دانلود رایگان


پایان نامه ارشد مناسب سازی معابر پیاده ی شهری جهت - دانلود رایگاندانلود رایگان مناسب سازی معابر پیاده ی شهری جهت تردد معلولین جسمی – حرکتی و افراد کم توان جسمی بر مبنای شاهراه های مهندسی ترافیک"می باشد.

دانلود رایگان
پایان نامه ارشد مناسب سازی معابر پیاده ی شهری جهت تردد معلولین جسمی – حرکتی و افراد کم توان جسمی بر مبنای شاهراه های مهندسی ترافیکپیاده روی یکی از امور اجتناب ناپذیر در فعالیت های روزمره محسوب می شود به گونه ای که
مطالعات بسیار گسترده ای در خصوص بهسازی معابر جهت پیاده روی پویا و ایمن به عمل آمده
است.از آنجایی که تمامی اقشار جامعه اعم از افراد سالم و معلول از پیاده رو استفاده مینمایند، لازم
است طراحی آن به نحوی صورت پذیرد تا استفاده ی آسان از آن برای همه میسر باشد.با توجه به
شرایط ویژه افراد معلول،مناسب سازی در معابر شهری باید با ارجحیت حرکت پیاده بر سواره یا به
بیان دیگر با محوریت انسان )انسان محوری( صورت پذیرد.
برای درک بهتر لازم است تعریفی از معلولیت و چرایی لزوم ساماندهی معابر ارائه گردد.معلولیت
به ناتوانی جسمی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت های روزمره براثر نقص جسمی یا ذهنی اطلاق
می گردد.این نقیصه باعث اختلال در ایجاد رابطه ی صحیح بین فرد و محیط می شود . اگرچه
فعالیت های صورت گرفته تا کنون لازم و مفید بوده اما کافی به نظر نمی رسد،شاهد این مدعی هم
این است که اغلب پیمایشی ساده برای افراد، به ویژه معلولین در بسیاری از معابر شهر مقدور نمی
باشد.
هدف مدیریت شهری این است که یک فرد معلول ویا یک کم توان جسمی بتواند بدون نیاز به
شخص دیگر وارد فضای شهر شده و به رفع نیازها و انجام امور روزمره بپردازد.دست یافتن به این
ایده آل با پشتوانه عمل به فاز مطالعاتی صورت گرفته و اختصاص بودجه خاص در این زمینه و
قدری دلسوزی و پشتکار امکان پذیراست و حضور به تنهایی معلول در جامعه چندان هم دور از
دسترس نیست.
ایجاد فضای امن جهت تردد و افزایش ایمنی تردد قشر کم توان جسمی جامعه ، افزایش سلامت
جسمی و روحی جامعه ی آینده را در بر خواهد داشت.
از آنجایی که اقدام به هر فعالیتی بدون مطالعه و شناخت قبلی مضرات و صدمات زیادی را در بر
خواهد داشت ،لازم است با مطالعه دقیق،ابتدا وضعیت موجود رابررسی کرده ،نواقص را شناسایی
نموده وبرای رفع آنها راهکار مناسب پیشنهاد داد. برای جلوگیری از صرف وقت و هزینه بیجا لازم
است که ابتدا بررسی نمود که در این رابطه در جوامع دیگر چه اقدامات مفید و موثری صورت
پذیرفته است،پرداختن به این موضوع ضروری است که آیا تجربیات آنها در کشور ما قابل اجراست
یا خیر.بنابراین می توان با بومی سازی تجارب دیگران و بهره گیری از سابقه اجرایی خود دراین
زمینه ،شرایط را طوری فراهم نمود که با صرف بودجه ای کمتر اما با پشتوانه ی مطالعاتی قوی تر،
بستر را طوری فراهم کنیم که ایمنی و رفاه پیاده به ویژه معلول و کم توان جسمی حاصل گردد.
دغدغه تدوین این رساله " مناسب سازی معابر پیاده ی شهری جهت تردد معلولین جسمی –
حرکتی و افراد کم توان جسمی بر مبنای شاهراه های مهندسی ترافیک"می باشد.
در کشور های مختلف دنیا با توجه به اهمیت مناسب سازی معابر جهت معلوولین وناتوانوان از
دهه هفتاد میلادی به بعد مناسب سازی اماکن عمومی و هماهنوگ سوازی آن بوا نیازهوای معلوولین
وناتوانان خصوصا معلولین جسمی و حرکتی مورد توجه و دستور کار قرار گرفت.
ایجاد فضای امن جهت تردد و افزایش ایمنی تردد قشر کم توان جامعه ،افزایش سلامت جسومی و
روحی جامعه آینده را در بر خواهد داشت و موجبات رشود و بالنودگی جامعوه در سوال هوای آتوی
خواهد شد.
با توجه به اهمیت جابجائی قشر کم توان در سطح شهر ،نقش مدیریت شهری در زمینوه حمول و
نقل ایمن،بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
با توجه به مطالعات انجام شده در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته در سطح جهان ،توجه
به قشر کم توان در حمل و نقل عمومی،شهری و برون شهری حائز اهمیت می باشد.
در تحلیل و برنامه ریزی در حوزه حمل و نقل عمومی ارائه راهکار جهت تامین محیطوی امون بوه
منظور تردد این قشر بدون وابستگی به دیگران جهت ایجاد روحیوه استقلال،صورفه جووئی در زموان
اقشار دیگر جامعه وکاهش هزینه های جانبی بسیار مقوله مهم و چالش برانگیزی قلمداد شده کوه د ر
کشور ما به این مهم کمتر توجه شده است.
پیاده روی یکی از امور اجتناب ناپذیردر فعالیوت هوای روزموره محسووب شوده بوه گونوه ای کوه
مطالعات بسیار گسترده در خصوص بهسازی معابر جهت پیاده روی پویا و ایمن به عمل آمده است.
در سال های اخیر توجه ویژه ای به جداسازی و ایمنی معابر پیاده از سایر گذر گواه هوای عموومی
مانند سواره رو،مسیر های دوچرخه و... شده است.
طراحی پیاده رو جهت عبور عابرین پیاده به صورت ایمن و سریع همانند طراحی سواره رو ها می
باشد،همانگونه که حرکت سریع و ایمن خودروها در سواره رو حائز اهمیت اسوت حرکوت ایمون و
سریع عابرین پیاده در الویت طراحی قرار دارد.
با توجه به روند رو به رشد جمعیت اقشار کم توان در کشور ایران اهمیت به طراحی مناسب
فرمت پایان نامه pdf
تعداد صفحات 154

