دانلود رایگان


الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی... - دانلود رایگاندانلود رایگان نظر به اهمیت فناوری در صنایع دفاعی و درنتیجه در اقتدار و امنیت کشور، اکتساب فناوری در این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، مبادله فناوری م

دانلود رایگان
الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی...چکيده: نظر به اهمیت فناوری در صنایع دفاعی و درنتیجه در اقتدار و امنیت کشور، اکتساب فناوری در این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، مبادله فناوری میان صنایع و سازمان های دفاعی جایگاه ویژه ای دارد و فن بازار دفاعی ابزار مهمی برای اکتساب فناوری در این بنگاه ها به حساب می آید. از سوی دیگر، آن‏گونه که تجارب گذشته نشان می دهد، فن بازار دفاعی بومی عملکرد مناسبی نداشته است. از این‏رو، بررسی عمیق تر تجارب فن بازارهای دفاعی و مطالعۀ عوامل مؤثر در موفقیت آن ها مورد توجه قرار گرفت تا از این طریق راه کارهایی برای ارتقای کارایی و اثربخشی فن بازارهای دفاعی تبیین شود. بنابراین،جايگاهنهادهایمیانجيدرنظامعلم،فناوریونوآوریازطريقمرورادبیاتشناساييوعواملمؤثردرموفقیتفنبازار به عنوان یک نهاد میانجی بررسی شد. درادامه،تحلیل محتوایمصاحبه با گروهيازخبرگاندفاعي نشان داد که فعالیت هایفن بازاردفاعيدر کشورموفق نبوده و اساساًموفقیتفن بازاردفاعيتحتتأثیر عواملطرفعرضه،عواملطرفتقاضا،عواملمحیطي(خارجي)وسازوکارهایداخليفن بازار- يعنيهمانعوامل مطرح در ادبیات-قرارداردوعاملديگریدر این امر دخیل نیست. درمرحله بعد،پرسشنامه ایجهتاندازه گیریعواملمؤثربرموفقیتفن بازارطراحی وبین220نفرازدست‏اندرکاران فن بازاردفاعيتوزيعشد. ازاينتعداد،142پرسشنامهقابل قبول جمع آوریشد. تحلیلعامليتأيیدیمناسببودنمتغیرهایمشاهده گررابرایهمۀمتغیرهاینهفته (مکنون)نشانداد. همچنینمدل‏سازیمعادلاتساختارینشاندادکهاولاً،موفقیتفن بازاردفاعيمستقیماًتحتتأثیرعواملطرف عرضه،عواملطرفتقاضاوسازوکارهایداخليفن بازارقراردارد؛وثانیاًعواملمحیطي(خارجي)صرفاًازطريق اينعواملبرموفقیتفن بازاردفاعيتأثیرمي‏گذارند.تحلیل‏هایانجامشده،تأثیرمستقیمعواملمحیطي(خارجي) رابرموفقیتفن‏بازاردفاعينشاننداد.
کلیدواژه ها: فن بازار، دفاعی، خرید، فروش، بازاریابی، فناوری، موفقی
فهرست مطالب
فصل اول طرح و کليات تحقيق
1
1-1 مقدمه
2
2-1 ضرورت تحقيق
2
3-1 بيان مسئله
5
4-1 اهداف تحقيق
6
5-1 سوالات و فرضيات تحقيق
6
6-1 مدل مفهومي تحقيق
8
7-1 روش تجزيه تحليل داده ها
13
8-1 مراحل انجام تحقيق
13
9-1 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح
14
فصل دوم مباني نظري پژوهش و مروري بر تحقيقات پيشين
16
1-2 مقدمه
17
2-2 مفهوم فناوری
18
3-2 بازار فناوری
20
4-2 نهادهاي ميانجي بازاريابي فناوري
22
5-2 ميانجيگري سيستماتيك
23
1-5-2 كاركردهاي سازمان هاي ميانجي
24
2-5-2 ميزان تمركز بر ميانجي‏گري
26
3-5-2 ارتباط با محيط نهادي
26
4-5-2 تأثير بر فرايند نوآوري
27
5-5-2 نقش‏های نهادهای میانجی در تجاری‏سازی فناوری
28
6-5-2 نوع‏شناسي ميانجي‏هاي بازاريابي فناوري
30
30
31
31
32
32
32
33
33
33
34
34
35
35
6-2 فن بازار
36
1-6-2 ضرورت وجود فن بازار
36
2-6-2 مفهوم فن بازار
39
3-6-2 وظايف و کارکردهاي فن بازار
