دانلود رایگان


پایان نامه ارشد بررسی ابعاد مصرفگرایی - دانلود رایگاندانلود رایگان این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوی به بررسی جامعه شناختی « بررسی ابعاد مصرف‌گرایی در مجلات زن روز منتشر شده در سال 91 » می­پردازد. هدف کلّی از انجام ا

دانلود رایگان
پایان نامه ارشد بررسی ابعاد مصرفگراییچکیده
این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوی به بررسی جامعه شناختی بررسی ابعاد مصرف گرایی در مجلات زن روز منتشر شده در سال 91 می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق تحلیل محتوی آگهی های تبلیغاتی مجلات زن روز از نظر مصرف گرایی در سال91واهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین1- مدگرایی و میل برای به روزشدن 2- مصرف مبتنی بر ایجاد نیازهای کاذب 3- مصرف منفعلانه 4- مصرف تنوعی 5- مصرف متظاهرانه 6- مصرف طبقه ای و 7- مصرف هویتی بامصرف گرایی بوده است.دراین راستا بامراجعه به مبانی نظری ؛1- مدگرایی و میل برای به روزشدن ازنظریه فوکووگیدنز2- مصرف مبتنی بر ایجاد نیازهای کاذب ازنظریه کازنووشاو 3- مصرف منفعلانه ازنظریه آدرنووهورکهایمر 4- مصرف تنوعی ازنظریه بوردیووباسرمن 5- مصرف متظاهرانه ازنظریه وبلت وزیمل 6- مصرف طبقه ای ازنظریه بوردیووباسرمن و 7- مصرف هویتی ازنظریه واردوزیمل ، به صورت مستقیم یاغیرمستقیم اخذیااستنباط شده اند.
تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه تحلیل محتوااطلاعات لازم از طریق مقوله بندی و فیش برداری ازنمونه های آماری جمع­آوری شده­اند.طبق یافته های تحقیق؛درمجلات زن روز ، در مجلات زن روز سبک زندگی مصرف گرایانه ترویج می شود.مصرف گرایی دراین مجلات،معلول 1- مدگرایی و میل برای به روزشدن 2- مصرف مبتنی بر ایجاد نیازهای کاذب 3- مصرف منفعلانه 4- مصرف تنوعی 5- مصرف متظاهرانه 6- مصرف طبقه ای و 7- مصرف هویتی است.
اهداف پژوهش:
- هدف کلی:
بررسی ابعاد مصرف گرایی در مجلات زن روز منتشر شده در سال 1391.
- اهداف جزئی:
  • بررسی سبک زندگی مصرف گرایانه در مجلات زن روز .
  • بررسی مقوله مدگرایی و میل برای به روزشدن در مجلات زن روز.
  • بررسی مقوله مصرف مبتنی بر ایجاد نیازهای کاذب در مجلات زن روز
  • بررسی مقوله مصرف منفعلانه در مجلات زن روز.
  • بررسی مقوله مصرف تنوعی در مجلات زن روز.
  • بررسی مقوله مصرف متظاهرانه در مجلات زن روز.
  • بررسی مقوله مصرف طبقه ای در مجلات زن روز.
  • بررسی مقوله مصرف هویتی در مجلات زن روز.
4-1- سوالات پژوهش:
- سوال کلی:
ابعاد مصرف گرایی در مجلات زن روز منتشر شده در سال 1391کدامند؟
- سوالات جزئی:
آیا بین مدگرایی و میل برای به روزشدن و مصرف گرایی در مجلات زن روزاست رابطه معنی داری وجوددارد؟
آیا بین مصرف مبتنی بر ایجاد نیازهای کاذب و مصرف گرایی در مجلات زن روز رابطه معنی داری وجوددارد؟
آیا بین مصرف منفعلانه و مصرف گرایی در مجلات زن روز رابطه معنی داری وجوددارد؟
آیا بین مصرف تنوعی و مصرف گرایی در مجلات زن روز رابطه معنی داری وجوددارد؟
آیا بين مصرف متظاهرانه و مصرف گرایی در مجلات زن روز رابطه معنی داری وجوددارد؟
آیا بین مصرف طبقه ای و مصرف گرایی در مجلات زن روز رابطه معنی داری وجوددارد؟
آیا بین مصرف هویتی و مصرف گرایی در مجلات زن روز رابطه معنی داری وجوددارد؟
تعداد صفحات 90 word
به همراه پروپوزال پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان....................................................................................................................................................صفحه
چکیده........................................................................................................................................................ الف
مقدمه...........................................................................................................................................................ب
فصل اول:کلیات
مقدمه..........................................................................................................................................................2
بیان مساله....................................................................................................................................................3
اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................................................6
اهداف پژوهش............................................................................................................................................7
پرسشهای پژوهش........................................................................................................................................8
فصل دوم:ادبیات پژوهش
مقدمه.......................................................................................................................................................10
پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................11
مبانی نظری........................................................................................................................................ 15
تعریف،ویژگیها وتاریخچه...................................................................................................................... 15
نظریات مکاتب مختلف درموردمصرف گرایی........................................................................................25
نظریه افراد(جامعه شناسان) مختلف درموردمصرف گرایی .....................................................................39
چهارچوب نظری..................................................................................................................................54
فرضيات............................................................................................................................................... 55
فصل سوم:روش تحقیق
روش مطالعه.......................................................................................................................................57
جامعه آماری......................................................................................................................................58
نمونه گیری...................................................................................................................................... 58
تعریف مفاهیم....................................................................................................................................58
مقوله بندی وشاخص بندی.................................................................................................................61
روایی و پایایی...................................................................................................................................62
واحد تحلیل..................................................................................................................................... 63
معرفی واحدهای تحلیل.....................................................................................................................64
روش­های آماری..............................................................................................................................64
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات
مقدمه..............................................................................................................................................66
آمارهای توصیفی............................................................................................................................66
آمارهای استنباطی(تحلیل داده هاوآزمون فرضيات)..........................................................................74
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه............................................................................................................................................83
نتيجه گيري توصيفي.....................................................................................................................83
نتيجه گيري بر حسب اهداف پژوهش............................................................................................85
نتيجه گيري اجمالي.......................................................................................................................85
ارائه راهکارها وپیشنهادات.......................................................................................................86
محدودیتهای تحقیق.................................................................................................................88
منابع........................................................................................................................................89
پیوستها


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه ارشد مصرفگرایی


مصرفگرایی


مدگرایی


مصرف منفعلانه


مصرف طبقه ای


ابعاد مصرف‌گرایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Bang: Battle of Manowars v8 dataدانلود بازی استراتژیک و اکشن

دانلود پاورپوینت موزه‌ی کودکان DUPAGE

دانلود مبانی نظری تفکر انتقادی در روانشناسی برای

تحقیق درباره اسلام دین محبت و مسلمان نماد

دانلود پاورپوینت ملاحظات مربوط به کنترل های

آلودگی آبهای زیر زمینی

عايق هاي مايع در برق قدرت

تحقیق درباره رستم و اسفندیار

سی کار به جای دانشگاه رفتن یا مسافر کشی سخاوتی

سی کار به جای دانشگاه رفتن یا مسافر کشی سخاوتی