فصل 1مقدمه ..................................................................................................................... 1
-1-1 مقدمه .................................................................................................................................. 1
-2-1 تعاریف، اصول و مبانی نظری ............................................................................................. 5
-1-2-1 معلولین جسمی-حرکتی ................................................................................................ 5
-2-2-1 کم توان ........................................................................................................................... 5
-3-2-1 مناسب سازی ................................................................................................................... 5
-4-2-1 استقلال فردی ................................................................................................................. 6
-5-2-1 تجهیزات شهری ............................................................................................................. 6
-3-1 ابعاد فیزیکی افراد معلول ..................................................................................................... 6
-4-1 بررسی آماری ..................................................................................................................... 7
-1-4-1 انواع معلولیت موجود در جامعه ..................................................................................... 7
-2-4-1 شناسایی نیازهای مرتبط با هر گروه از معلولین در سیستم حمل و نقل ......................... 9
-3-4-1 شناسایی سازمان های مرتبط با معلولین و جانبازان ...................................................... 11
-5-1 مروری بر سابقه موضوع ................................................................................................... 12
-1-5-1 ایالات متحده آمریکا ..................................................................................................... 12
-2-5-1 فرانسه ............................................................................................................................ 14
-1-2-5-1 تاکسی های پاریس ؛ گران اما مجهز برای معلولان .................................................. 14
-2-2-5-1 متروی پاریس ؛ قدیمی اما در حال مناسب سازی ................................................... 15
-3-2-5-1 اتوبوسرانی پاریس ؛ 71 درصد مناسب برای معلولان .............................................. 17
-4-2-5-1 تراموای پاریس؛ راحت و ساده برای معلولان ........................................................... 17
فصل 2مروری بر منابع ...................................................................................................... 22
-1-2 مقدمه ................................................................................................................................ 21
-2-2 مروری بر ادبیات موضوع ................................................................................................. 21
-3-2 پیاده رو ............................................................................................................................. 22
-1-3-2 مسیرهای عابر پیاده جهت معلولین وکم توانان ............................................................. 23
-4-2 نیازهای اصلی پیاده ها ...................................................................................................... 25
7
-1-4-2 پیوستگی ....................................................................................................................... 25
-2-4-2 کوتاهی ........................................................................................................................ 26
-3-4-2 زیبایی ........................................................................................................................... 26
-4-4-2 ایمنی ............................................................................................................................ 27
-5-4-2 راحتی ........................................................................................................................... 22
-5-2 شبکه پیاده روی و فضاهای شهری ................................................................................... 29
-1-5-2 گذرگاههای عرضی پیاده .............................................................................................. 31
-2-5-2 علائم گذرگاه عرضی در پیاده رو .................................................................................. 32
-1-2-5-2 گذرگاه به شیوه جزیره جان پناه .............................................................................. 32
-2-2-5-2 گذرگاه به شیوه طرح های آرام سازی ترافیک ......................................................... 33
-3-2-5-2 گذرگاه گورخری ..................................................................................................... 34
-4-2-5-2 گذرگاه پلیکان .......................................................................................................... 34
-5-2-5-2 گذرگاه پافن ............................................................................................................. 34
-6-2-5-2 گذرگاه توکان ........................................................................................................... 35
-7-2-5-2 گذرگاه منقسم .......................................................................................................... 35
-2-2-5-2 گذرگاه به شیوه سایر کنترل کننده های چراغ دار .................................................... 35
-3-5-2 سرعتکاه در گذرگاه عرضی .......................................................................................... 36
-6-2 چراغ مخصوص عابرپیاده مجهز به تسهیلات موردنیاز معلولین ........................................ 36
-7-2 پل های عابر پیاده ............................................................................................................. 32
-1-7-2 پل عابر پیاده در ایران؛ کارایی و ناکارایی ..................................................................... 41