40
4-6-2 انواع فن بازار
41
5-6-2 تفاوت فن بازار با ساير بازارها
43
6-6-2 فن بازار، نظام نوآوري و نقش دولت
44
7-6-2 گستره خدمات فن‏بازار
47
8-6-2 مطالعات تطبیقی فن بازار در جهان
49
9-6-2 مطالعات تطبیقی فن‏بازار دفاعی در جهان
60
10-6-2 تجربه فن‏بازار دفاعی در جهان
64
11-6-2 دلایل موفقیت فن‏بازار در کشورهای غربی
67
12-6-2 مدل هاي پياده سازي فن بازار
72
13-6-2 عوامل مؤثر بر موفقيت فن‏بازار
74
14-6-2 چارچوب تحلیلی برای ارتقای فن‏بازار
78
15-6-2 ذي‏نفعان فن‏بازار
79
7-2 فن بازار در ايران
83
1-7-2 اسناد بالادستي
83
2-7-2 وضعيتکشوردرزمينه‏يفنبازار
95
3-7-2 محدوديت‏هاي فعاليت فن‏بازارها در ايران
114
4-7-2 پژوهش هاي انجام شده
116
8-2 جمع‏بندی ادبیات
125
فصل سوم روش تحقیق
127
1-3 مقدمه
128
2-3 نوع روش
128
3-3 مراحل انجام تحقيق
130
1-3-3 چارچوب مفهومی تحقیق
131
2-3-3 عملياتي كردن (سنجش) مفاهيم
139
3-3-3 روش گردآوری داده‏ها
144
4-3-3 ابزار گردآوری داده ها
144
5-3-3 پایایی و روایی ابزار سنجش
144
6-3-3 جامعه و نمونه آماری
147
7-3-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
148
فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
150
1-4 مقدمه
151
2-4 تحلیل مصاحبه‏ها
151
1-2-4 روایی و پایایی تحلیل محتوا
152
2-2-4 یافته‏های تحلیل محتوا
156
3-4 تحلیل پرسشنامه‏ها
156
4-4 آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق
161
5-4 تحليل عاملي تاييدي ( بخش اندازه‏گیری مدل)
165
1-5-4 تحليل عاملي تاييدي عامل موفقيت فن‏بازار
167
2-5-4 تحليل عاملي تاييدي عامل طرف عرضه
169
3-5-4 تحليل عاملي تاييدي طرف تقاضا
172
4-5-4 تحليل عاملي تاييدي سازوکارهاي داخلي فن بازار
174
5-5-4 تحليل عاملي تاييدي عوامل خارجي
176
6-4 تحليل مسير تاثيرگذاري عوامل مؤثر بر موفقيت فن بازار (بخش ساختاری)
179
1-6-4 ارزيابي مدل با اعداد معناداري t
180
2-6-4 معيار يا R Squares
182
3-6-4 معيار
182
4-6-4 معیار افزونگی
183
7-4 ارزیابی برازش بخش کلی مدل
183
8-4 ارزيابي تاثيرگذاري متغيرهاي ميانجي با آزمون سوبل
184
9-4 آزمودن فرضيه‏ها
184
10-4 جمع‏بندی
187
فصل پنجم: جمع‏بندی و نتیجه‏گیری
190
1-5 مقدمه
191
2-5 نتایج حاصل از مرور ادبیات
192
3-5 نتایج تحلیل آمار توصیفی
193
4-5 نتایج تحلیل عاملی تأییدی
193
5-5 نتایج حاصل از تحلیل مسیر
195
6-5 نتایج و تفسیر آزمون فرضیه‏های تحقیق
195
7-5 نتایج حاصل از مصاحبه و تحلیل محتوا
196
8-5 نتایج بر مبنای مدل نهایی
198
9-5 پیشنهادهای تحقیق
198
1-9-5 پیشنهادهای اجرایی
198
2-9-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
201
3-9-5 محدودیت‏ها
201
4-9-5 نوآوری­های تحقیق
پیوست اول: پرسش‏نامه
202
پیوست دوم: بررسی تاثیر عوامل بر موفقیت فن‏بازار از طریق رگرسیون چند متغیره
206
منابع
209
شماره
عنوان
صفحه
شماره
عنوان
صفحه
1-1. مقدمه نظر به اهمیت و تأثیر فناوری در صنعت دفاعی و درنتیجه در اقتدار و امنیت کشور، اکتساب فناوری به هر شیوه ای که انجام شود، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر، مبادلات و همکاری های فناورانه میان صنایع و سازمان های دفاعی به عنوان مکانیزمی برای اکتساب فناوری، جایگاه ویژه ای دارد.
