دانلود رایگان


تاثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در - دانلود رایگاندانلود رایگان تلاش براي بهبود عملكرد، از روزهاي اول شكل گيري رشته مديريت به عنوان اصلي خدشه ناپذير مطرح بوده كه هر روز وارد مباحث جديدتري مي‌شود

دانلود رایگان
تاثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در صنعت بيمهفهرست مطالب
گيري و پيشنهادات
فهرست جداول
فهرست اَشكال
فهرست نمودارها
چكيده
واژگان كليدي: هوش هيجاني، اعتماد سازماني، عملکرد، صنعت بيمه.
1-1) مقدمه
1-2) بيان مساله
[1] (كرامتي و همكاران، 1391؛ نصراله پور، 1386؛ Mayer and Salovey, 1997) و اعتماد[2] (Heffernan et al., 2012) است. هوش هيجاني تنها يك ويژگي مثبت نيست بلكه مجموعه اي از توانايي هاي استدلالي و هيجاني متمايز است و نسبت به هوش اجتماعي توجهي بيشتر به مسائل اساسي هيجاني و فرونشاندن مشكلات شخصي و اجتماعي افراد دارد. افراد داراي هوش هيجاني بالا در داشتن رضايت بيشتر از زندگي، بهره مندي از محيط خانوادگي و شريك شدن در احساسات اطرافيان نسبت به ديگران متفاوتند و معمولاً افرادي منظم، خونگرم، موفق، با انگيزه و خوش بين هستند (Salaski and Gartwright, 2003). هوش هيجاني عاملي است كه ظرفيت انسان را در شناخت احساسات خود و ديگران تعيين نموده و كمك مي كند تا در خود ايجاد انگيزش كرده و هيجانات خود را كنترل و روابط خود را با ديگران را بر اين اساس پي ريزي كنند. هوش هيجاني شامل ظرفيت درك عواطف، لفيق احساسات مربوط به عواطف، درك اطلاعات اين عواطف و مديريت آن ها است (Ciarrochi, J.; Forgas, 2001). هم چنين هوش هيجاني، آگاهي از احساس و استفاده از آن براي اتخاذ تصميم هاي مناسب در زندگي و نيز توانايي تحمل كردن ضربه هاي روحي و مهار آشفتگي هاي رواني است (صمدي و كيوان، 1392).
1-3) ضرورت و اهميت پژوهش
1-4) چارچوب نظري پژوهش
1-5) اهداف پژوهش
1-6) فرضيه هاي پژوهش
فرضيه اصلي
فرضيه هاي فرعي
1-7) تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها
[3] و پرسش نامه استاندارد شده از سوي وي استفاده مي شود. بار-آن، 5 شاخص را براي هوش هيجاني، شناسايي كرده است كه عبارتند از: مولفه درون فردي[4]، مولفه بين فردي[5]، مولفه سازگاري[6]، مولفه مديريت استرس[7]، و مولفه خلق و خوي عمومي[8] (Bar-On, 2006). در ادامه به طور خلاصه در رابطه با هر يك از اين ابعاد توضيحاتي ارائه خواهد شد (صمدي و كيوان، 1392):
[9] و همكاران (1995) سه مولفه توانايي، خيرخواهي و اعتبار را به عنوان ابعاد اصلي اعتماد مطرح مي كنند كه در تحقيق حاضر مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
[10]: توانايي به قابليت هاي افراد بر مي گردد كه بر اساس آن مي توانند وظايف خود را انجام دهند (بر اساس مهارت ها و دانش)؛
[11]: خيرخواهي به معناي انگيزه هاي مهربانانه و ميزان محبت يك شخص نسبت به گروه مقابل و توجه صادقانه به رفاه ديگران است؛
[12]: به معني اعتقاد به اين است كه يك فرد يا سازمان آن چه را كه قول انجام آن را داده است، انجام خواهد داد و بي تناقض عمل خواهد كرد(Dietz and Hartog, 2006).
[13]، 1385).براي سنجش عملكرد كاركنان از پرسش نامه 6 سوالي موتوويلدو[14] و وان سكتور[15] (1994) كه سه حوزه ي عملكرد عمومي، فني و بين فردي را مورد سنجش قرار مي دهد استفاده خواهد شد.
