دانلود رایگان


تاثیر تمرینات قدرتی، استقامتی و موازی - دانلود رایگاندانلود رایگان کارایی و عملکرد دستگاه های مختلف بدن، در قابلیت و توانایی اجرای فعالیت های ورزشی موثر است. از اینرو، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات استقامتی، قدرتی

دانلود رایگان
تاثیر تمرینات قدرتی، استقامتی و موازی اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ.. 7
اﯾﺰوﺗﻮﻧﯿﮏ.. 8
اﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ.. 8
مقاومت.. 13
تمرینات مقاومتی.. 14
قدرت.. 15
تمرینات قدرتی.. 16
استقامت.. 17
استقامت قلبی تنفسی.. 17
استقامت عضلانی.. 17
تمرینات استقامتی.. 18
مکانیسم کاهش فشار خون توسط ورزش.. 18
تمرین استقامتی(10نفر)، تمرین قدرتی(10نفر) و تمرین موازی(10نفر)، قرار گرفته و برنامه­ی تمرین گروه­ها سه روز در هفته انجام گرفت، اندازه گیری متغیرها پیش و پس از فعالیت انجام شد، تعداد ضربان قلب و اندازه ی فاصلهPR، آزمودنی­ها با روش الکتروکاردیوگرافی و فشار خون دیاستولی/ سیستولی با استفاده از دستگاه فشارسنج جیوه ای اندازه گیری شد. ﭘﯿﺶ از اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻗﺪ، وزن، و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﺳﻪ ﺳﺮ ﺑﺎزو، ﻓﻮق ﺧﺎﺻﺮه، و ران ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ شد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده شد که تمرینات موازی در مقایسه با تمرینات قدرتی و استقامتی سازگاری بیشتری با قلب کارگران شرکت پارس خودرو دارد.
کلمات کلیدی: تمرینات موازی، تمرینات استقامتی، تمرینات قدرتی، عملکرد قلب، پارس خودرو
کلیات تحقیق مورد استفاده قرار گيرد روز به روز از قدرت آن کاسته مي شود، ضعيف تر مي شود تا جايي که به طور کامل از کار مي افتد.
در شرايط خوبي به سر برند و آن به اين معني است که قلب ديگر نياز به انجام کار سخت و پرحجم جهت پمپ کردن خون و مواد مغذي ندارد و بسيار به راحتي و سهولت و بدون هيچگونه فشاري اعمالش را انجام مي دهد. در نتيجه قلب دچار آسيب و فرسودگي کمتري مي شود. بنابراین ورزش كيفيت زندگي را افزايش مي دهد و احتمال خطر مرگ را نیز كاهش مي دهد.
کلیه ها و احشاء به طرف ماهیچه های در حال فعالیت سرازیر شده، مقاومت عروق محیطی کاهش می یابد و اختلاف فشار خون ماکزیمم و می نیمم زیاد شده و تعداد تنفس افزایش می یابد. انجام تمریناتورزشیبه صورت مرتب و برنامه ریزی شده منجر به تغییراتی میان فرد ورزشکار و دیگران می گردد. در راستای این پژوهش برآنیم تا به بررسی تاثیر تمرینات قدرتی، استقامتی و موازی در عملکرد قلب کارگران
پارس خودروبپردازیم.
بیان مساله: از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین خاطر متخصصان ورزشی تمرین موازی را به عنوان یک روش جدید که مجموعه ای از فاکتور های آمادگی جسمانی در بر می گیرد، را پیشنهاد داده اند. تمرین موازی اجراي همزمان چند نوع تمرين (مانند تمرين هاي قدرتي و استقامتي)، می باشد. این نوع تمرین در مقایسه با تمرین های استقامتي و قدرتي جداگانه، موجب بهبود بيشتر تركيب بدني و سلامت قلبي ـ عروقي
مي گردد.
(رابرگز و اسکات او، 1384: ص27-29).
[1]،2005) ، این تغییرات ساختاری در قلب به بهبود عملکرد سیستولیکی و دیاستولیکی آن می انجامد که متفاوت از تغییرات پاتولوژی قلب است