در این میان، فن بازار دفاعی ابزار مهمی در جهت افزایش تعاملات بنگاه ها و اشاعه فناوری به حساب می آید.
با این‏حال، آن‏گونه که تجارب گذشته نشان می دهد، در کشور ما فن بازارهای دفاعی و غیردفاعی، عملکرد مناسبی نداشته و مبادلات و همکاری های فناورانه، چه در بخش دفاعی و چه در بخش غیردفاعی مطلوب نبوده است.
با توجه به موارد فوق، بررسی تجارب فن بازارهای دفاعی و مطالعۀ عوامل مؤثر در موفقیت آن ها مورد توجه محقق قرار گرفت تا شاید از این طریق راه کارهایی برای ارتقای کارایی و اثربخشی فن بازارهای دفاعی طراحی و اجرا شود.
به بیان دیگر، مسئلۀ این تحقیق عدم موفقیت فن بازار دفاعی بوده و محقق تلاش کرده است با مشخص کردن عوامل مؤثر بر موفقیت یا عدم موفقیت فن بازار های دفاعی، راهکار یا الگویی را برای ارتقاء عملکرد آن ها ارائه نماید تا از این راه موجبات افزایش نرخ مبادلات فناوری بین بنگاه های دفاعی فراهم گردد.
این نوشتار از پنج فصل تشکیل شده است. ادامۀ این فصل؛ یعنی فصل اول، به تشریح کلیات تحقیق اختصاص دارد. در فصل دوم، پیشینه و ادبيات تحقیق مرور می شود. در فصل های سوم و چهارم، روش تحقیق و نتایج آن مدنظر قرار می گیرد و سرانجام اینکه در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادهای محقق، ارائه خواهند شد.
2-1. ضرورت تحقيق جنبه­های سلبی ضرورت و اهمیت تحقیق :
در صورتیکه فن­بازار به خوبی عمل نکند با توجه به حجم وسیع فناوری های مورد نیاز و نیز نیازهای مشترک فناورانه در صنایع مختلف ودجا؛ مجبور به دستیابی تکراری فناوری به وجود می آید: و این یعنی تحمیل زمان اضافه به طرح های تحقیقاتی فناورانه و به تبع آن یعنی طولانی شدن دستیابی به محصول و سامانه دفاعی و به تبع آن بالا بردن ریسک زمانی تحویل محصول به نیرو و به تبع آن منجر به احتمال عدم رضایت نیرو و کاهش اطمینان نیرو به سرموعد تحویل گرفتن محصولات دفاعی خواهد شد.
دستیابی تکراری به فناوری یعنی صرف بودجة بسیار بیشتر از بودجة مورد نیاز برای مبادله. در صورتیکه فن­بازار به خوبی عمل نکند برای فناوری های مورد نیاز مشترک نیازمند بودجه­های دو برابر می­باشیم. در چنین شرایطی دو آسیب بوجود می­آید 1. منابع محدود و فشار مالی به ودجا در جایی که به طور منطقی جایی برای آن نیست و این یعنی بهره­وری پائین بودجه در صرف در دستیابی به قدرت دفاعی 2. ریسک دستیابی به بودجه در پروژه­های اکتساب فناوری وجود دارد و در صورت نبود منابع، تأخیر پروژه همان وقایعی را رقم می­زند که در بالا در خصوص تأخیر زمانی پروژه اشاره گردید. بدین وسیله ودجا در طرح­هایی اقبال خود را در خطر می­بیند که فناوری را پیش از آن در خود توسعه داده است و این یعنی نبود یک سازوکار مناسب که بتوان فناوری را به اشتراک گذاشت و از آن بهره برداری نمود.
نداشتن الگوی مناسب برای مبادله یعنی صرف مغزافزار برای تحقیق در موضوعاتی که پیش از آن آموخته و مسلط شده است. این یعنی مشغول نمودن مغزافزار و واماندن آن از کار بر روی تحقیقات مهم، بکر، اصیل و جدید واقعی. متخصصین و محققین دفاعی باید با بهینه­ترین وجه درگیر در دستیابی به فناوری های مورد نیاز گردند. در شرایطی که نتوان فناوری­های موجود را برای نیاز در صنایع دیگر مبادله نمود سهمی از تمرکز توان علمی صرف موضوعاتی می­شود که پیش از آن کسب گردیده است. این یعنی گرانقیمت­ترین منبع تحقیق و توسعه را صرف اقدامی تکراری نمودن.
عدم توفیق فن­بازار یعنی عدم بهره­برداری مناسب از دارایی­های فناورانه و صرف فرصت هایی که در شرایط سیاسی، منطقه­ای و جهانی جمهوری اسلامی بسیار خطیر بدست می­آید بر داشته­های فناوری بجای تحقیق روی مباحث بسیار مهم تر. در شرایطی که استکبار جهانی به خوبی متوجه اقتدار روزافزون علمی جمهوری اسلامی شده است و به بهانه­های مختلف زمینه­های کندی و توقف پیشرفت پرشتاب علمی را مهیا می­نماید از فرصت­های اندک باید حداکثر استفاده را نمود
دستیابی تکراری به فناوری یعنی توسعة فرهنگ خودگرایی و دوری از شبکه­گرایی و روحیة کار مشترک و به اشتراک­گذاری فناوری. دورة تحقیقات تک­تخصصی و تحقیقات فردی گذشته و نسل تحقیق و توسعه از این منظر، مشارکت و تحقیقات مشترک و به ­اشتراک­گذاری دستاوردهای تحقیقاتی را تأکید دارد. در این مقطع هر حرکت روبه­ فُراداگرایی یعنی توسعة فرهنگ خودگرایی مغبون بوده و این یعنی باور عدم امکان با همدیگر فعالیت نمودن. با نبود امکان مبادلة فناوری، زمینه­های فرهنگی این جریان فکری تقویت گردیده جامعة دفاعی خانواده­ای را ماند که برای هر وعدة غذا؛ چندباره طبخ غذا می­نماید.
نداشتن سازوکار مناسب برای مبادله یعنی اشغال ظرفیت­ها یا ایجاد زیرساخت‏هایی که باید صرف مباحث دیگر غیرتکراری بشود. با توسعة فناوری‏های نو و بدیع زیرساخت‏های مورد نیاز هم تجدید و در مواردی اختصاصی یک گروه فناوری می­گردد. با هم­افزایی فناوری‏های جهشی و ارتقایی مختلف در ایجاد سامانه­های جدید بدون شک زیرساخت‏های متنوعی برای دستیابی آن نیاز بوده اگر امکان مبادله فناوری به خوبی فراهم نیاید هزینه و زمان و فضای بسیاری برای ایجاد زیرساخت‏هایی نیاز است که فناوری‏های تکراری را دست می­دهند.
پائین بودن سطح مبادلات فناوری بین صنایع دفاعی یعنی احتمال بالای ناکارآمدی در مبادلة فناوری در مقیاسی بزرگ تر که همان بخش ملی باشد. اگر نتوان جریان مبادلة فناوری را در بخش دفاعی به خوبی ایجاد نمود ظرفیت بهره­برداری از مخزن فناوری ملی و امکان مبادله با آن از دست داده خواهد شد. وضعیتی که در حال حاضر در بخش ملی نیز شاهد آن هستیم. در بخش ملی نیز فن­بازارهایی وجود دارد اما نتوانسته است زمینة مبادلة داشته­های فناوری را با نیازمندی‏های به آن فراهم آورد. لذا در این شرایط شاهد آن هستیم که هر دانشگاهی یا مرکز تحقیقاتی یا صنعتی، بدون بهره­گیری حداکثری از توانمندی‏های فناورانه موجود توسعة فناوری را در دستور کار دارد. البته این موضوع در سطح علم هم وجود دارد.
دستیابی تکراری به فناوری یعنی کاهش ضریب نوآوری. وقتی بخش از ظرفیت مغزافزاری، نرم­افزاری، دانش­افزاری و سازمان­افزاری درگیر اکتساب فناوری‏هایی بشود که پیش از آن کسب شده است تقریباً می­توان گفت این میزان از ظرفیت در فرآیند نوآوری مشارکت نمی­کند. و این ضریب نوآوری را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
تحقیقات مجدد یعنی کاهش جریان دانش جدید در مخزن دانشی ودجا. در شرایطی که بخشی از دانش تولیدی، مشابهت با دانش تولیدی پیش از خود داشته باشد پس بخشی از دِبی جریان دانشی وارده به ودجا گویی عملاً از ظرفیت اضافه نمودن دانش خارج گردیده به مثابه آن که بخشی از مجرای دانشی دچار حباب­زدگی و یا گرفتگی شده باشد.
با توجه به موارد فوق از آنجا که یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت فن­بازار نبود الگویی برای ارتقاء کمیت و کیفیت مبادلات فناوری می­باشد از این رو عدم انجام تحقیق فوق ما را از داشتن الگوی مناسب محروم خواهد نمود. از این رو تمامی موارد فوق جنبه های سلبی تحقیق مورد نظر به حساب می­آید.
جنبه­های ایجابی ضرورت و اهمیت تحقیق :
مطالب فوق، اهمیت فن بازار را به عنوان مکانیزمی برای رویارویی با چالش های مذکور نشان می دهند. از طرف دیگر، رونق فن بازار دفاعی می تواند عامل مهمی در افزایش تعاملات بنگاه ها و اشاعه فناوری و درنتیجه عامل مؤثری در انتقال تجارب و یادگیری فناورانه باشد که این مسئله بر اهمیت فن بازار دفاعی و ضرورت پرداختن به آن می افزاید.
برای بیان جنبه­های ایجابی تحقیق باید به این نکته اشاره داشت که اهمیت و ضرورت این تحقیق ناشی از اهمیت و ضرورت رونق یافتن فن بازار دفاعی بوده است که خود ناشی از موارد زیر است:
 • فن بازار به عنوان یک مکانیزم اطلاع رسانی، بنگاه های دفاعی کشور را از توانمندی های یکدیگر و نیز توانمندی های سایر بنگاه ها و نهادها مطلع می سازد؛
 • فن بازار از دوباره کاری و موازي كاري تحقيقاتي يا انتقال فناوري چندباره از خارج به داخل جلوگیری می کند؛
 • فن بازار بستری برای یادگیری فناورانه بنگاه های دفاعی از یکدیگر فراهم می سازد؛
 • فن بازار موجبات اکتساب سریع فناوری را فراهم آورده و از این طریق تحقق اهداف دفاعی را تسریع می کند؛
 • فن بازار با فراهم آوردن امکان فروش فناوری به تأمین منابع مالی بنگاه های دفاعی کمک می کند؛
 • فن بازار از انباشت بدون استفاده فناوري در دانشگاه ها، مؤسسات تحقيقاتي و سازمان ها و بنگاه هاي دفاعی جلوگيري می كند؛
 • فن بازار با كمك به فروش مكرر فناوري، هزينۀ توسعۀ آن را براي توسعه دهنده و هزينۀ خريد آن را براي صاحب فناوري جبران می كند؛
فن بازار با فراهم آوردن امکان خرید فناوری های غیرکلیدی، امکان تمرکز بنگاه های دفاعی را بر فناوری های کلیدی فراهم می سازد
3-1. بيان مسئله اهمیت و توسعة فناوری در بخش دفاعی بسیار حائز اهمیت و تأثیر آن بر تقویت بنیة دفاعی روزافزون است. اقتصاد دفاعی تأثیرپذیری بالایی از فناوری دارد بدین ترتیب که فناوری های نو و بدیع باعث ایجاد قابلیت­های جدیدی در سامانه­ها شده به بیانی موجب ارتقاء، بهبود و جهش در نوآوری های سامانه­ای شده و این تغییرات و در برخی موارد تحولات، شدیداً می تواند نیروی مسلح را در پیاده­سازی سناریوهای خودیاری داده و حتی سناریوهای متنوعی را پیش روی نیرو قرار دهد. در چنین شرایطی اقبال محصولی نیروهای مسلح به وزارت دفاع افزایش یافته و درخواست محصولات جدید مبتنی بر فناوری های نو افزایش یافته بازار محصولات نوین و اقتصاد دفاعی پررونق می­گردد. نیروهای مسلح نیز با قدرت و اعتماد به نفس بالاتری برای مقابله و دفاع آمادگی یافته و با ارائة سامانه­های جدید بازدارندگی ایجاد می­گردد.
بخش دفاعی از دیرباز پیشتاز و پیشرو در دستیابی به فناوری نو بوده است بدین ترتیب سرریز فناوری های دفاعی سبد فناوری های ملی را افزایش داده نرخ رشد فناوری ملی را نیز به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می دهد.
فناوری با داشتن چنین جایگاه کلیدی مواجه با چند مقولة مهم است : هزینة دستیابی به فناوری های جدید بسیار بالا بوده؛ زمان دستیابی فناوری برای صنعت دفاعی 5 تا 10 بوده؛ شرایط دستیابی در این مقطع زمانی بسیار ناپایدار و متغیر و تحت تأثیر عوامل سیاسی و تحریم بوده؛ شرایط اقتصادی کشور محدودیت در بودجه و منابع فناوری ایجاد نموده؛ هزینه­های سرسام­آور و روبه افزایش غیرتحقیقاتی و پشتیبانی عمومی که تنه به تنه محور بودجه­ای تحقیقات و نوآوری می­زند عاملی دغدغه­آور برای توسعة فناوری شده؛ عمر فناوری بدلیل نرخ بالای نوآوری بسیار کوتاه می­باشد.
یکی از اقدامات مهمی که وزارت دفاع در 10 تا 15 سالة گذشته انجام داده تلاش برای اشتراک­گذاری فناوری و افزایش بهره­وری اقتصاد فناوری است. ارزش اقتصادی فناوری دو وجه دارد 1. ارزش حاصل از توسعه تسلیحات و تجهیزات که به قدرت دفاعی کمک شایانی می کند؛ و اقتصاد دفاعی را بارور می‏نماید2. وجه دیگر ظرفیت اقتصادی ارزش حاصل از فروش فناوری است. یعنی تولید ثروت مستقیم از فروش فناوری.
علی رغم این تلاش ها شواهد غیررسمی حاکی از آن است که مبادلات و همکاری های فناورانۀ میان صنایع دفاعی و غیردفاعی، وضعیت مناسبی ندارد. این در حالی است که دستیابی بخش دفاعی به فناوری های نو و بدیع بالا بوده و نیازهای بنگاه های دفاعی و غیردفاعی به انواع فناوری­ها روبه افزایش است؛ در این خصوص فعالیت های قبلی برپایی فن بازار اعم از برگزاری همایش­ها و نمایشگاه­های فناوری؛ کارگاه­های مدیریت تجاری­سازی و اقدامات دیگر فن­بازار نتوانسته است به خوبی فضای مبادله­ای مناسبی را ایجاد کرده و توازن منطقی بین نرخ رشد فناوری و نرخ مبادلة آن ایجاد نماید. از این رو ارزش مالی ناشی از مبادلات فناوری، رقم ناچیزی را در سبد درآمدهای سازمان های دفاعی به خود اختصاص داده است.
با توجه به مطالب فوق ضرورت دارد تا فاصلة بین نرخ دستیابی به فناوری و نرخ مبادلة آن کم شود. از آنجا که فن­بازار یکی از سازوکارهای اصلی در ارتقاء سطح مبادلات فناوری به حساب می­آید لذا مسئلة تحقیق عدم موفقیت در کمیت و کیفیت مبادلات فناوری با استفاده از سازوکار فن بازار می­باشد.
4-1. اهداف تحقيق
 • ارائه یک الگوی مفهومی برای شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد فن بازارهای دفاعی
 • آسیب شناسی فن بازارهای دفاعی گذشته
 • پیشنهاد راهکار های مناسب برای بهبود عملکرد فن بازار دفاعی
 • زمینه سازی برای ترویج و اطلاع رسانی فن بازار دفاعی
5-1. سؤالات و فرضيات تحقيق
الف) سؤال اصلي تحقيق:
ب) سؤال هاي فرعي تحقيق:
جدول 1-1 .فرضيه هاي تحقيق و پشتوانة ادبیاتی آن ها
فرضیه
ادبیات
6-1. مدل مفهومي تحقيق چارچوب نظري، شبكه اي منطقي، توصيفي و پرورده از روابط موجود ميان متغيرهايي است كه در پي فرايندهايي چون مصاحبه، مشاهده و بررسي پيشينه (مرور ادبيات) شناسايي شده اند. در فرايند تحقيق، لازم است پس از شناسايي متغيرهاي مناسب، شبكه اي از روابط ميان متغيرها تدوين شود تا بتوان فرضيه هاي مرتبط با آن ها را پديد آورده و سپس آزمود (سكاران، 1386 صفحه 94).