-2-7-2 لزوم ساماندهی ............................................................................................................ 41
-2-2 قوانین در مسیر پیاده روهای معلولین ................................................................................ 41
-1-2-2 ضوابط، آیین نامه ها و استانداردها ................................................................................ 41
-2-2-2 ضوابط و مقررات موجود ............................................................................................. 42
-1-2-2-2 شیوه نامه اجرایی مسیر ویژه نابینایان ....................................................................... 42
-2-2-2-2 شیوه نامه اجرایی مسیر ویژه نابینایان درتقاطع ......................................................... 44
-3-2-2-2 شیوه نامه اجرایی مسیر ویژه نابینایان در برخورد با موانع ........................................ 46
-3-2-2 طرح های پیاده روی .................................................................................................... 46
8
-1-3-2-2 شیوه نامه اجرایی مسیر ویژه نابینایان درتقاطع های کونیک دار ............................... 47
-2-3-2-2 طرح مسیر ویژه نابینایان در برخورد با پله ............................................................... 47
-3-3-2-2 هم سطح سازی در اختلاف سطح بین پیاده رو و سواره رو .................................... 42
-4-2-2 مشخصات پیاده راه جهت معلولین ............................................................................... 42
-5-2-2 سطوح کف و سطح زمین ............................................................................................. 49
-6-2-2 پل های ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو موجود ........................................................ 51
-7-2-2 رمپ جداول ................................................................................................................. 55
-2-2-2 نرده های ایمنی ............................................................................................................. 56
-9-2-2 محل خط کشی های عابر پیاده ..................................................................................... 57
-11-2-2 توقفگاه ها .................................................................................................................. 57
-11-2-2 محل عبور عابر پیاده در سواره رو ............................................................................. 52
-12-2-2 مشخصات امکانات ، علائم و تابلوهای ترافیکی ........................................................ 59
-9-2 ضوابط توصیه ای مناسب سازی محیط شهری موجود برای افراد معلول ......................... 61
-11-2 تسهیلات حمل و نقل برای معلولین ............................................................................... 65
-1-11-2 ایستگاه های اتوبوس .................................................................................................. 67
-2-11-2 ون ویژه معلولین ........................................................................................................ 71
-3-11-2 صندلی های گردان ...................................................................................................... 72
-4-11-2 فضاهای پارک کردن ................................................................................................... 72
-5-11-2 پلاک ویژه معلولین ..................................................................................................... 75
-6-11-2 خودروی ویژه معلولین .............................................................................................. 76
-11-2 سطوح و شیب های متقاطع ............................................................................................ 77
-1-11-2 مشخصات شیب و بالارفتن ........................................................................................ 79
-12-2 عناصر موجود در پیاده راه .............................................................................................. 21
-1-12-2 سطوح روشنایی ......................................................................................................... 21
-2-12-2 تلفن عمومی ............................................................................................................... 21
-3-12-2 صندوق پست ............................................................................................................. 22
-4-12-2 آبخوری و آبسرد کن .................................................................................................. 23
-1-4-12-2 چشمه های آبخوری .............................................................................................. 24
9
-13-2 نتیجه گیری ...................................................................................................................... 26
فصل 3 روش تحقيق ......................................................................................................... 02
-1-3 مقدمه ................................................................................................................................ 91
-2-3 نمونه گیری خوشه ای ...................................................................................................... 92
-1-2-3 علت انتخاب روش تحقیق آماری و روش تحقیق میدانی ............................................ 93
-2-2-3 تشریح کامل روش تحقیق ............................................................................................ 94
-1-2-2-3 تهیه بروشور و جمع آوری نظرات .......................................................................... 94
-3 تحلیل اطلاعات آماری ................................................................................................ 96 -2-3
-3-3 نتایج و تفسیر آنها ............................................................................................................. 97
-1-3-3 انتخاب ......................................................................................................................... 97
-1-1-3-3 محدوده سن ............................................................................................................. 97
-4-3 سفرهای تکراری ............................................................................................................... 92
