دانلود رایگان


گزارش سمينار كارشناسي ارشد انطباق چارچوب - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
گزارش سمينار كارشناسي ارشد انطباق چارچوب معماري سازماني فدرالبا نرم افزار System Architectگزارش سمينار كارشناسي ارشد
انطباق چارچوب معماري سازماني فدرالبا نرم افزار System Architect
دانشكدة مهندسي برق و كامپيوتر
دانشگاه شهيد بهشتي


چكيده
ايـن نوشـتار، گـزارش سـمينار كارشناسـي ارشـدي اسـت كه به بررسي چارچوب معماري سـازماني فـدرال و انطـباق آن بر نرم افزارSystem Architect اختصاص دارد. براي رسيدن به ايـن مـنظور توضـيحاتي در معرفـي مفاهـيم معماري سازماني، جدول زكمن و چارچوبهايمطرح معماري به عنوان پيشنياز در اين گزارش آورده شده است. يـك سـازمان، مجموعـة پيچيده اي از فرايندهاي فيزيكي و منطقي است كه گردشاطلاعـات در آن نقـش عمـده اي در وظيفه مندي آن دارد. معماري سازماني تلاشي است در جهـت ايجـاد ساختار و مدل لازم براي كشاندن اين اطلاعات به عرصة فناوري به گونه ا ي كـه نيازهاي امروز سازمان را برآورده كند و با كمترين هزينه ها، تغييرات لازم براي برآوردننيازهاي فردا را بدهد. نـرم افـزارSystem Architect از طـيف گسـترده اي از تعـاريف، نمودارهـا، ابزارهايمهندســي مســتقيم و معكــوس و ... تشــكيل شــده اســت كــه از جهــت پوشــش دادن بــه مـتدو لوژيهاي مخـتلف مهندسـي نرم افزار و انطباق با چارچوبهاي مختلف معماري سازماني كاملترين نرم افزار از اين دست نيز به حساب مي آيد به گونه اي كه در حال حاضر به عنوانابزار رسمي معماري اطلاعات در دولت فدرال امريكا پذيرفته شده است. آنچـه در اين گزارش مي خوانيد عمومﹰا برداشت مستقيم يا گزينشي از متون از پيش نوشـته شـده اسـت مگـر در فصـل پـنچم كـه ناچـار بوده ام جهت تطبيق امكاناتSystem Architect بـا چـارجوب معمـاري سازماني فدرال، زمان زيادي را صرف كار با خود نرم افزار نمايم. مطالب فصل آخر نيز، كام ﹰلا برداشتهاي شخصي اينجانب را شامل مي گردد.

فهرست مطالب عنوان صفحه
1 مفاهيم بنيادي ١
1-1 معماري ١
1-2 معماري نرم افزار ٢
1-3 معماري اطلاعات ٤
1-4 معماري سازماني ٥
1-5 لزوم معماري سازماني ٨
1-6 چارچوب معماري سازماني ١٠
1-7 فوايد معماري سازماني ١٢
1-8 نقش معمار در معماري سازماني ١٣
2 چارچوب زكمن ١٥
2-1 زكمن ١٥
2-2 چارچوب زكمن ١٦
2-3 جنبه و ديدگاه ١٩
2-4 شرح ديدگاهها ٢٠
2-5 شرح جنبه ها ٢٢
2-6 محدوديتها و نيازمنديها ٢٦
2-7 مدلها ٢٧
3 چارچوبهاي مطرح ٢٩
٢٩Popkinفرايند١-٣
٣-٢چارچوب D.O.E ٣٣
٣٦NISTمدل٣-٣
٣-٤چارچوب C4ISR ٣٧
٣-٥چارچوب معماري سازماني فدرال ٤٠
٤٢TEAF٦-٣
٣-٧برنامه ريزي معماري سازماني ٤٣
4 چارچوب معماري سازماني فدرال ٤٨
4-1 معرفي ٤٨
4-2 مؤلفه هاي چارچوب ٤٩
4-3 چارچوب معماري سازماني فدرال ٥١
4-3-1 سطح ١ ٥٢
4-3-2 سطح ٢ ٥٤
4-3-3 سطح ٣ ٥٨
4-3-4 سطح ٤ ٦٢
4-3-4-1 مدلها (سلولها) ٦٤
4-3-4-2 مدلهاي ديگر ٧٠
4-4 خلاصه ٧٣
٧٥System Architect٥
٥-١ معرفي ٧٥
٧٦System Architectاستفاده از٢-٥
٥-٣تطبيق با FEAF ٧٨
5-3-1 مؤلفه ها ٧٩
5-3-2 مدلهاي الزامي ٨١
5-3-2-1 ديدگاه برنامه ريز ٨١
5-3-2-2 ديدگاه صاحب ٨٢
5-3-2-3 ديدگاه طراح ٨٩
5-3-2-4 ديدگاه سازنده ٩٢
5-3-2-5 ديدگاه همكار ٩٣
٥-٣-٣مدلهاي اختياري ٩٧
5-3-3-1 ديدگاه برنامه ريز ٩٧
5-3-3-2 ديدگاه صاحب ٩٩
5-3-3-3 ديدگاه طراح ١٠١
5-3-3-4 ديدگاه سازنده ١٠٢
5-3-3-5 ديدگاه همكار ١٠٤
٦ نتيجه گيري ١٠٧
109 كار آينده
110 مراجع و منابع

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پورپوزال چیست ۱۱ ص word

تحقیق درمورد تباین و تنش در ساختار شعر « نشانی»

شش سیگما برای سیستم های نوآوری و طراحی (زبان

مقاله درمورد ایروبیك ورزشی به وسعت بدن

نانو میکروکریستال های MOF 5 دوپه شده با (Co(II: رفتار

دانلود آمار هواشناسی خلخال

وکتور فست فود(2) با فرمت های Ai EPS PNG PSD

دانلود پروژه شناخت و شناساندن شخصیت های برجسته

مقاله درباره دکتر صدیق

كلام زنده