دانلود رایگان


مقاله درباره معرفی رشته مهندسی پزشکی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 7معرفیرشتهمهندسیپزشکی (کارشناسی) هدف: علممهندسیپزشکیعبارتاستازکاربردمهندسیدرپزشکیا

دانلود رایگان
مقاله درباره معرفی رشته مهندسی پزشکیفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
معرفیرشتهمهندسیپزشکی (کارشناسی) هدف: علممهندسیپزشکیعبارتاستازکاربردمهندسیدرپزشکیازطریقمطالعه یاصولوعملکردسیستم هایزندهومدل سازیآن،بهکارگرفتناطلاعاتونتایجحاصلدرجهتتشخیصودرمانبیماری هاوهمچنینجایگزینکردناسکلتبندی هایصدمهدیدهدربدن. هدفاینرشتهتربیتمتخصصانیاستکهبتوانندازعهده یتجهیز،نگهداریوطراحیدستگاههایپزشکیبرآیند؛یعنیمهندسالکترونیکمجربیباشندکهبازمینه هایپزشکینیزآشناییداشتهودرنتیجهمی تواننددستگاه هایپزشکیراطراحیکردهوبسازندیااینکهمسؤولسفارشدستگاهازخارجکشورباشند. دیگرتوانایی هایداوطلبانورودبهاینرشتهبهشمارمی آید. تواناییهایفارغالتحصیلان اینرشتهبهگونه ایطراحیشدهاستکهدانش آموختگان (فارغالتحصیلان) آنمی تواننددرزمینه یطراحی،بهره برداری،نظارت،مدیریت،ونگهداریازسیستمهایمربوطبهاینرشتهواردشوند. آنهادراینراستاوظایفزیررامی توانندبرعهدهگیرند: الف) نصبوراه اندازیدستگاه ها،وسایلپزشکیوتجهیزاتفنیبیمارستان ها. ب) تعمیرونگهداریتجهیزاتبیمارستانی. ج) مشاوره یفنیدرسفارشوخریددستگاه هایپزشکی. د) کمکدربهکارگیریبهینهازدستگاه هایپزشکی. هـ) همکاریدرطراحیدستگاه هایپزشکی. و) همکاریدرطرح هایتحقیقاتیپزشکی. ز) مسؤولیتفنیومهندسیبیمارستان. ح) ساختوسایلوتجهیزاتبیمارستانی. زمینه هایتحقیقاتیدررشتهمهندسیپزشکی:برخیاززمینه هایتحقیقاتیکهدانشجویاناینرشتهمی تواننددرآنفعالیتکنندعبارتنداز: ۱ـپردازشسیگنالهایحیاتی EMG/ECG/EEG . 2ـپردازشتصویردرپزشکیوسیستم هایآندوسکوپی. ۳ـکاربردلیزردرپزشکی. ۴ـمدل سازیوتجزیهوتحلیل (آنالیز) سیستم هایفیزیولوژیک. ۵ـبهکارگیریرباتیکدرطراحی هایپزشکی. ۶ـسیستم هایهوشمندوعلومشناختی. ۷ـدستسیبرنتیکیوسیستم هایعصبیـعضلانی. ۸ـمهندسیتوانبخشیواندام هایمصنوعی. ۹ـپردازشگفتارونوشتار. ۱۰ـبررسیپدیده یخوابوبیهوشی. ۱۱ـکاربردفلزاتوسایرمواددربدن. ۱۲ـرگ هایمصنوعیوکاربردلیزردرتولیداجزایزیستسازگاردربدن. ۱۳ـشبکه هایعصبی،مدل سازیساختاروتوابععملکردمغزانسانی،مدل سازیدرکوتولیدگفتاردرانسان… .