دانلود رایگان


سکولاریسم و کشف حجاب در ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان مصطفي كمال آتاتورك در اثراقدامات تدريجي و آشكار توانسته بود به عمر امپراطوري عثماني پايان دهد و كشور كوچك تركيه را بنيان نهد

دانلود رایگان
سکولاریسم و کشف حجاب در ایرانعنوان تحقیق: سکولاریسم و کشف حجاب در ایران
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 197
شرح مختصر:
مصطفي كمال آتاتورك در اثراقدامات تدريجي و آشكار توانسته بود به عمر امپراطوري عثماني پايان دهد و كشور كوچك تركيه را بنيان نهد ، برآن شد تا كشور تركيه را در مسير نوسازي قرار دهد ؛ نوسازي كه مصطفي كمال خواستار آن بود ، در واقع غربي سازي بود و در اين راستا مي بايست تمام سنتها از بين مي رفت . وی براي رسيدن به اين هدف، مبارزه گسترده با مذهب و نيروهايي مذهبي انجام داد و اسلام رسمي را بطور كامل از جامعه تركيه پاك كرد . در كنار اقدامات مصطفي كمال ؛ وابستگي روحانيون سني به دولت و عدم استقلال سياسي و مالي اين زمينه را براي مصطفي كمال فراهم آورد تا بتواند با تركيب سياست پنهان و آشكار تركيه را به يك كشور سكولار تبديل كند .
از طرف ديگر در ايران نيز رضاشاه به زعم خود برآن شد تا جامعه ايران را همانند تركيه بسوي تمدن و نوسازي هدايت كند . در راستاي چنين اقدامي طبيعي بود كه از طرف روحانيون كه به عنوان ترويج دهندگان دين در جامعه محسوب مي شدند ،در مقابل چنين اقدامي مقاومت صورت گيرد ، استقلال سياسي، اقتصادي به روحانيون اين كمك را مي كرد تا در مقابل سياستهاي نوسازي رضاشاه كه توأم با دين زدايي بود مقاومت كنند .
استقلال يكي از بزرگترين امتيازات روحانيت شيعه درمقايسه با روحانيت سني است .چه در دوره صفويه، چه در دوره هايي افشاريه و زنديه و قاجاريه و چه در دوره پهلوي، روحانيت اگر چه متفاوت انديشيدند ولي هيچ گاه زير بار زور و دستور و ابلاغيه و فرمان شاهي نرفت. نتنها اين وضعيت و آرمان را حفظ كرد بلكه در شرايط مقتضي با قدرت ظالمانه مبارزه كرد و براي ايجاد فضايي مساعد تر براي دينداري و دين مداري ، با حاكمان در افتاد و نهايتاً كوشيد تا نظامي اسلامي برمبناي دين و مردم تأسيس كند . از دوره هاي بسيار سخت و طاقت- فرسا براي روحانيت ، دوره حكومت بيست ساله رضاخان بود . در اين دوره روحانيت با شديدترين برخوردها وعميق ترين موانع مواجه شد . رضاخان كه سوداي ترقي و پيشرفت ايران به مانند كشورهاي اروپايي را درسر داشت ، سعي مي كرد مهمترين موانع را كه به زعم او مذهب و روحانيت بود ، از ميان بردارد . او علاوه بر مقابله هاي خشن و زورمندانه با روحانيت ، بر آن بود تا تمام نمادهاي مذهبي را از جامعه حذف كند . رضاشاه براي از بين بردن مذهب و نيروهايي مذهبي از تمام امكانات استفاده مي كرد تا هرچه زودتر به زعم خویش كشور را به دروازه هاي ترقي برساند .
در پژوهش حاضر با مطالعه اقدامات ضد ديني در ايران و تركيه كه نهايتاً جامعه را به سوي سكولاريسم هدايت مي كرد ، آشنا خواهيم شد . و همچنين در اين پژوهش سياست هاي رضاشاه و آتاتورك را در مقابل مذهب و نيروهايي مذهبي بصورت مقايسه اي بررسي خواهيم كرد .
فهرست مطالب
چکیده.
فصل اول : کلیات
۱-۱) بیان مسأله
۲-۱) بررسی سوابق و ادبیات موضوع
۳-۱) اهداف پژوهش
۴-۱) اهمیت پژوهش
۵-۱) پرسش پژوهش
۱-۵-۱) پرسش اصلی
۲-۵-۱) پرسش های فرعی
۶-۱) فرضیه.
۷-۱) تعریف متغیرها و مفاهیم وعملیاتی
۸-۱) روش پژوهش
۹-۱) سازماندهی پژوهش
فصل دوم : دیدگاه های نظری