با توجه به سؤال تحقيق، "موفقيت فن بازار" به عنوان متغير وابستۀ اين پژوهش در نظر گرفته شد. از سوي ديگر، با توجه به ادبيات موضوع، عملكرد و درنتيجه موفقيت فن بازارها و به طورکلی "نهادهاي ميانجي بازاريابي فناوری"[1] تحت تأثیر "عوامل طرف عرضه" و "عوامل طرف تقاضا" قرار دارد (Klerk & Leeuwis, 2009; Edler & Georghiou, 2007; Mowery, 1992؛ حسيني و سهرابي 1382). به علاوه، موفقيت نهادهاي فوق تحت تأثیر عوامل و سازوكارهاي دروني آن ها نيز مي باشد ( Munkongsujarit& Srivannaloom, 2011؛موحدي و طباطبايي 1389). در این تحقیق بررسی این عوامل و عوامل احتمالی ناشناختة دیگر در بخش دفاعی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. از طرف ديگر، از آنجا كه نهادهاي ميانجي بازاريابي فناوری و به طور خاص فن بازار، در خلأ عمل نمي كنند، مي توان چنین پیش‏بینی نمود كه تحت تأثیر شرايط محيطي نيز قرار دارند؛ به عبارت ديگر، موفقيت فن بازارها به مساعد بودن عوامل محيط بيروني نيز بستگي دارد. اين عوامل محيطي كه شامل عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فناوریه مي باشند، که در این تحقیق و بعد از تعمیق و تدقیق ابعاد آن؛ در ساخت موضوعات محوری پرسشنامه از آنها استفاده می­گردد.
به اين ترتيب و بر اساس سنتز مفاهیم ازادبیات چارچوب نظري يا مفهومي تحقيق حاضر از 5 مفهوم[2] (متغیر) اصلي به شرح زير تشكيل گردید:
1) موفقيت فن بازار: كه منظور از آن بالا بودن كميت و كيفيت مبادلات فناوری انجام شده از طريق فن بازار در يك دوره زماني مشخص است؛
2) عوامل طرف عرضه: كه به كليه عوامل مؤثر بر عرضۀ فناوری توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در فن بازار اشاره دارد؛
3) عوامل طرف تقاضا: كه به كليه عوامل مؤثر بر تقاضاي فناوری در فن بازار اشاره دارد؛
4) عوامل و سازوكارهاي دروني: منظور از این موارد، كليۀ عواملي است كه طرف عرضه را به طرف تقاضا متصل كرده و موجب تسهيل مبادلات فناوری مي شوند؛
5) عوامل محيطي: منظور از اين عوامل، عواملي غير از عوامل طرف عرضه و تقاضا است كه با تأثیر نهادن بر طرف عرضه، طرف تقاضا و سازوكارهاي دروني و يا به طور مستقيم بر موفقيت فن بازار تأثیر مي گذارند.
بدیهی است تأئید موارد فوق در مسیر تحقیق انجام شده و میزان تداخل و مشارکت آنها و عوامل احتمالی دیگر در میزان موفقیت فن­بازار در فرآیند تحقیق بدیت می­آید.
گام اول: شناسايي مفاهيم؛
گام دوم: تعريف مفاهيم؛
گام سوم: مشخص كردن روابط بين مفاهيم؛
گام چهارم: عملياتي كردن (قابل اندازه گيري كردن) مفاهيم.
شكل 1-1. مراحل توسعه چارچوب نظري
با توجه به آنچه گفته شد، گام هاي اول و دوم؛ یعنی شناسايي و تعريف مفاهيم، برداشته شدند. از سوي ديگر با توجه به مطالبي كه در مورد تأثیر متغيرهاي مستقل تحقيق بر متغير وابسته در ابتداي اين بخش گفته شد، پیش‏بینی می‏شود روابط بين متغيرهای اصلی (مفاهيم) مطابق شكل 2-1 در نظر گرفته شد.
سیاست ها
طرف عرضه
موفقيت فن بازار
طرف تقاضا
شکل 2-1. طرح اولیۀ روابط متغیرها
این طرح اولیة روابط بین متغیرها از تحقیق(Mowery 1992) استنتاج گردید. با توجه به نظر موريبه طورکلی براي توسعۀ نوآوري (شامل اكتساب فناوری و فروش فناوری) بايد به دو طرف عرضه فناوری و تقاضاي فناوری توجه نمود و سياست هايي را براي اين دو طرف اتخاذ كرد؛ همچنین، طرف عرضه و تقاضای فناوری و سیاست های حاکم بر فضای مبادله بر موفقیت این نوع از مبادلات مؤثر است.
علاوه بر اين، مؤلفان ديگري بر اهميت توجه به دو طرف عرضه و تقاضا در ارتباط با نهادهاي ميانجي (شامل فن بازار) تأكيد كرده اند كه از آن جمله مي توان به (Johnson, 2008)، (Edler & Georghiou, 2007)، (Klerkx &Leeuwis, 2009) و (حسيني و سهرابي 1382) اشاره كرد.