گرایش هایمقطعلیسانس:اینرشتهدرخارجازکشوردارایدوگرایشالف) مهندسیزیستپزشکیب) مهندسیپزشکیبالینیمی باشد. کهمهندسیزیستپزشکیبیشتردرزمینه یطراحیوساختابزارپزشکیوثبتسیگنال هایحیاتیمی باشدوارتباطزیادیبامهندسیبرقدارد. مهندسیپزشکیبالینیبیشتربهبیمارستان هاومراکزدرمانیارتباطدارد. درایراندرمقطعکارشناسیفقطمهندسیپزشکیبالینییابیوالکتریکتدریسمی شودولیبااینحالدرس هایگرایشمهندسیزیستپزشکیهمارایهمی شود. آینده یشغلی،بازارکار،درآمد: درحالحاضربازارکارهیچرشته ایدرحدایده آلنیستواینشاملحالرشته یمهندسیپزشکینیزمی شودامابدونشکوضعیتفارغ التحصیلاناینرشته،نسبتبهرشته هایمهندسیدیگر،مطلوب تراست. چونارزشاقتصادیوسایلیکهمهندسینپزشکیطراحی،تعمیر،نگهدارییاخریداریمی کنند،بسیاربالااست. برایمثالاگریککامپیوتریکیادومیلیونتومانقیمتدارد،یکدستگاهپزشکیبطورمتوسطده هامیلیونتومانمی ارزد. برایهمینمسؤولانبیمارستان هابطورنسبیبرایحفظونگهداریآنهااهمیتبسیاریقائل اند. اینامرباعثشدهتابسیاریازفارغ التحصیلانماحتیدانشجویانترم هایآخرجذببازارکارشوند. بویژهاگرفارغ التحصیلاینرشتهاصرارینداشتهباشدکهدرتهرانکارکند،می توانددرشهرستان هاجذببیمارستان ها،سازمانتامیناجتماعیومراکزمتعدددیگرشود .فارغ التحصیلانهمچنینمی تواننددرمراکزتحقیقاتیازقبیلموسسه یاستاندارد،بنیادمستضعفانوجانبازان،مرکزتحقیقاتوزارتدفاعوسایرمراکزتحقیقاتیمشغولکارشوند.وزارتبهداشت،وزارتفرهنگوآموزشعالی،وزارتصنایع،سازمانتامیناجتماعی،بیمارستان هایدولتیوخصوصیو… ازسایراماکنیهستندکهمهندسینپزشکیمی توانددرآنجامشغولبهکارشوند. صنعتوبازارکاررشتهمهندسیپزشکی:گرایش هاوجهت گیری هایکاریرشتهمهندسیپزشکی،واقعاًوسیعاستوزمینه هایمختلفیازالکترونیکوپردازشسیگنالومباحثنرمافزاریگرفتهتاطراحی،ساخت،راهاندازی،نصبوتعمیردستگاههاوقطعاتپزشکییاانداممصنوعی،همچنینموادبهکاررفتهدراینوسایلراشاملمی شود. جداازاینتوضیحات،زمینه هایکاریاینرشتهرامی توانبه ۳ بخشکلیتقسیمکرد: طراحیوساخت:الف- طراحیوساختدستگاههایآزمایشگاهیوالکترونیکیوتجهیزاتمربوطبهآنها،نظیروسایلمخصوصیکهباتکنیکهایخاص،عناصرموجوددریکنمونه (مثلاُنمکخونو…) رابهطرزدقیقیاندازه گیریکندماننداسپکتروفتومترکهباتکنیکهاینوینیکارمی کنند. ب- طراحیوساختبخشهایمکانیکیوبرقیسیستم هایتصویرگرپزشکی،مانندسیستم هایسونوگرافی،رادیوگرافی،سی تی اسکنودیگردستگاههایکهتصاویرثابتیامحرکیراازبسیاریازبخشهایبدنبهنمایشمی گذارند. ج- طراحیوساختسیستم هایاندازه گیریپزشکیوبیمارستانی،نظیردستگاههایدریافتکنندهسیگنالهایمغزی. د- طراحیوساختقطعاتوانداممصنوعیبدنوموادیکهدرطول،تشخیص،درمانومعالجاتبیماریهابکارمی رود. تعمیرونگهداریوبهینهسازی:ازدیگرزمینه هایکاریمهندسیپزشکیمی توانبهتعمیر،نصب،راه اندازیونگهداریوسایلموردنیازاستوالبتهواضحاستکهایننیرویمجرببایددارایاطلاعاتکافیدرموردقطعاتوجزئیاتکارآنوسیلهیادستگاهباشد.