۱-۲) تعریف نوسازی
۱-۲-۲) نوسازی روانشناختی
۲-۲-۲) نوسازی اجتماعی
۳-۲-۲) نوسازی سیاسی
۱-۳-۲) آگوست کنت (۱۷۹۸-۱۸۵۷).
۲-۳-۲) کارل مارکس (۱۸۱۸-۱۸۸۳).
۳-۳-۲) هربرت اسپنسر(۱۸۲۰-۱۹۰۳).
۴-۳-۲) امیل دورکیم(۱۸۵۸-۱۹۱۷).
۵-۳-۲) ماکس وبر (۱۸۶۴-۱۹۲۰).
۶-۳-۲) تالکوت پارسونز.
۱-۶-۳-۲) تیپ بندی جوامع از نظر پاسونز.
۷-۳-۲) نیل اسملسر.
۸-۳-۲) برینگتون مور.
جمع بندی..
فصل سوم : سیاست های ضد مذهبی رضاشاه در ایران..
۱-۳) کودکی رضاخان..
۲-۳) دیدگاههای مختلف در مورد زمینه وقوع کودتای ۱۲۹۹٫
۴-۳) گفتمان فکری غرب و ورود آن به ایران..
۱-۴-۳) آخوند زاده (۱۸۱۲-۱۸۷۸م|۱۲۲۸-۱۲۹۵ق).
۲-۴-۳) میرزا ملکم خان (۱۸۳۳-۱۹۰۹|۱۲۴۹-۱۳۲۶ق).
۳-۴-۳) عبدالرحیم طالبوف (۱۸۳۴-۱۹۱۱م|۱۲۵۰-۱۳۲۹ق).
۱-۴-۴-۳) طالبوف : دین و روحانیت..
جمع بندی..
۱-۵-۳) رضاخان و مذهب..
۲-۵-۳) سیاست ضد مذهبی رضاشاه.
۳-۵-۳) مقابله با روحانیت..
۴-۵-۳) مقابله با مذهب..
۱-۶-۳) کشف حجاب..
۲-۶-۳) قیام مسجد گوهرشاد.
۳-۶-۳) طرح متحدالشکل البسه.
۴-۶-۳) دانشکده معقول و منقول..
۵-۶-۳) مؤسسه وعظ و خطابه.
۷-۶-۳) طرح اداره اوقاف..
۸-۶-۳) تخریب مدارس علمی و مساجد و…
۹-۶-۳) تغییر ماههای قمری به ماههای شمسی و…
جمع بندی..
فصل چهارم: سیاست های مصطفی کمال در مقابل مذهب و نیروهای مذهبی..
۱-۴) زندگی نامه مصطفی کمال آتاتورک…
۱-۱-۴) نحوه به قدرت رسیدن آتاتورک…
۲-۴) اندیشه های تجددگرایی در ترکهای جوان..
۱-۲-۴) ضیاء گوکالپ و ناسیونالیسم ترک…
۳-۴) مصطفی کمال و سلطنت..
۴-۴) مصطفی کمال و خلافت..
۱-۴-۴) تخریب مساجد و اماکن مذهبی..
۲-۴-۴) مقابله با دراویشان..
۳-۴-۴) دگرگونی پوشاک…
۴-۴-۴) دگرگونی حقوقی..
جمع بندی..
نتیجه گیری بخش دوم : مقایسه سیاستهای ضد مذهبی در ایران و ترکیه.
وجوه تشابه.
پیشینه نوسازی..
وجوه اختلاف:
تفاوت در شیوه عمل..
تفاوت در ساختار سیاسی دو کشور.
فصل پنجم : دین و سازمان روحانیت در ایران..
مذهب شیعه.
۱-۱-۵) رهبری شیعیان در دوران غیبت..
۲-۱-۵) سازمان مذهبی شیعه.
۳-۱-۵) منابع مالی روحانیون شیعه.
۴-۱-۵) تشکیلات حکومتی روحانیون..
۵-۱-۵) اصولیون و اخباریون..
۱-۵-۱-۵) ویژگیهای مکتب اصول..
فصل ششم: دین و سازمان روحانیت در ترکیه.
۱-۶) مذهب رسمی..
۲-۶) ادیان ،مذاهب و طریقتهای موجود در ترکیه.
۱-۲-۶) شیعیان..
طریقت ها و داراویش…
۱-۳-۶) علویان..
۲-۳-۶) بکتاشیه.
۳-۳-۶) طریقت نقشبندیه.
۴-۳-۶) طریقت نورجی ها
۵-۳-۶) سلیمانجی ها
۶-۳-۶) طریقت تیجانیه.
۷-۳-۶) طریقت مولویه.
۴-۶) اقلیتهای غیر مسلمان..
۱-۴-۶) مسیحیان..
جمع بندی..
نتیجه گیری بخش سوم :
تفاوتهای دین و سازمان روحانیت در ایران و ترکیه.
میزان همگرایی مذهبی..
میزان مبارزه جویی..
میزان استقلال سیاسی و مالی..
فصل هفتم : مقاومت در برابر سیاستهای نوسازی در ایران..
۱-۷) تأسیس جمهوری..
۲-۷) آیة الله نائینی..
۳-۷) آیةالله سید ابوالحسن اصفهانی..
۴-۷) آیةالله شیخ عبدالکریم حائری یزدی..
۱-۴-۷)موضع آیةالله حائری در برابرمسایل سیاسی واجتماعی کشور.
۵-۷) آیةالله شیخ محمد تقی بافقی..
۶-۷) طرقت ها و دراویش…
جمع بندی..
فصل هشتم : مقاومت در برابر سیاست های آتاتورک
۱-۸) مقاومت جدی صورت نگرفت
۲-۸) شورش شیخ سعید.
نتیجه گیری بخش چهارم :
مقایسه مقاومت در ایران و ترکیه در برابر سیاست های ضد مذهبی..
توانای بسیج اجتماعی..
منابع مآخذ.
منابع انگلیسی..
منابع ترکی استانبولی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سکولاریسم


