دانلود رایگان


بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز - دانلود رایگاندانلود رایگان شکل گیری سکونتگاههای آموزشی و فرهنگی از لحاظ شکل به چگونگی استقرار و نوع مصالح و بسیاری از پارامترهای دیگر در ارتباط با عناصر اقلیمی است. معماری همساز با ش

دانلود رایگان
بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیمفهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع و ماخذ151


فهرست جداول
عنوان صفحه


فهرست نمودارها
عنوان صفحه
فهرست اشکال
عنوان صفحه
چکیده واژگان کلیدی: اقلیم– معماری– شهر لنگرود– روش اولگی– روش گیونی- روش ماهونی- آسایش.
مقدمه
فصل اول کلیات

1-1- بيان مساله 1-2- هدف و انگيزه پژوهش 1-2-1- انگيزه پژوهش 1-2-2- اهداف تحقیق – هدف كلي
- هدف هاي جزئي :
1-3- فرضيه هاي تحقيق 1-4- روش تحقيق گام اول:در اين مرحله پس از تدوين پرسش نامه منطبق با اهداف وسوالات طرح ومشورت بااساتيدوراهنما و مشاور به تستمقدماتي آن درچند مدرسه پرداخته شد وپس از پردازش نهائي كه در قالب حذف واضافه واصلاح سوالات صورت پذيرفت به صورت تمام شماريبه كليه مدارس مراجعه گرديد در اين مرحله عمليات ميداني از طريق برداشت ساختمان آموزشي صورت پذيرفت وسوالاتي كه مربوط به عوامل كيفي تري بوده است از دست اندر كاران آموزشي پرسش شد وجوابها دريافت گرديد نتايج اين مرحله پس از كد گذاري بااستفاده از نرم افزار spss استخراج وتجزيه وتحليل شد.
گام دوم: دراين مرحله به بررسي اسناد ومدارك موجود در خصوص ويژگي هاي اقليمي استان و شهرستان و متون تجربي كه در رابطه با استانداردهاي آموزشي همساز با اقليم موجود بوده است بررسي شد.
گام سوم : در مرحله سوم نتايج حاصله از مرحله اول ودوم وبا هم تطابق گرديد. فضاهاي همساز با اقليم شهر لنگرود وفضاهاي غير همساز مشخص گرديد. اين مقايسه از طريق جداول ماتريس كه درستون هاي آن استاندارد هاي اقليمي ودر رديف هاي آن ويژگي هاي فضا هاي آموزشي بوده است و در نهايت مدارس مورد مطالعه به سه دسته كلي همساز، نسبتاً همساز وغير همساز تقسيم شد.
1-4-1 ابزار گردآوري اطلاعات 1-4-2 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 1-5-جامعه آماري 1-6- شاخص هاي اقليمي عمده پيشنهادي 1-7- محدوديت ه
1-8- واژه ها و مفاهیم اقليم:
فضا هاي آموزشي :
ويژگيهاي فضائي كالبدي:
همساز:


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شرایط مناسب فضاهای آموزشی


فرهنگی همساز با اقلیم


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


99_واحد مهندسي خوردگي خطوط لوله و مخابرات نفت

مقاله درمورد دهخدا شاعر یا استاد شعر

مبانی اقتصاد در آموزش و پرورش ***

نقد شعر The Centaur by May Swenson

هویت جنسی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح توليد پودر ميوه؛

تست شیمی

ضرب المثل هاي فارسي

خودرو

خودرو