشهایبدنبهنمایشمی گذارند. ج- طراحیوساختسیستم هایاندازه گیریپزشکیوبیمارستانی،نظیردستگاههایدریافتکنندهسیگنالهایمغزی. د- طراحیوساختقطعاتوانداممصنوعیبدنوموادیکهدرطول،تشخیص،درمانومعالجاتبیماریهابکارمی رود. تعمیرونگهداریوبهینهسازی:ازدیگرزمینه هایکاریمهندسیپزشکیمی توانبهتعمیر،نصب،راه اندازیونگهداریوسایلموردنیازاستوالبتهواضحاستکهایننیرویمجرببایددارایاطلاعاتکافیدرموردقطعاتوجزئیاتکارآنوسیلهیادستگاهباشد.درکناراینموارد،مسألهبهینهسازییاتلفیقدستگاههاوعملکردآنهانیزمطرحاست. پروژهکنترلکامپیوتریفشارخون،یاپروژهسهبعدیسازیتصویردستگاهMRI،جزءهمینبهینهسازی هاهست. دامنهکاربریاینزمینهچنانوسیعاستکهاکنونسالانهچندصدمقالهدرمعتبر تریننشریاتجهانیمهندسیپزشکیدراینزمینهچاپمی شودوبیشترینتعدادپروژه هابررویموضوعتلفیقوبهینهسازیانجاممی شود. تشخیصبیماریودرمان:یکیازمهمترینمباحثمطرحدرزمینهپزشکی،بحثاستفادهازلیزردرپزشکی (چهدرتشخیصوچهدردرمان) است. اصولاًلیزرازهمانابتداباتوجهبهقابلیتهایمنحصربهفردیکهداشت،بهعنوانیکانتخابخوببرایبهینهسازیعملکردبسیاریازسیستم هابکارگرفتهشده.استفادهازلیزربرایتشخیصضایعاتچشمییانمایشفشارخوندرنازکترینمویرگهایاسوراخکردنویاایجادکانالمصنوعیدرقلب،سوزاندنوبریدنبرخیضایعاتدرونییاتومور هایمختلفو . . . روزبهروزدرحالافزایشاست. بحثشبکه هایعصبیطبیعیودرمانانواعضایعاتعصبیمانندضایعاتنخاعیباکمکتحریکاتالکتریکیوباکمکعلمژنتیکنیزازبحثهایمهموجدیدرشتهمهندسیپزشکیاست.کارشناسیمهندسیپزشکی،بهنوعیهمخانوادههمانرشتهبرقوالکترونیکاستواینقرابتونزدیکیحتیدردوره هایکارشناسیارشدودکترانیزتاحدیادامهمییابد. بنابراینیکدانشجویمهندسیپزشکیدردورهکارشناسیتقریباًملزومبهگذراندنتمامیدروساصلیمجموعهمهندسیبرقاستوبههمینخاطر،فارغ التحصیلانرشتهمهندسیپزشکیمی توانندگرایش هایکارشناسیارشدمجموعهمهندسیبرقراانتخابکنندوهمپایمهندسینکنترل،مخابرات،قدرتوالکترونیک،بهتحصیلدرمقطعکارشناسیارشدمهندسیبرقبپردازند.بنابراین،عنوانمهندسپزشکیبههیچعنواننبایدباعثشودکهداوطلبانتصورکنندکهاینرشتهبیارتباطیاکمارتباطبامباحثریاضیومهندسیاست،چوندانشجویاناینرشتهبهطورکاملباریاضیاتمهندسیپیشرفتهوفیزیکدرارتباطندوازسنگین تریننوعریاضیات،بهعنوانابزارکار
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره امام خمینی از ولادت تا رحلت

فیزیولوژی

ستاره های دنباله دار 15 ص

پاورپوینت و pdf quot;آشنايي با قانون مجازات اسلامي

تحقیق درباره بررسي نوع ارتباط ميان پذيرش اجتماعي

سوالات استخدامی حسابداری

اتمسفر

ارزش شهادت و شهيد در اجتماع 15ص

363 ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با

شبیه سازی شیر در نرم افزار کتیا