1-8) قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي: پژوهش حاضر از نظر موضوعي در حوزه مديريت رفتار سازماني پيرامون ارزيابي تأثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در صنعت بيمه است.
قلمرو مكاني: صنعت بيمه و سازمان هاي بيمه گر استان گيلان.
قلمرو زماني: زمان مطالعه نيمه اول سال 1393 است.
2-1-1) مقدمه
2-1-2) مفهوم هوش و تعاريف آن
[16] در سال 1958، هوش را به عنوان يک استعداد کلي شخص براي درک جهان خود و برآورده شاختن انتظارات آن تعريف کرد. از نظر وکسلر، هوش مي تواند اجتماعي، عملي و يا انتزاعي باشد و نمي توان آن را از ويژگي هايي مانند پشتکار، علائق و نياز به پيشرفت مستقل دانست (پاشاشريفي، 1391). هنمون[17] هوش را ظرفیت فراگیری دانش و تسخیر دانش تعریف نموده است (پیرخائفی، 1382). هم چنين، گردآوري و يكپارچگي توانايي هاي فرد براي انجام هدفمند كارها، فكر كردن و اقدام، رفتار موثر و مفيد در محيط كار نيز از ديگر تعاريف هوش است (ضرابي، 1383). يکي ديگر از تعاريف هوش، عبارت است از مجموعه توانایی های شناختی که امکان کسب دانش و یادگیری و چگونگی حل مشکلات را فراهم می سازد (رزقي رستمي و آقایار، 1389).
[18] (1985) در طبقه بندی خود که از هوش ارائه کردند، معتقدند که هوش از 5 توانایی سازگارانه، قیاسی، استقرایی، مفهومی و فهمیدنی تشکیل شده است (پیرخائفی، 1382):
[19]: به اعتقاد نیکرسون و پرکینز، بسیاری از نظریه پردازان بر ملاک سازش با محیط، به عنوان یکی از مهم ترین نشانه های هوش تاکید کرده اند. بنابراین از نظر آنان اولین توانایی هوش قابلیتی است که سبب می شود فرد سازشی یادگیرانه با محیط داشته باشد؛
[20]: این توانایی در هوش، سبب می شود تا فرد به یک استنباط منطقی از پدیده ها برسد؛
[21]: این توانایی در کنار استدلال قیاسی باعث می شود فرد، فراسوی اطلاعات دریافت شده عمل کند و به کشف نقش ها و اصول از نمونه های ویژه بپردازد. در حقیقت این توانایی نیاز فرد برای پیش بینی و تعلیم را برآورده می سازد؛
[22]: این توانایی در کنار دو نوع استدلال قیاسی و استقرایی، مسئولیت شکل دادن رفتارهای عملکرد فرد را بر عهده دارد. یعنی سبب می شود که یک مدل برای فهم و تفسیر حوادث بنا شده و شیوه ای موثر برای تطابق با جهان تدبیر گردد؛
[23]: این توانایی به گونه ای تلویحی با خلاقیت ارتباط دارد. زیرا با توانایی نگریستن به روابط موجود در مساله و تخصیص معانی این ارتباطات به حل مساله مربوط است.
[24] روانشناس معروفی که در دهه های 1920 و 1930 در تعمیم نظریه هوش نقش مهمی داشت، معتقد بود که هوش از سه مولفه تشکیل شده است (آقاحسینعلی شیرازی، 1387):
[25]: منظور توانایی درک و فهم دیگران و ایجاد ارتباط با آن ها است؛
[26]: منظور توانایی درک و حل مسائل از طریق دستکاری و به کارگیری اشیاء است؛
[27]: منظور توانایی درک و فهم دیگران از طریق نمادهای کلامی و ریاضی است.
2-1-3) انواع هوش
[28] عبارتند از (حسن زاده و ساداتي کيادهي، 1392):
[29]، 1390):
[30]: این هوش بر کلمات مبتنی است و به خبرنگاران، داستان سرایان، شعرا و وکلا مربوط می شود. افرادی که از این نوع هوش برخوردارند، می توانند با واژه های گفتاری موثر به بحث کردن، متقاعد ساختن، سرگرم کردن یا رهنمود دادن بپردازند. آن ها اغلب عاشق تفریح کردن با اصوات زبانی به صورت ایهام، بازی با کلمات و به کارگیری کلماتی هستند که تلفظ آن ها مشکل است. این افراد با ولع می خوانند و قلم شیوایی دارند. گاهی اوقات بر اساس توانایی ذخیره کردن اطلاعات در حافظه، تا حدی کارشناس به شمار می روند. به عبارت دیگر سرآمد دانش و سواد هستند؛