-1-4-3 انواع سفرهای تکراری ................................................................................................ 92
فصل 4 بررسی مقایسه ای)موضعی( .............................................................................. 121
-1-4 ایستگاه های اتوبوس ....................................................................................................... 116
-2-4 انگلستان .......................................................................................................................... 116
-1-2-4 مشخصات عمومی ..................................................................................................... 116
-2-2-4 سکوها ........................................................................................................................ 117
-3-2-4 سرپناه ها ..................................................................................................................... 117
-4-2-4 تابلوی ایستگاه ها ........................................................................................................ 112
-5-2-4 صندلی ها .................................................................................................................... 112
-6-2-4 جدول زمانبندی ......................................................................................................... 112
-3-4 ایالات متحده آمریکا ....................................................................................................... 112
-4-4 ایران ................................................................................................................................ 119
-1-4-4 سکوی ایستگاه ها ...................................................................................................... 119
-2-4-4 کفسازی در محل ایستگاهها ....................................................................................... 111
-3-4-4 سرپناه ها ..................................................................................................................... 111
01
-4-4-4 تابلوی ایستگاه ها ........................................................................................................ 111
-5-4-4 صندلی ها .................................................................................................................... 111
-6-4-4 جدول زمانبندی ......................................................................................................... 112
-7-4-4 ایستگاه ها .................................................................................................................... 112
-5-4 پارکینگ های حاشیه خیابان ............................................................................................ 114
-1-5-4 انگلستان ..................................................................................................................... 114
-1-1-5-4 مشخصات پارکینگ مناسب برای معلولین ............................................................. 114
-2-1-5-4 سرانه پارکینگ های ویژه معلولین ......................................................................... 115
-2-5-4 ایالات متحده آمریکا .................................................................................................. 116
-1-2-5-4 پارکینگ ها .............................................................................................................. 116
-3-5-4 ایران ........................................................................................................................... 116
-1-3-5-4 عرضه پارکینگ های حاشیه ای ............................................................................... 121
-6-4 بودجه و منابع تامین مالی کشورهای مورد بررسی ......................................................... 122
-1-6-4 جمع بندی اقدامات سایر کشورها ............................................................................... 124
-7-4 بودجه و برآورد هزینه های ایران .................................................................................... 129
فصل 1جمع بندی و پيشنهادها ........................................................................................ 133
-1-5 مقدمه .............................................................................................................................. 134
-2-5 جمع بندی کلی ........................................................................................................... 135
-3-5 معلولین نابینا و کم بینا ................................................................................................. 139
-4-5 معلولین ناشنوا و کم شنوا ............................................................................................. 141
-5-5 ضوابط کلی پیشنهادی برای طراحی مسیرهای پیاده .................................................... 141
-6-5 انواع طرح ها و سیاست ها ......................................................................................... 143
-1-6-5 طرحها و سیاستهای بلند مدت ............................................................................... 143
-2-7-5 طرح ها و برنامه های میان مدت ............................................................................ 144
-3-7-5 طرحها و برنامه های ضربتی کوتاه مدت ............................................................... 145
مراجع ........................................................................................................................ 141
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مناسب سازی معابر


معلولین و جانبازان


معابر


سیستم حمل و نقل


گذرگاه


گذرگاه پیاده


مسیر ویژه نابینایان


مهندسی ترافیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه حقوق انواع تخلفات و مجازاتهاي

نقش تغذيه در سلامت فرد و جامعه

کتاب حل تمرین دینامیک سازه ها

تحقیق درباره مزاياي نشر الكترونيكي

دانلود پاورپوینت بهداشت کاربری تجهیزات

کار تحقیقی شروط نامشروع در قراردادها

پاورپوینت و pdf تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن

بررسی ASP.NET و JSP

رموز الاسرار در علم جفر

دانلود پاورپوینت آموزشی درسی دهم علوم انسانى و