کشف حجاب


ایران


نوسازی


رضا شاه


مصطفی کمال


آتاتورک


ترکیه


مذهب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برچسب‌ها - ketabnak.com

برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک

برچسب‌ها - ketabnak.com

برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک

تارنمای علي ميرفطروس » تازه‌ها

بهشت و صائب تبریزی. شاهنامه و شعرِ زمانِ فردوسی. بیداری ها و بیقراری ها(19)،علی میرفطروس

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل | خدمات دانلود مقاله و خرید مقاله رایگان انلاین | عرضه ...

کشف حجاب در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کشف حجاب در ایران زمانی اتفاق افتاد که رضا شاه قانونی را در ۱۷ دی ۱۳۱۴ به تاریخ ایران تصویب ...

مرجع دانلود کتاب - فصوص الحکم - ابن عربی

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود مقاله ...

علی مطهری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در تاریخ شنبه ۱۴ دی ۹۲ بعد از این که در مجلس شورای اسلامی سخنانی علیه قوه قضاییه مطرح کرده ...

آرشیو موضوعی بیانات - KHAMENEI.IR

آرشیو کلیدواژه‌ها و فیش های موضوعی بیانات ... اهل بیت(علیهم السلام) پایه تقریب مذاهب اسلامی ...

زینت زن=حفظ حجاب((Hejab pix))+عکس+پوستر

حامد زمانی، خواننده ارزشی و جوان کشورمان در آخرین اثر هنری خود به موضوع حجاب و عفاف پرداخته ...

برچسب‌ها - ketabnak.com

برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک

برچسب‌ها - ketabnak.com

برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک

کشف حجاب در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کشف حجاب در ایران زمانی اتفاق افتاد که رضا شاه قانونی را در ۱۷ دی ۱۳۱۴ به تاریخ ایران تصویب ...

پرسمان دانشجويي - اندیشه ی سیاسی

جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا به امروز حامی ملت مظلوم فلسطین بوده است و این حمایت‌ها باعث ...

الف - عناوین ۹۱ کتاب جدید و ۱۳۶ واحد درسی کارشناسی …

ردیف: عنوان درس: کد درس: تعداد واحد: 65: مدیریت بحران‌ها در جمهوری اسلامی ایران: 65: 2: 66: تحلیل ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل | خدمات دانلود مقاله و خرید مقاله رایگان انلاین | عرضه ...

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی

تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت(Zea mays L.) در

بررسی روشهای تدریس دبیران دروس دین و زندگی(1)

دانلود پرسشنامه کمالگرایی هیل

تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت(Zea mays L.) در

دانلود پروژه کارآفرینی تاسیس خدمات کامپیوتری

بهداشت روان

تحقیق درباره انواع خاک

کارت پستال عاشقانه 5

گزارش کارآموزی بانک ملت شیروان