(فرکتیچ[2]، 1998).
[3]،2001). در فعالیت های ورزشی که به طور دینامیک انجام می شوند، فشار خون سیستولی در حد قابل ملاحظه افزایش پیدا می کند، در حالی که فشار دیاستولی تغییر چشمگیری ندارد. تداوم فعالیت در این ورزش به دلیل افزایش حجم خون بازگشتی، باعث افزایش حجم دیاستول بطن چپ می شود(افزایش پیش بار) که افزایش قابلیت های حجم ضربه ای و
کسر تخلیه ی قلب تمرین نکرده را به دنبال دارد. کاهش ضربان قلب مهم ترین سازگار عملکردی است که بر اثر این نوع فعالیت های ورزشی مشاهده می گردد. از آنجایی که در زمان فعاليت بدني، سرخرگهاي
بافت هاي فعال در قلب، بخصوص ماهيچه ها گشاد مي شوند، و خون بيشتري بايد پمپ شود، لذا قلب
كار بيشتري انجام مي دهد كه سبب مي شود نياز ماهيچه ي قلب به اكسيژن بيشتر گردد و در نتيجه رگهايي كه خون را به قلب مي رسانند گشاد مي شوند تا همپاي افزايش نياز عضله ي قلب به خون، ميزان خون
ارسال شده به عضله ي قلب افزايش يابد. (لنگ دیو و پولت[4]،2001؛ وینرینو و همکاران[5]،2002).
[6]،2005) تمریناتقدرتیموجبافزایشساختپروتئین های انقباضیوهایپرتروفیعضلانیبویژهدرتارهایتندتنشمیشوند.( ادینگتونوادگرتون،1386)کهممکناستبهموازاتکاهشدرچگالی حجمیمیتوکندریهاباشد.همچنین،تمرین، قدرتیموجبافزایشقدرتعضلانی،افزایشتودۀبدونچربیوکاهش، درصد چربیبدنمیشود. اگرچهتمرینقدرتیروشعمدهایدربهبود عملکردهوازیمطرحنیست،بااینحالانجامبرخی تمریناتقدرتیبهشکلدایرهایتوانهوازیرانیز افزایشمیدهد. در افرادی که به ورزشهای قدرتی می پردازند، یک گروه واکنش های فیزیولوژیک ایجاد می شود. کاهش تعداد ضربان قلب یکی از مشخصات برجسته این افراد است و بزرگ شدن هر دو بطن قلب در عکس ساده قفسه سینه این افراد به وضوح دیده می شود. این بزرگی قلب که در یک فرد غیر ورزشکار، غیر طبیعی در نظر گرفته می شود، در افراد ورزشکار نباید اشتباها به عنوان یک بیماری قلب در نظر
گرفته شود. تمرينات قدرتي به مقدار 2 تا 3 روز در هفته به صورت يک روز در ميان در هفته به مدت
10-8 دقيقه و تکرار 15-10 بار براي داشتن نتيجه مطلوب بايد انجام شوند. (Shaw, B.S.; I. Shaw 2000)
میکندکهاغلبدرتقابل مستقیمباتغییراتناشیازتمریناستقامتیقراردارد. بالابینس و همکاران نیز بهبود بیش تری در استقامت و قدرت در نتیجه اجرای تمرینات ترکیبی در مقایسه با تمرین استقامتی و قدرتی مشاهده کردند. انجام ملايم تمرينات قدرتي و استقامتي به عنوان يک برنامه آمادگي کلي براي کليه افراد جامعه مفيد و سودمند است. از جمله فواید این نوع تمرینات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
مي شود. (ویلمور ودیویدال،1385)


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاثیر تمرینات قدرتی


استقامتی و موازی


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله 31 بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي

جوشکاری قوس الکتریکی

کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم الروح)

تحقیق درباره مشورت

ساعت زنگ دار با امکانات بسیار زیاد

دوره آموزشی راه اندازی کسب و کار اینترنتی

ایران باستان

1100 لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی 66 صفحه

هبلکس،بتن سبک هواداراتوکلاوی پروژه روشهای

1100 لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی 66 صفحه