دانلود رایگان


مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا فوق - دانلود رایگاندانلود رایگان در راستای بکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید برق از انرژی باد، به دلیل شرایط اقتصادی بهتر، بیشتر مورد توجه واقع شده است. در این پروژه پس از مقدمه ای کوت

دانلود رایگان
مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا فوق توزیع جهت تامین بارفهرست مطالب
فهرست جدول ها
فهرست شکل ها
p ..................................................................................................62
چکيده
1در مجاورت توربین بادی و بانک خازنی در نزدیکی شبکه بار مصرفی استفاده می شود. استفاده از این تجهیزات موجب بهبود ضریب قدرت سیستم می شود.
واژگان کلیدی: توربین بادی، سیستم توزیع، سیستم فوق توزیع، DFIG
1-2- انواع ژنراتورهای مورد استفاده در توربین های بادی 1-2-1- ژنراتور DC باپلاینورتريباکموتاسیون خط شكل 1-1-ژنراتور DC همراه با سيستم اينورتري (DC/AC)
شکل 1-2- آرایش ژنراتورDC همراه با سيستم اينورتري دوگانه
شکل 1-3- کاربردژنراتور DC بااضافهشدنخازندرسیستماینورتر
1 استکهنیازبهکنترلگشتاورداردکهسیستم DC کهکنترلگشتاوردرآنتوسطتنظیمجریانمیدانآنصورتمی گیرد خیلیکندترازسیستمهاي AC استکهبحثخواهندشد، کهاینمشکلبااستفادهازکنترلآرمیچروچاپرقابلحل است،اماچاپرباکموتاسیوناجباريدرسیستمهايتوربین باديظرفیتبالاتوصیهنمیگرددوکاربردتوانپاییندارد.
1-2-2- کاربردژنراتورسنکرونواینورتر/ یکسوسازدر توربینهايبادي: شکل1-4-آرایش ژنراتورسنکرونباسیستماینورتر(DC/AC)[ 2]
شكل 2-1- ساختاربکاررفتهبرايژنراتورهايسرعتمتغيربامرتبهتوانيکاملبرايمبدل[ 3]
شکل2-2- شماتیککلیژنراتورالقائیتغذیهدوسویه[ 4]
شکل2-3-اتصالژنراتورالقائیتغذیهدوسویهبامبدلالکترونیکقدرت
شکل 2-4- مشخصهگشتاورسرعتسیستم
شکل2-5- مشخصهتولیدتواناکتیووراکتیویک DFIG براساس ضریبتوان[ 5]


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مدلسازی توربین بادی متصل


شبکه توزیع و یا فوق توزیع


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كنترل برگردان استنباط كمبود رطوبت در نيكوتيانا

ترانسفورماتور 1000 كيلوولت

تحقیق درباره ادبیات مصر

دانلود مشخصات فضایی(برنامه فیزیکی) پلی‌کلینیک

پایان نامه سیستم ارت

پایان نامه بررسي علل پيشرفت و تعالي فرهنگی (فرمت

کمپوت

کاتالوگ و نقشه نصب مین برد لیزر RDC6442

ارزش ادبی نهج البلاغه 23 ص

مقايسه زمان تناوب طبيعي ارتعاش سيستم ديوار برشي