آن گونه كه ادبيات مديريت استراتژيك نشان مي دهد (مثلاً David, 2000)، عملكرد و موفقيت نهادها تحت تأثیر عوامل محيط داخلي و خارجي قرار دارد. به علاوه، برخي مقالات مرتبط با نهادهاي ميانجي و فن بازار نيز مشخصاً به تأثیر عوامل داخلي و خارجي اشاره كرده اند كه مي توان از (Munkongsujarit & Srivannadloon, 2011) ،(Bidault, fischer1994)و (موحدي و طباطبايي 1389) نام برد.
سازوکارهای داخلي
طرف عرضه
موفقيت فن بازار
عوامل خارجي
طرف تقاضا
شکل 3-1. ارتباط متغیرها در مدل های ساختاری
باید توجه داشت که منظور از "طرف عرضه"، نهادهايي همچون بنگاه ها، مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها است كه فناوری را در فن بازار عرضه مي كنند و منظور از "عوامل طرف عرضه" عواملي است كه بر عرضۀ فناوری توسط اين عرضه كنندگان بالقوه تأثیر مي گذارد. با توجه به ادبيات مديريت فناوری اين عوامل شامل جذابيت (انگيزه) و توانمندي (منابع) است؛ همچنين "طرف تقاضا" به نهادهاي متقاضي فناوری -عمدتاً بنگاه ها- اشاره دارد و منظور از "عوامل طرف تقاضا" نيز عواملي مثل نياز، انگيزه و منابع است كه منبعث از ادبيات مي باشد (Tschirky, 1998)؛ همچنین، در پژوهشی که در داخل کشور انجام شده برای سازوکارهای داخلی و عوامل خارجی، شاخص ها و ابعادی در نظر گرفته شده است (خداد حسینی 1388).
كميت مبادله
كيفيت مبادله
گام بعدی، مشخص کردن مدل سنجش متغیرهای پنهان با استفاده از معیارهای مدل های ترکیبی و انعکاسی بود. از جملة این معیارها که برای ساختار انعکاسی طرح گردیده است، می­توان به موارد زیر اشاره نمود (حنفی­زاده 1389):
 1. مسیر علّی از ساختار به شاخص­ها است.
 2. تغییرات در شاخص ها نباید موجب تغییرات در ساختار بشود.
 3. شاخص­ها تعویض­پذیرند (عوض یا حذف شوند).
 4. تغییر در یک شاخص می­تواند موجب تغییر در سایر شاخص ها شود.
با توجه به معیارهای فوق، مدل سنجش متغیرهای پنهان در این تحقیق، از نوع انعکاسی بود. برای سنجش متغیرهای مکنون از متغيرهاي آشكار (قابل مشاهده) استفاده شد. براي مثال؛ برای موفقيت فن بازار با توجه به اهدافي كه فن بازار دنبال مي كند، از دو متغير كميت و كيفيت مبادله استفاده گردید.
موفقيت فن بازار
کمیت مبادله
كيفيت مبادله
تعداد مبادلات
حجم ريالي مبادلات
رضايت طرف عرضه
رضايت طرف تقاضا
شکل 4-1. الگوي اوليه (ارتباط ميان عوامل و متغيرهاي تأثیرگذار)
جدول 2-1. عملياتي كردن مفاهي
7-1 روش تجزیه و تحلیل داده‏ها
برای بررسي ادبيات و سوابق نظري تحقيق از مطالعات کتابخانه‏ای، برای مصاحبه با خبرگان فن بازار دفاعي از روش تحليل محتوا، و برای مدل سازي و آزمون فرضيات از روش های تحليل عاملي تأييدی و تحليل مسير و نرم افزارهای لیزرل و پی‏ال‏اس استفاده شد.
8-1. مراحل انجام تحقيق

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
الگویی برای کسب موفقیت


فن بازار دفاعی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد اندازه گیری سیستم قدرت

117 رابطهای پیشنهادی برای طراحی كف مشبك تحت اثر

تحقیق فوائد ورزش

دانلود مقاله و پروژه دالها

طرح توجیهی فراوی زرشک

پایان نامه فرودگاه بین المللی

پاورپوینت رایگان استفاده از براده برداری و نورد

خلاصه کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی ( روشها و

رژیم غذایی ورزشی برای کاهش وزن مخصوص گروه خونی A

تحقیق درباره مقایسه شترمرغ با طیور