دانلود رایگان


نمونه گزارش تخصصی دبیرعلوم اجتماعی چگونگی علاقه - دانلود رایگاندانلود رایگان نمونه گزارش تخصصی دبیرعلوم اجتماعی چگونگی علاقه مندی سازی دانش آموزانم به درس...در قالب ورد وقابل ویرایش در 24صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی

دانلود رایگان
نمونه گزارش تخصصی دبیرعلوم اجتماعی چگونگی علاقه مندی سازی دانش آموزانم به درس...نمونه گزارش تخصصی دبیرعلوم اجتماعی چگونگی علاقه مندی سازی دانش آموزانم به درس...در قالب ورد وقابل ویرایش در 24صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی
شیوه هاي گرد آوري اطلاعات منابع گرد آوري اطلاعات من دانش آموزان، اولیا دانش آموزان ، همکاران و کارنامه هاي دو سال قبل دانش آموزان که در دفتر مدرسه موجود بود ، می باشد . در این راستا روش هایی که براي جمع آوري اطلاعات استفاده کردم عبارتند از: الف) مشاهده ب) پرسشنامه ج) مصاحبه د) اسنادي الف) مشاهده: در مشاهده سعی کردم رفتارهایی را که بیانگر بی علاقگی دانش آموزان به درس علوم اجتماعی است را مورد توجه قرار دهم و آنها را ثبت کنم و بعد در پی حل آن بر آیم. در ابتداي سال تحصیلی وقتی وارد کلاس شدم مشاهده کردم بسیاري مشغول حرف زدن هستند. از آنها خواستم که سکوت کلاس را رعایت کند و به حرف هاي من توجه کنند با این حال تعدادي هم تذکر مرا نادیده گرفتند وقتی تدریس درس را شروع کردم دانش آموزان توجهی به درس نداشتند و با حرکاتی که داشتند متوجه شدم احساس بی قرار می کنند. دائماً به بهانه هاي واهی با دوستانشان حرف می زند و اجازه خروج از کلاس را می خواهند. در حین تدریس از آنها سوالاتی در زمینه مطالب تدریس شده از آنها می پرسیدم و جوابی نمی دادند و می گفتند متوجه نشدم و من هم مجدداً توضیح می دادم و یا از بعضی دیگر که متوجه شدند می خواستم که توضیح دهند. با این شیوه سعی داشتم آنها را در تدریس فعال سازم و تمایل آنها را بر شرکت در بحث گروهی برانگیزم اما زیاد موفق نبودم. بعد از اتمام تدریس از یکایک دانش آموزان خواستم متن درس را براي کلاس با صداي بلند بخواند از كل دانش آموزان سه نفر می توانستند درس را خوب بخوانند و بقیه دانش آموزان در حد متوسط بودند. اتفاقاً بعداً همین سه نفري که متن درس را بخوبی می خوانند علاقه بیشتري به مشارکت در بحث کلاس از خود نشان می دهند و تلاش دارند پاسخ سوالات مطرح شده را بدهند درست است که ناتوانی در خواندن براي تمام درس ها مشکلاتی به همراه می آورد اما براي درس علوم اجتماعی که بیشتر مفاهیم آن انتزاعی است و دانش آموزان آن را لمس نمی کنند و همچنین فایده اي هم در آن احساس نمی کنند، این مشکلات بیشتراست. ناتوانی در خواندن باعث عدم یادگیري درس و به مرور زمان باعث بی علاقگی به درس علوم اجتماعی شده است. در جلسه دوم هم وارد کلاس شدم وقتی تکالیف دانش آموزان را بررسی کردم دیدم که بسیاري از دانش آموزان باز به جزهمان 3 نفر بقیه تکالیفشان را انجام ندادند. یا اگر هم انجام دادند ناقص انجام دادند و پرسش هم که از درس قبلی به عمل آورد ام، درس یاد نگرفتند و جوابی به سوالات من ندادند وقتی دلیل را از آنها پرسیدم. آنها جواب دادند که ما علاقه اي به درس علوم اجتماعی و کلاسش نداریم چون فایده اي براي ما ندارد و فقط براي قبول شدن شب امتحان مقداري می خوانیم ونمره ي قبولی را می گیرم تا از این درس خلاص شویم. ب) پرسشنامه: در پرسشنامه من سوالات مختلفی را مطرح کردم تا علل این بی علاقگی را در دانش آموزان پیدا کنم و بهتر بتوانم با اقدامات درست به درمان آن بپردازم. پایین بودن سطح آرزوها یکی از عواملی است که باعث بی علاقگی دانش آموزان به تحصیل خصوصاً به درس علوم اجتماعی شده است. بی علاقگی به تحصیل می شود. درس علوم اجتماعی چون داراي مفاهیم انتزاعی است و به نظر آنها ارتباطی با آينده شغلي آنها ندارد بی علاقگی دراین درس بیشتر احساس می شود. عامل دیگري که باعث بی علاقگی دانش آموزان مورد تحقیق من به درس علوم اجتماعی شده شیوه تدریس معلم و چگونگی برقراري ارتباط او با دانش آموزان است. در سال هاي گذشته از روش سخنرانی استفاده شده بود و كمتر از وسایل کمک آموزشی براي ایجاد انگیزه در میان دانش آموزان استفاده مي شد و فقط درس براي آنها توضیح داده مي شد و مقداري نمونه سوال براي آنها مشخص می شد. موضوع دیگري که در پرسشنامه مطرح کردیم که بیانگر عدم تمایل دانش آموزان به کتاب علوم اجتماعی است مربوط به کیفیت محتوا و حجم کتاب و کم بودن ساعت آموزش علوم اجتماعی در طول یک هفته است. کتاب علوم اجتماعی علم امروز دانش آموزان نیست و دانش آموزان احساس بیگانگی با آن می کنند.مطالب این کتاب هم بیشتر جنبه تحلیلی دارند و کمتر جنبه توصیفی دارند و مطالب بصورت داستانی مطرح نشدند و هر چند تصاویر و نقشه هایی در کتاب موجود است ولی دانش آموزان عنوان کردند که این نقشه و تصاویر نمی تواند براي آنها جذاب باشدوتوجه آنها را به خود جلب می کند. حجم کتاب هم با توجه به زمان اختصاص یافته بسیارزیاد است. بخش دیگر از عدم تمایل دانش آموزان به کتاب علوم اجتماعی مربوط به نگاه و برخوردضعیف متولیان آموزشی به این کتاب و عدم اختصاص امکانات و بودجه کافی براي جذاب نمودن این درس است. ج) مصاحبه: مصاحبه را با والدین و همکاران انجام دادم طی دعوتی که از اولیاي دانش آموزان به مدرسه داشتم از 18 نفر 16 نفر در این جلسه شرکت کردند و بیشتر این والدین مادر بودند. آنها عنوان داشتند نمی توانیم کمک هاي لازم را به آنهابکنیم و بیشتر نظارت بر کارهاي دانش آموزان رامحول به مادر می کنند و چون پدر بیشتر وقت خود را صرف کار در بیرون از خانه می کند در نتیجه با خستگی تمام وارد خانه می شود دیگر توان توجه به کار دانش آموز با نظارت بر کار او را ندارد. بیشتر وظایف خود را تامین نیازهاي مادي می دانند. و مادر هم چون بچه ها حرف شنوي کمتري هم از او دارند در نتیجه بی توجه به تحصیل بچه ها و نیز عدم ابراز علاقه به دانش آموازن باعث بی علاقگی به درس خصوصاٌ علوم اجتماعی شده است. تعریف و تبیین واژه هاي کلیدي علاقه: دوست داشتن ها و دوست نداشتن هاي افراد اشاره دارد. علاقه احساس هاي شخصی نسبت به امور است. رجحان هاي فرد درباره فعالیت ها ، نهاده اي اجتماعی یا ( گروه ها یا شامل احساس هاي شخصی نسبت به امور است. (سیف ، علی اکبر. 1382 ، ص 61) روش تدریس: به مجموعه تدابیر منطقی که معلم براي رسیدن به هدف با توجه به ( شرایط و امکانات اتخاذ می کند را روش تدریس می گویند. (شعبانی، حسن. 1382 ، ص 241) ارتباط: عبارت است از فرایند انتقال و تبادل افکار، اندیشه، احساساتی و عقاید دو نفر یا بیشتر با استفاده از علائم و نمادهاي مناسب به منظور تحت تاثیر قراردادن، کنترل و ( هدایت یکدیگر. (شعبانی، حسن. 1382 ، ص 84).... منابع و مآخذ 1. اصغرپور، حمید( 1383 )، مشاوره با دانش آموزان در مدارس (مهارت هاکاربردها) براي معلمان مشهد، موسسه فرهنگی و هنري و انتشاراتی ضریح آفتاب. 2. خیراندیش، عبدالرسول ( 1384 ) آموزش رسمی تاریخ (ضرورت ها و تنگناها)،. رشد آموزش ، شماره 18 3. سیف، علی اکبر ( 1382 )، روش هاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، تهران،آگاه. 4. شعبانی، حسن ( 1382 )، مهارت هاي آموزش و پرورش (روش ها و فنون تدریس) تهران، سمت. 5. لوگال، آندره ( 1379 )، شکست هاي تحصیلی (شناخت و جبران)، ترجمه محمدرضا شجاع رضوي، مشهد، آستان قدس رضوي. 6. ملک محمدي، حمید ( 1384 )، ایفاي نقش، شیوه اي در تدریس اجتماعي ، رشد . آموزش تاریخ 7. نوروزي، جمشید ( 1383 )، کتاب هاي درسی از نگاه تعدادي از. دانش آموزان، رشد آموزش ، شماره 14 8. نوروزي ، جمشید ( 1383 )، کتاب هاي درسی در کشور آلمان، رشد آموزش . شماره 16 نمونه گزارش تخصصی دبیرعلوم اجتماعی چگونگی علاقه مندی سازی دانش آموزانم به درس...در قالب ورد وقابل ویرایش در 24صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی دراین قسمت خریدو دانلودکنید.

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
گزارش تخصصی دبیرعلوم اجتماعی


گزارش تخصصی رایگان علوم


گزارش تخصصی آماده علوم اجتماعی


گزارش تخصصی معلم علوم اجتماعی


نمونه گزارش تخصصی علوم اجتماعی


دانلودگزارش تخصصی علوم اجتماعی


گزارش تخصصی علوم رایگان


گزارش تخصصی علوم اجتماعی آماده


گزارش تخصصی شیوه نوین تدریس


گزارش تخصصی ایجادشوق وانگیزه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت ریاضی سوم دبستان؛ ارزش پول.

معرفی مکان های مذهبی در یزد

تشریح کامل مسائل کتاب انتقال حرارت هولمن فایل

تحقیق درباره کودتای

دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر انقلاب اسلامی pdf

دانلود کتاب سیگنال و سیستم فارسی

مقاله مبادله وچگونگي اداء آن 8ص

بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ،

طرح توجیهی زنان کارآفرین

مقاله درباره تاریخ نگارش و جمع آوری قرآن