دانلود رایگان


تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر توان (هوازی و بی هوازی) و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر 18 تا 30 سال گنبدکاووس بود که به روش شبه

دانلود رایگان
تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی هوازی)و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر 30 تا 18 سال گنبدکاووسچکیده
کلمات کلیدی: پلایومتریک، توان هوازی، توان بی هوازی، ترکیب بدنی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
فهرست جداول
عنوان صفحه
فهرست نمودار
عنوان صفحه
فصل اول کلیات تحقیق [1] به عنوان یکی از بهترین روشهای توسعه توان پیشنهاد شده است. پلایومتریک،نوعی از تمرین های ورزشی بر پایه حرکات سرعتی، قدرتی و بهبود عملکرد سامانه عصبی- عضلانیاست که معمولاً به منظور افزایش کارایی در یک رشته ورزشیخاص انجام می پذیرد. مربیان ورزشی برای پرورش توان انفجاری ورزشکاران، شیوه پلایومتریک را به کار می گیرند که عامل مهمی در برتری آنان در رشته های مختلف به شمار می آید(کردی، 1385).موفّقیتدربسیاريازورزشهابهتوانانفجاريپايورزشکاروقدرتعضلانیاوبستگیدارد،درپرش،پرتاپ،دوومیدانیودیگرفعالیتهاورزشکارمیبایستقادرباشدتاازقدرتخوددرسریعترینزمانوبابیشتریننیرويممکناستفادهنماید. تواننمایانگرمیزانکارعضلانیدرواحدزمانمیباشد(پاول، جفری، متیو، جان، میشیل و روبرت[2]، 2003).
[3]،2000). کامپو(2009)اثراتتمریناتپلایومتریکراروي،ترکیببدن،قدرتانفجاريوسرعتشوتزدنرادرزنانفوتبالیستموردسنجشقراردادند.اینتمریناتبهمدت12هفتهوهرهفته3جلسهانجامشدندودرنهایتمشخّصشدکهدرگروهتجربی(گروهتمرینپلایومتریک)،افزایشمعناداريدرتواناییپرشبعداز6هفتهوهمچنینافزایشمعناداريدرسرعتشوتزدنبعداز12هفتهبهدستآمد،دراینتحقیقاثراتتمریناتپلایومتریکبرترکیباتبدنقابلملاحظه نبود.
[4]وهمکاران(2005)اثراتتمریناتپلایومتریکوسرعتیرابررويویژگیهايمورفولوژیکی[5]مردانیراکهازلحاظجسمانیفعالبودند،موردسنجشقراردادندوپساز10هفتهتمرین نتیجهگرفتندکهچنینتمریناتیمنجربهکاهشمعناداريدردرصدچربیبدن، وزنبدن، وزنخالصبدن وشاخصتودهبدن می گردد (به نقل از بلوچی، 1390).
-2-بیان مساله [6]، 1383).
[7]، 1993؛ به نقل از گائینی، 1387).


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک


ترکیب بدنی کشتی گیران


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینM ...

تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینm در زنان با وزن طبیعی و زنان ...

تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی ...

لطفا برای دانلود فایل تاثیر ۸ هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی هوازی)و ...

جدیدترین پایان نامه های دفاع شده - پایان نامه های رشته ...

اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای ... تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان ...

تأثیر 8 هفته تمرین هوازی منتخب بر تعادل ایستا و پویای ...

تأثیر 8 هفته تمرین هوازی ... تأثیر تمرینات هوازی بر ... هوازی (پیاده‌روی و ...

تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر غلظت سرمی واسپین و مقاومت ...

هدف از پژوهش حاضر، تأثیر 8 هفته تمرین ... 8 هفته و هرهفته 3 (n ... ای تمرین هوازی بر روی ...

روت گوشی به اسانی

راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن

کاربرد نمودار شتاب زمان

شیپ فایل حوضه های آبخیز استان کهگیلویه و بویراحمد

کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم الروح)

ا بوریحان محمد بن احمد بیرونی

سری اول والپیپر با نوشته های انگیزه بخش حاوی 60 عکس

آموزش جدول ضرب ( با یافتن عبارت های تقسیم )

نقد نمایشنامه Murder in the Cathedral by T.S. Eliot

دانلود فایل بایوس لپ تاپ HP Pavilion DV7 1150EG