[31]: (یا هوش اعداد و منطق) این هوش مربوط به دانشمندان، حسابداران و برنامه نویسان کامپیوتر است. نیوتن این هوش را به هنگام اختراع دیفرانسیل و انتگرال متجلی ساخت. همین طور انیشتن در ارائه نظریه نسبیت خود، از این هوش بهره گرفت. ویژگی های فردی که از این هوش بهره مند است شاملِ توانایی استدلال، استنتاج، اندیشیدن درباره مفاهیم علت و معلول، خلق فرضیه، جست وجوی نظام های ادراکی و بهره مندی از نگاهی عمدتاَ معقول به زندگی است؛
[32]: شامل تفکر در قالب تصاویر و تجسم ها و توانایی درک تغییر شکل و خلق درباره جنبه های متفاوت دنیای بصری – فضایی است. چنین هوشی عرصه های فعالیت معماران، عکاسان، هنرمندان، خلبانان و مهندسان مکانیک است. کسی که اهرام مصر را طراحی کرد، به میزان قابل توجهی از این هوش بهره مند بوده است. هم چنین، افرادی چون توماس ادیسون ، پابلو پیکاسو و آنسل آدامز نیز از همین هوش بهره گرفته اند. افرادی که دارای هوش فضایی زیاد هستند، حساسیت دقیقی در مشاهده جزئیات دارند و می توانند عقاید خود را به صورت گرافیکی به وضوح ببینند، نقاشی و یا طراحی کنند و خود را به آسانی با فضای سه بعدی تطبیق دهند؛
[33]: ویژگي های مهم این هوش قابلیت درک، ارزیابی و ساختن ریتم ها و ملودی ها است. هوش موسیقیایی در مغز افرادي وجود دارد که شنوایی خوبی داشته باشند و بتوانند آوازی موزون بخوانند و با اندکی توجه، برگزیده های متفاوت موسیقیایی را بشنوند؛
[34]: که هوش ضمیر فیزیکی نام دارد و عبارت است از: استعداد کنترل حرکات بدن و نیز در دست گرفتن ماهرانه اشیا. ورزشکاران، هنرمندان، مکانیک ها و جراحان به میزان قابل توجهی از این نوع هوش بهره مند هستند. چارلی چاپلین نیز کسی بود که برای اجرای برنامه های مبتکرانه همیشگی خود از این هوش استفاده می کرد. افرادی که از این هوش برخوردارند، عملگرا بوده و حس لامسه ی خوبی دارند و باید به طور مداوم بدن خود را حرکت دهند و در برابر مسائل واکنش های اساسی نشان دهند؛
[35]:این هوش توانایی درک سایر مردم و کار با آن ها است. به ویژه مستلزم داشتن قابلیت درک دیگران و مسئول بودن در برابر حالات روحی، خلق و خوی، نیات و تمایلات آنان است. کسی که از هوش بین فردی برخوردار است، ممکن است فردی بسیار دلسوز و دارای حس مسئولیت اجتماعی مانند مهاتماگاندی و یا شخصی متقلب و مکار مثل ماکیاولی باشد؛
[36] (یا هوش ضمیر درونی): فردی که چنین هوشی دارد، می تواند به راحتی احساسات خود را درک کند و آن ها را از میان انواع بسیار متفاوت حالات عاطفی درونی تشخیص دهد و این خودشناسی را برای غنا بخشیدن و هدایت زندگی خویش به کار گیرد. مشاوران، دانشمندان و افراد صاحب مشاغل آزاد، از این هوش برخوردارند. آن ها ممکن است افرادی بسیار درون گرا بوده و از ژرف اندیشی، مشاهده و سایر اَشکالِ کاوشِ عمیقِ روح، بهره گیرند. از سویی دیگر، ممکن است بی نهایت مستقل، بسیار هدفمند و فوق العاده خویشتن دار باشند.
[37]، هوش عملی[38]، هوش فرهنگی[39]، هوش سازمانی[40]، هوش معنوی[41]، و ... . دراین مبحث به توضیح مختصر این چند نوع هوش می پردازیم:
2-1-3-1) هوش اجتماعی
[42]، 1392).
2-1-3-2) هوش عملی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
هوش هيجاني


اعتماد بر عملكرد كاركنان


صنعت بيمه


word


دانلودپایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بابک فایل تاثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در صنعت ...

7 ا کتبر 2018 ... تاثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در صنعت بيمه. فهرست مطالب چكيده۱
فصل اول: كليات تحقيق ۱-۱) مقدمه. ۳ ۱-۲) بیان مساله. ۳ ۱-۳) ضرورت ...

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻫﺒﺮي ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ

ﺑﺮﺧﻮردار از ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، رﻫﺒﺮان ﻣﺆﺛﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻫـﺪاف را ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬـﺮه وري ،. رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و ﺗﻌﻬﺪ
... ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و. ﻣـﺪﻳﺮاﻧﻲ ... اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و در اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻳﺸﺎن ﻛﻮﺷﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ ﭼﻪ وﻗﺖ درﺧﻮاﺳـﺖ. ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ. -2 ... ﺑﺮدﻳﮕﺮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و آن ﻗﺪر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﻛـﻼم و
رﻓﺘﺎرﺷـﺎن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ... در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑ ...

مقاله بررسی تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی و اعتماد سازمانی را بر عملکرد کارکنان در
صنعت پتروشیمی استان لرستان مورد مطالعه قرار گرفت. لذا تحقیق از نظر هدف ...

دانلود پرسشنامه اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان – ادبیات

اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان,اعتماد بر عملكرد كاركنان,پرسشنامه,
پرسشنامه اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان,دانلود پرسشنامه اثر هوش هيجاني
و ...

تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری: نقش میانجی ...

هدف تحقیق حاضر مطالعه و بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان از طریق
نقش میانجی استراتژی‌های بازیگری کار هیجانی و فرسودگی هیجانی در صنعت هتل‌داری
...

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد ...

اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان,اعتماد بر عملكرد ك,پروپوزال آماده ارشد
مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان,دانلود ...

ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎي اداري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم وري ﺑﻬﺮه ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ. ﻧﻔﺲ و. اﻧﮕﯿﺰش را. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ﺑﯽ. ارزﺷﻨﺪ ...
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﯾﺮان. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ.

رابطه بین هوش اخلاقی با عملکرد حسابرسان مستقل - فصلنامه اخلاق در ...

ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺳﺴﺎتﺆﻣ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺗﻬﺮان. ﺑﻮد. ﮐﻪ. ﻋﻀﻮ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺣﺴﺎﺑﺪاران. رﺳﻤﯽ. اﯾﺮان. ﺑﻮدﻧﺪ. از . ﻣﯿﺎن. ﺟﺎﻣﻌﻪ
.... اﻋﺘﻤﺎد. اوﺳﺖ . ﺗﻬﺪﯾﺪ. ارﻋﺎب. زﻣﺎﻧﯽ. ﺑﻪ. وﺟﻮد. ﻣﯽ. آﯾﺪ. ﮐﻪ. اﻋﻀﺎي. ﮔﺮوه. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺑـﻪ. دﻟﯿﻠـﯽ. از. ﺳـﻮي
... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻫـﻮش. ﻣﻌﻨـﻮي. و. ﻫـﻮش. ﻋﺎﻃﻔﯽ. ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن. ﻣﺸﺨﺺ. ﺷـﺪه. اﺳـﺖ. ﮐـﻪ. ﻫـﻮش.

رابطه بین هوش‌هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان کارخانجات صنعتی شهر ...

بوده اند، ۳۵کارخانه و از این ۳۰ کارخانه، ۳۰۰ نفر از کارکنان آنها با استفاده از نمونه
گیری چند. • ارسال برای اصلاحات: ... کلید واژه ها: هوش هیجانی، عملکرد شغلی عمومی،
عملکرد شغلی فنی، عملکرد شغلی بین. دوماهنامه علمی ... عملکرد کاری و. شغلی و
تعاملات بین فردی تأثیر می گذارد 14. ...... قابل اتکاء و اعتماد بودن نیز افزوده می
شود. بنابراین.

تاثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در صنعت بيمه – life

3 مه 2018 ... از اين روي هدف اين پژوهش آن است تا تاثير هوش هيجاني و اعتماد سازماني را بر عملکرد
کارکنان در صنعت بيمه استان گيلان مورد مطالعه قرار گيرد.

دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد ...

21 آوريل 2018 ... اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان,اعتماد,پروپوزال ارشد رشته مدیریت اثر هوش
هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان,دانلود پروپوزال ارشد رشته ...

تاثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در صنعت بيمه - علم فایل

تاثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در صنعت بيمه بصورت ورد
ودر140صفحه چكيده مهم‌ترين عامل در نيل به اهداف هر سازمان، منابع انساني است و بي‌شك
موفقيت و ...

تحقیق هوش هیجانی و اعتماد سازمانی و مدیریت عملکرد

۲-۳-۱۵) ابعاد ارزیابی عملکرد ۶۸ ۲-۳-۱۶) منابع ارزیابی عملکرد ۶۹ ۲-۳-۱۷) موانع و
خطاهای ارزیابی عملکرد کارکنان ۷۰ بخش چهارم:پیشینه پژوهش ۷۱ هوش هیجانی، اعتماد و
...

ارتباط هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوا

نشان داد بین هوش هیجانی بـا رفتار شهروندی سازمانی رابـطۀ مثبت و معنی. داری ). 03. 0/
. =P .... سازمانی. از. قبیل اثربخشی. ، بهره. وری، بهبود عملکرد و رضایت مشتری. اثر
می. گذارد. 5). (. ..... حساس تعلق، هویت و اعتماد به نفس در کارکنان به وجود. آید، در.

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش سازمانی کارکنان با ...

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎي. ﻫﻤﺪان در ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ... ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي زﯾﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ... ﺘﻤﺎد ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻮدن. و ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﯾﺎ ..... ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻓﻖ. ﭘﺬﯾﺮي.

ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎي اداري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم وري ﺑﻬﺮه ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ. ﻧﻔﺲ و. اﻧﮕﯿﺰش را. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ﺑﯽ. ارزﺷﻨﺪ ...
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﯾﺮان. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ.

دانلود پروپوزال آماده: تاثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در ...

8 ا کتبر 2018 ... دانلود پروپوزال آماده: تاثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در صنعت بيمه (
مورد مطالعه: استان گيلان). قسمت هایی از پروپوزال: ۱- بیان مسأله:.

تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه‌گذار است. ...
برای بررسی قابلیت اعتماد و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و روایی سؤالات از
... هوش هیجانی، مدیریت هیجانات کارکنان، کنترل هیجانات کارکنان با عملکرد سبد سهام
...

رابطه بین هوش‌هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان کارخانجات صنعتی شهر ...

بوده اند، ۳۵کارخانه و از این ۳۰ کارخانه، ۳۰۰ نفر از کارکنان آنها با استفاده از نمونه
گیری چند. • ارسال برای اصلاحات: ... کلید واژه ها: هوش هیجانی، عملکرد شغلی عمومی،
عملکرد شغلی فنی، عملکرد شغلی بین. دوماهنامه علمی ... عملکرد کاری و. شغلی و
تعاملات بین فردی تأثیر می گذارد 14. ...... قابل اتکاء و اعتماد بودن نیز افزوده می
شود. بنابراین.

آن با هوش عاطفی استراتژی مدیریت استعداد و رابطه کارکنان

19 مه 2013 ... هوش عاطفی نیز به دلیل تأثیر مستقیمی که بر عملکرد دارد، می. تواند. مکمل مناس ...
راتژی مدیریت استعداد، پرورش کارکنان، جوّ و فرهنگ باز، مدیریت عملکرد، هوش.
عاطفی ..... خاص سازمان مثل اقتدار، اعتماد، انسجام، حمایت، تقدیر، نوآوری و.

نقش هوش هیجانی و کار هیجانی در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش ...

داری بر عملکرد فردی، رضایت شغلی و کار هيجانی دارد. اثر مؤلفه. های کار هيجانی
یعنی. ناهماهنگی هيجانی و .... ی شغلی و افزایش رضایت شغلی بين کارکنان شرکت
خدماتی مسافربری رجاء دارد؟ 1. Mayer & ...... موقعيت کار هيجانی احساس آرامش و اعتماد.
به.

رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی

طور غیر مستقیم با افزایش هوش هیجانی، رضایت شغلی کارکنان را ارتقا داد. واژگان
کلیدی: هوش هیجانی، ویژگی .... بیرون سازمانی، عملکرد و رفتار خود شخصیت یا
هویتی خاص دارد. نقش فرهنگ هم در شخصیت مهم است و تأثیر هر یک از این. پدیده ها به
صورتی در ...... (۱۳۸۸) نشان دادند که بین اعتماد با مولفه های هوش هیجانی. باران رابطه
مثبتی با ...

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ...

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران و اصفهان
... ابزارهاي به كار رفته براي اندازه‌گيري متغيرها را مي‌توان قابل اعتماد دانست.

راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي

12 نوامبر 2011 ... ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻔﻜﺮ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و آن را ﺑﻪ. 4. ﻋﺎﻣﻞ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت، ... داري، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ،
ﺳﺎزﮔﺎري و .... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن.

تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه (مورد ...

25 دسامبر 2017 ... مهم‌ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان، منابع انسانی است و بی‌شک موفقیت و
پیشرفت هر سازمان نیز به منابع انسانی آن بستگی دارد. عوامل متعددی ...

بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر خلاقیت سازمان با نقش میانجی اعتماد ...

در نهایت اعتماد سازمانی نقش میانجی‌‌گری در تأثیر مدیریت استعداد بر خلاقیت به
میزان 38/0 دارد. ... کارکنان در سازمان منجر می شود و اگر زمینة بروز خلاقیت فراهم آید
فرایند عملکرد ... بررسی نقش واسطهای سرمایه اجتماعی در رابطه هوش هیجانی با خلاقیت
.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های فرهنگی سازمانی در کارکنان

محیط کار و عملکرد سازمانی؛ این مقاله به تعیین رابطه بین هوش هیجانی و فرهنگ ...
قابلیت ها و توانمندی های اجتماعی، مهارت های کسب آرامش، اعتماد به نفس و انگیزش بالا
منجر ... و تأثیر هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی در عملکرد، ثبات، بقا و رضایت شغلی و
.

تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه‌گذار است. ...
برای بررسی قابلیت اعتماد و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و روایی سؤالات از
... هوش هیجانی، مدیریت هیجانات کارکنان، کنترل هیجانات کارکنان با عملکرد سبد سهام
...

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد ...

اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان,اعتماد بر عملكرد ك,پروپوزال آماده ارشد
مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان,دانلود ...

راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي

12 نوامبر 2011 ... ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻔﻜﺮ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و آن را ﺑﻪ. 4. ﻋﺎﻣﻞ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت، ... داري، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ،
ﺳﺎزﮔﺎري و .... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن.

هوش هيجاني - نتایج جستجو | کتابیار پند دانشگاه شهید بهشتی

عنوان: مقایسه ی تطبیقی اثر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان صف و ستادی (مورد
مطالعه ... (محمدعلي مظاهري) (Thesis supervisor), (حميدرضا پور اعتماد) (Thesis advisor)
, ...

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش سازمانی کارکنان با ...

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎي. ﻫﻤﺪان در ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ... ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي زﯾﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ... ﺘﻤﺎد ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻮدن. و ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﯾﺎ ..... ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻓﻖ. ﭘﺬﯾﺮي.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های فرهنگی سازمانی در کارکنان

محیط کار و عملکرد سازمانی؛ این مقاله به تعیین رابطه بین هوش هیجانی و فرهنگ ...
قابلیت ها و توانمندی های اجتماعی، مهارت های کسب آرامش، اعتماد به نفس و انگیزش بالا
منجر ... و تأثیر هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی در عملکرد، ثبات، بقا و رضایت شغلی و
.

دانلود پروپوزال آماده: تاثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در ...

8 ا کتبر 2018 ... دانلود پروپوزال آماده: تاثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در صنعت بيمه (
مورد مطالعه: استان گيلان). قسمت هایی از پروپوزال: ۱- بیان مسأله:.

بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر خلاقیت سازمان با نقش میانجی اعتماد ...

در نهایت اعتماد سازمانی نقش میانجی‌‌گری در تأثیر مدیریت استعداد بر خلاقیت به
میزان 38/0 دارد. ... کارکنان در سازمان منجر می شود و اگر زمینة بروز خلاقیت فراهم آید
فرایند عملکرد ... بررسی نقش واسطهای سرمایه اجتماعی در رابطه هوش هیجانی با خلاقیت
.

بررسی نقش تعدیل گر هوش هیجانی بر رابطه سالمت روانی و عملکرد ...

هوش هیجانی بر رابطه ســالمت روانی و عملکرد شــغلی کارکنان، انجام شد داده های ....
سالمت روانی را سازش افراد با جهان اطرافش می دانند، در واقع، سالمت روانی، اعتماد در.

رابطه هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در گروه صنعتی بهمن در سال 1392

کلمات کلیدی: هوش هیجانی، عملکرد، خودآگاهی، خود مدیریتی .... توانایی خود آگاهی به
مدیران اجازه میدهد تا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و به ارزش خود اعتماد پیدا کنند.
... با عنوان بررسی تﺃثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در سازمان تﺃمین اجتماعی، و
...

ی ارتقاء سطح رضایت شغلی کارکنان با استفاده از هوش هیجانی و ...

ارتقاء سطح رضایت شغلی کارکنان با استفاده از هوش هیجانی و چابکی سازمان. ی.
اصغر مشبکی ... دنیای امروز تحت تأثیر تغییرات ژرف و گسترده. ای است که. از آغاز
عصر مدرن .... 6. هیجانی در. عملکرد شغلی برنامه ... ی اعتماد، وظیفه. -. شناسی، قابلیت
...

تحقیق تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان - دانلود رایگان

ش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. 60. ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ. ،. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳـﺶ. ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﻮش. ....
تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه .... بررسی رابطه بین

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد ...

اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان,اعتماد بر عملكرد ك,پروپوزال آماده ارشد
مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان,دانلود ...

تحقیق درمورد روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر

پروژه اتصال به سرور FTP به زبان سی شارپ

کرم کبد گوسفند

پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی

اموزش و پرورش در چین و فرانسه

بازار كار برق صنعتي 7ص

گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی شرکت بازرگانی

بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل

نقشه GIS شهرستان های استان خوزستان

مقاله درباره پيشرفت گرايي و آموزش و پرورش