دانلود رایگان


پروژه بررسی شاخص های پایداري ولتاژ در سیستم هاي - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه بررسی شاخص های پایداري ولتاژ در سیستم هاي قدرت

دانلود رایگان
پروژه بررسی شاخص های پایداري ولتاژ در سیستم هاي قدرتپروژه بررسی شاخص های پایداري ولتاژ در سیستم هاي قدرت
چکیده :
پديده ناپايداري ولتاژ از دهه هاي آغازين قرن بيستم و با رشد صنعت برق مورد توجه محققان، علاقه مند در اين زمينه قرار گرفت و در طول دهه هاي گذشته روشهايي براي تشخيص اين پديده و جلوگيري از آن ارائه شده است. از طرف ديگر در شبكه هاي امروزي به دليل رشد كم سيستمهاي قدرت در برابر افزايش مصرف و از طرفي حركت به سمت سيستمهاي تجديد ساختار يافته، سبب افزايش فشار بر سيستمهاي قدرت شده است بنابراين يكي از مهمترين دغدغه هاي صنعت برق بحث پايداري ولتاژ ميباشد. اين نكته باعث شده تا بار ديگر نظر محققان به اين مسئله جلب شود. و باعث ارائه روشهاي تازه اي براي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ گرديده است كه پيچيدگي و محاسبات زياد روشهاي گذشته را نداشته و كاركرد قابل قبولي در نتيجه هاي بدست آمده از آنها ديده ميشود. بنابراين در اين پايان نامه به كمك تعدادي از اين روشها به بررسي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ پرداخته خواهد شد.و در مواردي كاركرد آنها بهبود داده خواهد شد.
روشهاي بررسي شده در اين پايان نامه به دو دسته شاخصهاي شين و شاخصهاي خط تقسيم شده و در يك شبكه استاندارد پياده سازي خواهند شد. از آنجا كه پديده ناپايداري ولتاژ بطور عمده مربوط به ناحيه هاي بار بوده و به مشخصه بار بستگي دارد خواهيم ديد كه شاخصهاي شين نسبت به شاخص هاي خط داراي كاركرد بهتري هستند و پاسخ بدست آمده از آنها از دقت بيشتري برخوردار است. از بين شاخصهاي شین شاخص VSLBI و ZL/Zs داراي كاركرد بهتري هستند و در هردو حالت اغتشاش كوچك و بزرگ به خوبي جواب خواهند داد. هرچند اين شاخصها در بارهاي وابسته به ولتاژ به درستي كار نخواهند كرد اما پس از بهبود آنها توسط روشهاي پيشنهادي به پاسخهاي خوبي خواهند رسيد. البته ديگر شاخصهاي شين بررسي شده نيز تا حدودي درست جواب خواهند داد. اما در برخي حالتها ايرادهايي ديده ميشود كه باعث شده كاركرد كلي آنها همچون دو شاخص پيشين نباشد.
از بين شاخصهاي خط، شاخص LQP در هر دو حالت اغتشاش كوچك و بزرگ جوابهاي بهتري نسبت به ديگر شاخصها از خود نشان خواهند داد. البته شاخصهاي FVSI و Lmn هم دقت خوبي دارند اما در مقايسه با LQP با مقداري خطا پاسخ خواهند داد.
فهرست مطالب :
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول : مفاهيم پايه در پايداري ولتاژ 5
1-1 مقدمه 6
2 مفاهيم پايه پايداري ولتاژ 6 -1
1-2 پايداري ولتاژ و فروپاشي ولتاژ 6 -1
7 P-V 2-2- منحني هاي 1
9 V-Q 3-2- منحني هاي 1
10 P-V 3 تاثير پارامترهاي مختلف بر روي منحني -2
1-3- ضريب توان 11 2
2-3- نوع بار 13 2
3-3- تغيير دهنده تپ 17 1
تنظيم كننده خودكار ولتاژ 17 ،AVR 4-3- 1
5-3- المانهاي شبكه 18 1
1-5-3 قطع خط 18 -1
2-5-3 از مدار خارج شدن ترانسفورماتور 18 -2
3-5-3 از مدار خارج شدن ژنراتور 18 -1
4-5-3 افزودن خازن شنت 18 -1
5-5-3 حذف بار 19 -1
فصل دوم : روش هاي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ 20
1 مقدمه 21 -2
2 شاخصهاي مربوط به شينه بار 21 -2
22 VSLBI 1-2- شاخص 2
26 ZL/ZS 2-2- شاخص 2
31 SDC 3-2- شاخص 2
33 Indicator 4-2- شاخص 2
3 شاخصهاي مربوط به خط انتقال 38 -2
38 VSMI 1-3- شاخص 2
1-1-3 مدل رياضي پايه 38 -2
2-1-3 معادلات كلي براي خط انتقال داراي تلفات 41 -2
3-1-3 بكار بردن شاخص در سيستم قدرت گسترده 43 -2
45 FVSI 2-3- شاخص 2
47 Lmn 3-3- شاخص 2
49 LQP 4-3- شاخص 2
4 جمع بندي عملكرد شاخص ها 50 -2
1-4- جمع بندي عملكرد شاخص هاي مربوط به شينه بار 50 2
2-4-22 جمعبندي عملكرد شاخص هاي مربوط به خط انتقال 52
منابع و ماخذ 53
فهرست منابع فارسي 53
فهرست منابع لاتين 53دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شاخص های پایداري ولتاژ


سیستم هاي قدرت


پايداري ولتاژ


فروپاشی ولتاژ


از مدار خارج شدن ترانسفورماتور


از مدار خارج شدن ژنراتور


ناپايداري ولتاژ


شاخص هاي خط انتقال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح توجیهی تولید کنسانتره ی زرشک

مدیریت عملکرد

ماشینهای الکتریکی

مقاله سيمان

لکنت زبان

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید شکلات

کتاب اطلس ماهیان دریایی خلیج فارس و دریای عمان

مقاله درباره تاریخ تمدن ایران

بررسی تأثیر به کارگیری مفاهیم اعتماد و پاسخگویی

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان بندرعباس