درکناراینموارد،مسألهبهینهسازییاتلفیقدستگاههاوعملکردآنهانیزمطرحاست. پروژهکنترلکامپیوتریفشارخون،یاپروژهسهبعدیسازیتصویردستگاهMRI،جزءهمینبهینهسازی هاهست. دامنهکاربریاینزمینهچنانوسیعاستکهاکنونسالانهچندصدمقالهدرمعتبر تریننشریاتجهانیمهندسیپزشکیدراینزمینهچاپمی شودوبیشترینتعدادپروژه هابررویموضوعتلفیقوبهینهسازیانجاممی شود. تشخیصبیماریودرمان:یکیازمهمترینمباحثمطرحدرزمینهپزشکی،بحثاستفادهازلیزردرپزشکی (چهدرتشخیصوچهدردرمان) است. اصولاًلیزرازهمانابتداباتوجهبهقابلیتهایمنحصربهفردیکهداشت،بهعنوانیکانتخابخوببرایبهینهسازیعملکردبسیاریازسیستم هابکارگرفتهشده.استفادهازلیزربرایتشخیصضایعاتچشمییانمایشفشارخوندرنازکترینمویرگهایاسوراخکردنویاایجادکانالمصنوعیدرقلب،سوزاندنوبریدنبرخیضایعاتدرونییاتومور هایمختلفو . . . روزبهروزدرحالافزایشاست. بحثشبکه هایعصبیطبیعیودرمانانواعضایعاتعصبیمانندضایعاتنخاعیباکمکتحریکاتالکتریکیوباکمکعلمژنتیکنیزازبحثهایمهموجدیدرشتهمهندسیپزشکیاست.کارشناسیمهندسیپزشکی،بهنوعیهمخانوادههمانرشتهبرقوالکترونیکاستواینقرابتونزدیکیحتیدردوره هایکارشناسیارشدودکترانیزتاحدیادامهمییابد. بنابراینیکدانشجویمهندسیپزشکیدردورهکارشناسیتقریباًملزومبهگذراندنتمامیدروساصلیمجموعهمهندسیبرقاستوبههمینخاطر،فارغ التحصیلانرشتهمهندسیپزشکیمی توانندگرایش هایکارشناسیارشدمجموعهمهندسیبرقراانتخابکنندوهمپایمهندسینکنترل،مخابرات،قدرتوالکترونیک،بهتحصیلدرمقطعکارشناسیارشدمهندسیبرقبپردازند.بنابراین،عنوانمهندسپزشکیبههیچعنواننبایدباعثشودکهداوطلبانتصورکنندکهاینرشتهبیارتباطیاکمارتباطبامباحثریاضیومهندسیاست،چوندانشجویاناینرشتهبهطورکاملباریاضیاتمهندسیپیشرفتهوفیزیکدرارتباطندوازسنگین تریننوعریاضیات،بهعنوانابزارکار
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كارآفريني پروژه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي

انواع سنسورها و اهميت كاربرد آنها

تحقیق درمورد كريم خان زند و سلسله زنديه

کریم خان زند

باورهاي عاميانه درقابوسنامه ...

پروژه خوابگاه 1

کتاب صوتی کامل فروشنده یک دقیقه ای از اسپنسر

بررسی آلودگی باکتریایی تخم مرغ های خوراکی در گله

کتاب صوتی کامل فروشنده یک دقیقه ای از اسپنسر

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج